Skip to content

Разработване на европроекти по оперативна програма "Развитие на селските райони"

Защо да изберете нас?

Експерти за всякакви проекти и идеи!​

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата идея. Без значение дали сте млад фермер или пчелар - ние ще ви помогнем за реализация на европроект по програма "Развитие на селските райони"

Над 500 успешно разработени и управлявани национални и евро проекти!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен европроект по оперативна програма "Развитие на селските райони".

FlexyPro - пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение. Ние ще сме на линия за Вас по време на всяка стъпка от реализацията на европроекта.

Имате нужда от съдействие с европроекти за селските райони?

FlexyPro ще Ви помогне!

Оперативна програма "Развитие на селските райони" - приоритети и цели

Европейската програма за развитие на селските райони е насочена към земеделски производители и предприятия, развиващи дейността си в хранително-вкусовата промишленост. От нея могат да се възползват и предприятия или физически лица, развиващи неземеделска дейност в селски район като например: производство, туризъм, социални услуги и други. Има възможност за кандидатстване по направления като:

 • създаване на стопанства на млади фермери;
 • модернизиране и инвестиции в земеделски стопанства;
 • развиване на биоземеделие;
 • използване и възстановяване на горския потенциал;
 • насърчаване на туристическите дейности;
 • и много други.
Основната цел на тази оперативна програма е да подомогне общата селскостопанска политика на Европейския Съюз чрез укрепване на икономическата, социална и екологична устойчивост на селските райони. Общата селскостопанска политика на ЕС има като дългосрочни цели устойчиво управление на природните ресурси и дейности свързани с климата, укрепване на конкурентноспособността в сферата на горското стопанство и земеделието както и постигане на балансирано развитие на селските райони на континента.
 

По-долу можете да видите най-предпочитаните от земеделските стопани мерки, по които нашият екип може да Ви подготви проекти.

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ специализиран в редица услуги за бизнеса. Една от тях е изготвянето на европроекти по ОП “Развитие на селските райони” както и други оперативни програми. Ние ще сме до Вас както в подготовката, така и по време на управлението на проекта. Благодарение на нашите усилия, стотици бизнеси са получили възможност за финансиране по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Бизнесите, които се доверяват на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • Оперативна програма „Иновации и конскурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

„ФлексиПро“ може да Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от изготвяне на европроект по оперативна програма "Развитие на селските райони"?

FlexyPro ще Ви помогне!