Skip to content

Разработване на европроекти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Защо да изберете нас за изработка на проект по програма "Иновации и конкурентоспособност"?

Експерти за всякакви проекти и идеи!

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е спомогнал за реализацията на множество европроекти за иновации и конкурентоспособност. Ще помогнем и на Вас!

Над 500 успешно разработени европроекта за бизнеса

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Пълен професионализъм в европроектите за иновации от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия европроект, развитието му и финалното му изпълнение.

Примери за успешни наши проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Имате нужда от съдействие с Вашия европроект по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:
 • ОП „Иновации и конскурентоспособност“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
  „ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:
 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - приоритети и цели

Характерно за българската икономика е, че към момента конкурентните й предимства се формират на основата на ниските цени на базисните фактори – труд, природни ресурси и енергия, а не на база специализираните фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, научни изследвания и технологично развитие, които са в основата на дългосрочната конкурентоспособност на всеки един бизнес. С проект по „Иновации и конкурентоспособност“ Вие можете да засилите дългосрочната конкурентоспособност на своя бизнес.

Приоритетни оси по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“:

Приоритетна ос 1 „Предприемачество и развитие на бизнеса“ – нейната основна цел е предоставяне на подкрепа за малки и средни предприятия с цел повишаване на капацитета им и увеличаване на техния принос към развитие на иновационните процеси и икономическия растеж. Примерни дейности по тази ос са:

 • обновяване и подобряване на производствените технологии с цел по-ефективно използване на ресурсите;
 • подкрепа за въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на бизнеса (ЕRP);
 • инвестиционна подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия в приоритетни сектори;

Приоритетна ос 2 „Иновации“ – основните ѝ цели са предоставяне на подкрепа за усъвършенствани на производствените възможности и пилотно производство в ключови технологии. Също така, тя стимулира инвестициите в научноизследователска и иновационна дейност и развитие на връзките между бизнеса и научните центрове. Примерни дейности по тази ос:

 • подкрепа за иновативни предприятия за разработване и внедряване на нови процеси, продукти и бизнес модели;
 • подкрепа за иновативни стартиращи
  предпрития;
 • подкрепа за социални иновации;
 • подкрепа за развитие на партньорства
  между бизнеса и научните среди;

Приоритетна ос 3 „Зелена и енергийно-ефективна икономика“ – тя спомага за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в предприятията. Също така за преход към ресурсно-ефективна и зелена икономика. Примерни дейности по тази приоритетна ос:

 • подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;
 • инвестиции в трансформатори и батерии, измервателни прибори и софтуерни продукти;

Приоритетна ос 4 „Интернационализация и услуги за бизнеса“ – тя цели да предостави подкрепа за създаването и укрепването на капацитет за развитието на продукти и услуги. Примерни дейности:

 • програми за интернационализация, подкрепа за развитие на системи за стандартизация, подкрепа за национални изложения, програми за привличане на чуждестранни инвеститори, управление на интелектуалната собственост, патентоване; 
 • мерки за популяризиране на ВЕИ и енергийната ефективност;
 • популяризиране и маркетинг на туризма;

По-долу можете да видите най-атрактивните за бизнеса процедури за кандидатстване с проекти, по които нашите специалисти биха могли да Ви съдействат

Имате нужда от изготвяне на европроект по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"?

FlexyPro ще Ви помогне!