fbpx
Skip to content

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА „ФЛЕКСИПРО“ ООД

Уважаеми посетители, моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате Уебсайта на „ФлексиПро“ ООД – https://flexyprobg.com/. Използвайки нашия Уебсайт Вие се съгласявате с тези условия и декларирате, че имате навършени 18- години. Ако не приемате тези Общи условия или нямате навършени 18 години, моля не използвайте сайта.

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:
„Информационна система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
„Уебсайт“ е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – https://flexyprobg.com/, на който е разположен Уебсайтът. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните услуги.
Посетител/Клиент/Потребител е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от https://flexyprobg.com/, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта или страница на Уебсайта https://flexyprobg.com/, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.

Общи разпоредби

Уебсайтът https://flexyprobg.com/, информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните в настоящите Общи условия правила. Използването на https://flexyprobg.com/ предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на https://flexyprobg.com/, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уебсайта https://flexyprobg.com/.

Информация, данни или изображения, публикувани на Уебсайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същите не биха могли да се възприемат и/или тълкуват като правен, икономически, финансов или друг съвет или предложение за конкретна сделка.

Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ФлексиПро“ ООД, ЕИК: 203864653, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 267, бл. Б, вх. Б, ап. 21, представлявано от Радосвета Костадинова Караиванова и Георги Николаев Караиванов – Управители, управляващи дружеството поотделно, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОСЕТИТЕЛИТЕ (клиенти, потребители) на Уебсайта, намиращ се на електронен адрес: https://flexyprobg.com/, наричан по-долу „УЕБ САЙТ” или „САЙТ“.

Операторът на сайта https://flexyprobg.com/ се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

Общите условия за ползване на Уебсайта са изготвени в съответствие с изискванията на действащото българското законодателство.

Достъпността на сайта чрез Интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията и за всички Посетители са в сила настоящите Oбщи условия.

Ако съдържанието или условията на Уебсайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава Посетителят, последният следва да се откаже от използването на Уебсайта.

В настоящия сайт e възможно да има връзки и към други Интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да се прилагат различни от настоящите Общи условия.

Данни за доставчика

Данни от Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) за собственика на Уебсайта:
1. Наименование на Доставчика: „ФлексиПро“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 267, бл. Б, вх. Б, ап. 21
3. Вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 203864653
4. Дружеството се представлява от Управител/и, а орган на управлението му е Общо събрание.
5. Данни за контакт: телефон: +359 897 523 442, е-mail: office@flexyprobg.com

Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 91 53 519
факс: (02) 91 53 525
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на Потребителите
Адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02 / 933 0565
факс: 02 / 988 42 18
Телефон на Потребителя: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18
тел: 02 935 61 13 – деловодство
факс: 02 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Интернет страница: www.cpc.bg

Сигурност

Уебсайтът https://flexyprobg.com/ съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до защита на личната информация на Потребителя.

Характеристики и използване на уебсайта

Уебсайтът е достъпен на адрес в Интернет https://flexyprobg.com/, чрез който Посетителят има възможност да:

  • Да преглежда Уебсайта и да се запознае с предлаганите в него услуги;
  • Да получават информация за нови услуги, предлагани от Уебсайта, в случай, че Посетителят е дал изричното си съгласие за това;
 

С посещението на Уебсайта https://flexyprobg.com/, Посетителят потвърждава, че:

  • е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България;
  • е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;
  • е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;
  • дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в Уебсайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват Уебсайта.
 

Идентифицирането на всеки Посетител на Уебсайта, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за отговор на отправени запитвани за предлагани от Дружеството услуги, за съхранение на IP адреса им (в случай че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на Уебсайта или за защита на законите права и задължения на „ФлексиПро“ ООД по закон.

Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Доставчикът и Посетителят на Уебсайта е български. В случай че е необходимо и приложимо, кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български.

Достъпът и използването на Уебсайта за безплатни.

„ФлексиПро“ ООД може да събира и обработва електронния адрес или телефонен номер на Посетителя на Уебсайта, в случай, че той е отправил запитване на посочените форми за контакт. В този случай „ФлексиПро“ ООД ще върне отговор на и-мейлът, от който е направено запитването или телефонният номер, от който е направено обаждането.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Посетителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Посетител и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Посетителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

Посетителят декларира, че ще използва Уебсайта на „ФлексиПро“ ООД за запознаване с предлаганите от Дружеството услуги, за контакт и за други легитимни цели.

Посетителят декларира, че няма умишлено да навреди или да унищожи Уебсайта на Дружеството. В случай, че това стане и се докаже, че вината за това е на конкретен Посетител, „ФлексиПро“ ООД си запазва правото да търси отговорност и обезщетение за вреди по съдебен ред.

Изменение и достъп до общите условия

„ФлексиПро“ ООД си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на Уебсайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин Посетителите на Уебсайта.

Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Посетителите на Уебсайта след изричното му уведомяване от Дружеството, чрез изпращане на индивидуален и-мейл до всеки Посетител на Уебсайта, в случай, че последният е оставил електронната поща за контакт или чрез качено съобщение на видно място на Уебсайта.

Посетителят на Уебсайта се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично, че отхвърля промените в Общите условия. В случай че Посетителят на Уесайта не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва Уебсайта на Дружеството.

Посетителят на Уебсайта се съгласява, че всички изявления на Уебсайта на Дружеството, във връзка с изменението на настоящите Общи условия или друга информация, която го касае, ще бъде изпращана на електронната поща, посочена от него при въвеждане на данните му за контакт или запитване.

Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени между страните не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

Посетителят на Уебсайта се съгласява, че при промяна на предоставената от него електронна поща за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронна поща е необходима за кореспонденция между страните. В случай, че Посетителят на Уебсайта не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронната поща, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а Посетителят уведомен за настъпилата промяна. 

„ФлексиПро“ ООД публикува Общите условия на Уебсайта на Дружеството на адрес https://flexyprobg.com/, заедно с всички изменения и допълнения към тях.

Права и задължения на потребителя

Потребител на Уебсайта https://flexyprobg.com/ не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уебсайтa.

При участие на Потребител във форум и/или блог на Уебсайта или в случаите, когато е предоставена друга възможност за качване (upload) на Уебсайта на информация от Потребител, същият се задължава да спазва следните изисквания:

  • да поставя съобщения, изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на други езици единствено с цел поясняване на написаното, както и когато се цитират термини, търговски марки, брандове или общоизвестни или навлезли в българския език чуждици.
  • да не поставя нецензурни, вулгарни, обидни, клеветнически, дискриминационни, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или друго трето лице или на „ФлексиПро“ ООД
  • да не поставя материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.
 

Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Авторски права

Цялото съдържание на Уебсайта е собственост на „ФлексиПро“ ООД – https://flexyprobg.com/. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на Уебсайта има правото да упражни правата си за собственост над този Уебсайт.

Потребителят на този Уебсайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права и правилата, уредени в настоящите Общи условия. 

Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава във вид на вторични материали на базата на съдържанието на Уебсайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие от собственика или изрично упълномощено лице на „ФлексиПро“ ООД.

След получено разрешение задължително се поставя линк към оригинала или началната страница на сайта https://flexyprobg.com/ и се цитира автора на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на собственика на сайта https://flexyprobg.com/ или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено. 

Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но не ограничаващо се до: изпращане и/или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание) е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

Отговорност на страните

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на https://flexyprobg.com/ в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на https://flexyprobg.com/ в резултат на злоумишлени деяния на Потребителя.

„ФлексиПро“ ООД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уебсайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уебсайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уебсайта или други уебсайтове, свързани по някакъв начин с Уебсайта.

„ФлексиПро“ ООД не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Уебсайта https://flexyprobg.com/, когато вредите са резултат или са обусловени от повреди и/или сривове в комуникационните канали с държавни и общински органи и администрация (включително БНБ, НОИ и др.), при сривове в комуникационните средства за връзка и при закъснения от страна телекомуникационните оператори, както и при други независещи от „ФлексиПро“ ООД обстоятелства и/или случайни събития.

„ФлексиПро“ ООД не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уебсайта https://flexyprobg.com/, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

В случай че на Уебсайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уебсайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. „ФлексиПро“ ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Уведомления

Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него на Уебсайта https://flexyprobg.com/.

В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да уведоми „ФлексиПро“ ООД за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

Заключителни разпоредби

Със зареждане в Уебсайта https://flexyprobg.com/, Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa https://flexyprobg.com/ е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

„ФлексиПро“ ООД може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на Уебсайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание непосредствено след зареждане на https://flexyprobg.com/, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът https://flexyprobg.com/ е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на https://flexyprobg.com/ и предоставяните чрез него услуги.

Възникналите спорове между страните, произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата https://flexyprobg.com/ с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общи условия.
Доставчикът и Посетителите на Уебсайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси
„ФлексиПро“ ООД не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия, срещу доказан неправомерен достъп до сайта на „ФлексиПро“ ООД или нарушени авторски права на Доставчика.

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уебсайта https://flexyprobg.com/.

С уважение,
Екипът на „ФлексиПро“ ООД