fbpx
Skip to content

Европроекти и европейски програми за периода 2021 – 2027 г.

Европроектите предоставят една чудесна възможност за получаване на финансиране от ЕС, която може не само да помогне за осъществяването на мечтан проект, но и да доведе до драматични подобрения за страната ни. Именно поради тези причини, европейските програми се превърнаха в гореща тема през последните години.

Ако Вие имате интерес да кандидатствате по европроект, то първото нещо, с което е необходимо да се запознаете, преди да се свържите с консултантски фирми за европейски проекти, са предстоящите европрограми, по които можете да получите финансиране.

В тази статия ще разгледаме актуалните европроекти и европейски програми за периода от 2021 до 2027 г.

Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.

Първата одобрена програма от европейската комисия е именно Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ или ПКИП, чрез която в икономиката на страната ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв.

Тя е продължение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Основната цел е осигуряването на интелигентен и устойчив растеж на икономиката на България, както и постигането на цифрова и индустриална трансформация. Главните приоритети на програмата са “Иновации и растеж” и “Кръгова икономика”.

Ако трябва да разгледаме програмата по-подробно, можем да отбележим, че проекти по тази програма могат да се подават по следните направления:

 • По-интелигентна Европа в резултат на стимулация на иновативната и интелигентна икономическа трансформация.
 • По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към промените на климата и предотвратяване и управление на риска.
 • Интервенции, подсилващи повишаването на конкурентоспособността на българските МСП.
 • Мерки, които да осигурят по-бърза дигитална трансформация и преход към кръгова икономика.
 • Устремено подпомагане на растежа на секторите във високотехнологичните и средно- към високотехнологичните производства и услугите с интензивно използване на знания.
 • Дигитализация и насърчаване на дигиталната трансформация на МСП.
 • Повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии.
 • Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и редуциране на емисиите парникови газове. Плавен преход към кръгова икономика.

Можете да научите повече за разработването на европроекти по оперативна програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” на нашата специализирана секция.

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г.

Липсата на работна ръка в България е проблем, за който се говори все по-често. Това е именно резултат от наблюдението на намаляването на активността на младите хора на трудовия пазар, но не само в страната, а в цяла Европа.

Като основен фактор за тази ситуация се приема COVID-19 пандемията и последвалата криза.

Програмата включва специални мерки, свързани с обучения, усвояване на умения, участване в стажове и други, които повишават шансовете за работа. Следните посоки могат да бъдат разгледани за финансиране по програмата:

 • Техническа помощ
 • Социално включване и равни възможности
 • Насърчаване на заетостта и развитието на умения
 • Териториални инвестиции

Можете да научите повече за разработването на европроекти по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на нашата специализирана секция.

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027г.

Програмата цели да таргетира стратегическите нужди и приоритети на България за постигането на обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите, с цел забързване на икономическия растеж на страната. Основните цели на програмата включват засилването на дигитализирането на публичния сектор и създаването на благоприятна цифрова екосистема, която да гарантира надежден обмен на информация между отделните сфери на живот, както и укрепването на резултатите от тяхното взаимодействие. Програмата предлага подкрепа за:
 • Доизграждане и осигуряване на предпоставки за устойчиво развитие и натоварване на съществуващата научно-изследователска и иновационна инфраструктура в полза на обществото, бизнеса и индустрията.
 • Партньорства за трансфер на технологии и знания (научните звена, индустрията, държавната, местната власт).
 • Подкрепа за свързващи звена.
 • Подкрепа за технологични и интензивни на знания spin-offs.
 • Стимулиране създаването и развитието на индустриални стартъп системи, насочени към разгръщане високи нива на НИРД.
 • Подкрепа за мобилност на изследователи, академичен персонал, докторанти и студенти между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса.
 • Подобряване на капацитета за прилагане на правилата за защита на интелектуалната собственост.
 • Засилване на интеграцията и ефективно участие на българските научни организации и иновативни предприятия в европейски и глобални мрежи и програми за научноизследователска и развойна дейност.

Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027г.

В резултат на неблагоприятните демографски тенденции и влошаването на вътрешнорегионалните различия, програмата цели да предостави жизнени, икономически стабилни региони. Конкретните приоритети на програмата са:
 • Преодоляването на негативните демографски тенденции и редуцирането на регионалните различия по отношение на населението.
 • Повишаване на икономическия растеж на регионите в страната.
 • Стимулиране на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции.

Общините са основен бенефициент по тази програма.

Освен споменатите дотук програми, кандидатите могат да се възползват от финансиране и чрез разработване на европроекти по оперативна програма “Развитие на селските райони”, за която сме описали всичко, което трябва да знаете.

Ако сте готови да направите първата крачка по кандидатстването по европроект, ние сме насреща да помогнем. Можете да се доверите на нашите експерти по кандидатстване по европейски програми за професионално отношение и гарантирани резултати. Алтернативно, можете да следите активните европрограми, както и предстоящите такива, за да сте в течение на нещата.