fbpx
Skip to content

Разработване на европроекти по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е спомогнал за реализацията на множество европроекти за иновации и конкурентоспособност. Ще помогнем и на Вас!

Над 500 успешно разработени европроекта за бизнеса

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Пълен професионализъм в европроектите за иновации от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия европроект, развитието му и финалното му изпълнение.

"Конкурентоспособност и иновации в предприятията" - приоритети и цели

За новия програмен период 2021-2027, Европейската комисия обяви новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Тя наследява ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) от предходния период 2014-2020г когато ОПИК финансира 35 000 микро, малки и средни предприятия с обща стойност на проектите 2,6 млрд. лв.

Новата програма има дори по-голям бюджет равняващ се на близо 3 млрд. лв. и е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Водещи са два основни приоритета: „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Още през първото тримесечие на 2023г. се очаква да стартират няколко процедури. Някои от тях са познати вече на търсещите финансиране бизнеси. Първата очаквана процедура е „Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС“ с бюджет 127 млн. лв. Чрез нея ще се предоставят безвъзмездни средства за научни изследвания и внедряване на иновативни решения за производствата им.

Друга позната вече процедура с бюджет 117,5 млн. лв., която ще стартира в началото на годината е „Подобряване на производствения капацитет на МСП“. Като този път процедурата ще е насочена към микро, малки и средни предприятия, семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии и занаятите, които ще имат възможност да закупят дълготрайни материални и нематериални активи с цел повишаване на производствените си процеси. Формата на финансовата помощ ще бъде безвъзмездна.

 

Можете да следите на сайта на ФлексиПро всички актуални новини по стартирането на процедурите за безвъзмездно финансиране.

Екипът ни извършва първоначални безплатни консултации, за да установи реалните Ви шансове за спечелване на финансиране.

Имате нужда от съдействие с Вашия европроект по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Примери за успешни наши проекти по ОП "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • ОП „Иновации и конкурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от изготвяне на европроект по оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Свързани услуги