fbpx
Skip to content

Разработване на проекти по програма "Образование 2021-2027"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по програма "Образование 2021-2027"?

Специалисти в разработката на проекти за финансиране

Екипът на „ФлексиПро“ има опит с разработването на проекти за финансиране от всякакво естество. Ние знаем как да Ви помогнем!

Над 500 успешни европроекта за всякакви нужди

Нашият екип има уменията, опитът и знанията да подготви пълен и качествен европроект по програма "Образование 2021-2027".

Професионализъм в европроектите за образование от А до Я

Опитът ни е най-голямото свидетелство за успех. Можем да помогнем с цялата работа, необходима по европроекта - от неговото изготвяне, през развитието и финалното изпълнение.

"Образование 2021-2027" - приоритети и цели

Програма „Образование“ беше една от първите одобрени програми за новия програмен период 2021-2027г. Общият бюджет на програмата възлиза на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото.

Програмата е насочена към реформите в образованието. Това касае дейности като:

  • насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование;
  • намаляване процента на отпадане на уязвимите групи от образователната система;
  • модернизиране на системите за професионалното образование и обучение и висшето образование, с акцент върху засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда;
  • повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите;
  • въвеждане на дигитално образователно съдържание;
  • подкрепа за талантливи ученици;
  • създаване на култура за иновации;
  • активно навлизане на ученици и студенти на пазара на труда;
  • развитието на академичния състав във висшите училища и изследователски организации, включително чрез подобряване на условията за докторски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

През януари 2024г. стартира процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, която ще бъде с 3 приема, които ще протекат до януари 2025г. Основната цел е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

През месец март се очакват още 3 процедури. Първата „Ограмотяване на възрастни (чрез прилагане на подхода ИТИ)” е насочена към социалната интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование. Друга процедура „Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията (чрез прилагане на подхода ИТИ)“ цели подобряване на социалните перспективи на ученици от уязвими групи чрез прилагане на мерки за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията. И третата „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО (чрез прилагане на подхода ИТИ)“ ще бъде фокусирана към професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка.

През месец април ще отвори за прием на проекти процедура, която цели разширяване обхвата в предучилищното и в училищното образование, чрез подкрепа за ефективното функциониране на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици.

А в средата на годината ще се даде акцент и върху „Достъпа на уязвими групи, групи в неравностойно положение и непедагогически персонал до висше образование”.

Имате нужда от съдействие с Вашия европроект по програма "Образование 2021-2027"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Свързани услуги