Skip to content

FlexyPro - надеждната консултантска фирма за изготвяне и управление на европроекти и проекти по национални програми

Защо да изберете нас за консултанти за европроекти?

Консултанти за евро проекти и развитието на Вашия бизнес!

Нашите специалисти могат да помогнат за разработване на проект за европейско финансиране и да направят Вашата идея реалност.

Консултантска фирма с над 500 успешно разработени проекта!

Ние знаем как да Ви помогнем. От изготвянето на проекта и кандидатстване по европейските програми до управлението му!

Пълен професионализъм от А до Я в разработването на европроекти

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение

Подготовка на проекти по национални, европейски и международни програми

 • Подготовка на проекти по национални, европейски и международни програми
 • Идентифициране на проектната идея
 • Търсене на възможности за финансиране
 • Съставяне на бюджет
 • Описание на техническата част на проектното предложение
 • Окомплектоване на необходимата документация
 • Входиране на проекта
 • Съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган
 • Подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция

 

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. При слаби резултати и ако е възможно могат да се предприемат мерки за повишаване на прогнозните стойности. Поставянето на точни параметри още в самото начало е от съществено значение за успеха на проекта!

Управление на вече одобрени проекти по национални, европейски и международни програми

 • Професионални консултанти по европейски проекти от всяка ОП;
 • Организиране на тръжни процедури;
 • Извършване на счетоводната и финансова отчетност;
 • Подготовка на искания за авансови и междинни плащания;
 • Своевременен мониторинг на проектните дейности;
 • Отчитане на проекта и получаване на финално плащане;

След одобрение на Вашият проект, екипът ни Ви съдейства при правилното осчетоводяване на разходите и изпълнение на заложените дейности. Организираме тръжните процедури и подготвяме документацията Ви за получаване на авансови, междинни и финални плащания. Поддържа се проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ с Вашия проект, не се колебайте да се свържете с нас!

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на проекти финансирани по европейски, национални и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната Финансираща програма: от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Професионалните консултанти за европроекти на „ФлексиПро“ имат солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • ОП „Конкурентоспособност и иновации“;
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Защо да ни се доверите? Цифрите говорят!

103
Професионалисти в екип
5121
Уникални авторски разработки
570
Успешно Разработени проекти
126
Изготвени бизнес планове
1169
Създадени презентации

Имате нужда от съдействие от консултантска фирма за Вашия проект?

FlexyPro ще Ви помогне!