fbpx
Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ФЛЕКСИПРО“ ООД

Въведение

Настоящата политика имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR, наричан по-долу за краткост „Регламент“ или „GDPR“).

„ФлексиПро“ ООД, ЕИК: 203864653, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 267, бл. Б, вх. Б, ап. 21, представлявано от Радосвета Костадинова Караиванова и Георги Николаев Караиванов Управители, управляващи дружеството поотделно, office@flexyprobg.com, е търговско дружество по смисъла на Търговски закон на Република България и прилага в отношенията спрямо търговските си взаимоотношения с клиенти, доставчици и други трети физически лица, чийто лични данни обработва, настоящата Политика за защита на личните данни като „Администратор“.

„ФлексиПро“ ООД, като Администратор на лични данни (по-надолу за краткост наричано „Дружество“ или „Администратор“), събира и обработва определена информация за физически лица. Тази информация може да се отнася до служители, управители, назначени по трудов договор, клиенти, доставчици и други физически лица, чийто лични данни обработва.
Настоящата Политика за защита на личните данни урежда начинът, по който да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с изискванията на закона.

Правно основание за обработка

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от „ФлексиПро“ ООД.

Повече информация за „ФлексиПро“ ООД и уебсайтът на дружеството може да намерите тук.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с изискванията на закона, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване.

Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR, а именно:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото, във връзка с целите, за които се обработват;
 • личните данни са точни и при необходимост се коригират, за да може да се поддържат в актуален вид;
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Обработването на личните данни, включва: събиране, получаване, създаване, достъп до данни, копиране, коригиране, употреба, съхраняване, ограничена обработка, изтриване, унищожаване на лични данни.

Определения

За целите на настоящата Политика и съгласно Закона за защита на лични данни определенията по-долу имат следния смисъл:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

За лични данни се приемат и електронен адрес, профил в социалните мрежи, телефонен номер, потребителско име, профилни снимки и др. подобна информация, от която може да се изведе информация, въз основа на която може да се идентифицира дадено физическо лице. Личните данни може също така да включват и уникални цифрови идентификатори като IP адрес на компютъра или MAC адрес на мобилното устройство, както и кукита (бисквитки).

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин.

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Настоящата политика за защита на лични данни има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на Администратора;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.
 • установява механизмите за водене, поддържане и защита на регистрите на „ФлексиПро“ ООД;
 • установява необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);

Как събираме информация за вас?

„ФлексиПро“ ООД може да събира информация за Вас по няколко начина:

 1. Попълваненени и изпращанетени от Вас форми, свързани с използваните услуги от нашия сайт. Чрез изпращането им, Вие съзнателно и доброволно споделяте лични си данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ние ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по съгласно Регламента. Ще минимизираме обема на лични данни, които събираме за целите, за които са необходими
 2. Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас, наблюдавайки Вашето поведение на сайта ни. За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията, налична като част от комуникацията в използваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви – браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.
3.Данни, получени от трети страни
Понякога, след Ваше изрично съгласие, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook, за целите посочени в настоящата политика или нормативен акт.
Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.
Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайта ни. Това не са лични данни по смисъла на GDPR.
4.Бисквитки
Администраторът използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.
Повече информация за политиката на Администраторът по отношение на бисквитките може да намерите тук.

Какви лични данни събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

„ФлексиПро“ ООД събира информация и лични данни, от попълнените и изпратени от Вас форми за контакт с нас или запитване за предоставяне на услуги от нашия сайт.

Възможно е да събираме и обработваме разнообразни лични данни.. съгласно посочените изисквания за ЗЗЛД и Регламента, за маркетингови цели, за счетоводни, статистически и др. цели, за целите, посочени в настоящата Политика, както и за защита на нашите законни интереси.
Обичайно, събираме следните данни:

Данни за идентифициране на Посетителя

 • Вашите имена
 • Мобилен телефон;
 • Адрес на електронна поща;

Данни, събирани чрез наблюдения

 • IP адреса, от който правите посещението си в нашия сайт;
 • Идентификатор на браузъра Ви;
 • Идентификатор на мобилното Ви устройството;
 • Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;
 • История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, закупени продукти и други;
 • Поведение спрямо съдържанието на сайта – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
 • Вашите търсения;
 • Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; брой видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други.
 • Вашите коментари.

Данни, получени от трети страни
В зависимост от източника на данни, това включва:

 • Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти и Уебсайтове;
 • Вашите контакти и начина Ви на свързаност с тях.
  С предоставяне на лични данни на сайта на Дружеството, Вие декларирате, че:
 • предоставяте личните си данни доброволно и по собствено желание;
 • имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие, по всяко време, с писмено уведомление, отправено по и-мейл на „ФлексиПро“ ООД – office@flexyprobg.com и при спазване на специално утвърдена за целта процедура;
 • сте уведомени, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани, обработвани и по изключение предоставяни на трети лица (НАП, НОИ, съдилища, държавни и общински органи и институции, НСИ и др. след официално отправено искане за целта), в случай, че това е необходимо по закон или за защита на легитеимните ни интереси;
 • сте запознати с правата за достъп и възможността за коригиране на събраните данни, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните Ви.

За какви цели обработваме лични данни?

“ФлексиПро” ООД обработва и съхранява лични данни само за посочените в настоящата Политика, ЗЗЛД и Регламента цели.
Всеки Посетител следва да бъде уведомен за настоящата Политика и в случай, че няма изрично законово основание за обработка на личните му данни е възможно ние да изискаме съгласие от него за обработка на личните му данни. В този случай е необходимо съгласието да бъде дадено изрично, безусловно и да е ясно изразено.

Преди да бъде изпратено запитване за услуга от сайта на Дружеството, Посетителят следва да потвърди, че е запознати с Политиката за защита на личните данни, Общите условия за ползване на сайта, както и с Политиката за използване на бисквитки.

С потвърждението, посетителят на сайта декларира, че е уведомени, че доброволно предоставените от него лични данни, може да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора, съгласно Общите условия за използване на сайта, целите на настоящата Политика или за други предвидени в закона случаи.

Ние не обработваме специални (чувствителни) лични данни на Посетителите на сайта. В случай обаче, че е необходима обработката на такава категория лични данни, ние ще изискаме изричното съгласие Ви за обработка на такава категория лични данни.

Ние събираме и обработваме личните Ви данни, за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационен бюлетин при изрично изразено от Вас желание;

При обработката на лични данни ние спазваме следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване съгласно уговореното в настоящата Политика, Регламента или Закона за защита на лични данни;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Личните данни, която които събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайта ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта ни. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта и Вас от посегателства.
Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание и други.

За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, Администраторът ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на Посетител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели.

За персонализиране и профилиране
Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

Целите, преследвани от Администратора са: осигуряване на по-добро преживяване на посетителите на сайта и услугите ни, чрез показване на релевантни реклами.

За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами

Администраторът предлага безплатен за достъп от потребителите си уебсайт. За да може да осигури финансиране на дейността си, Администраторът е възможно да сервира реклами на потребителите си.

Известно е, че сервирането на реклами и свързаните с тази дейност събиране на данни за потребителското поведение и изграждане на профили на потребителите са измежду най-сериозните причини за създаване на GDPR.

Администраторът разбира отговорностите си към Посетителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум.

Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и да Ви доставим релевантна реклама, както и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание

Събираме информация и лични данни и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация и лични данни за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За целта използваме единствено инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.

Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.

По възложение и за проекти на трети страни

При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им.

Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

За да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Администратора и/или на трети страни – Партньори.

За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Администратора, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор

За целите на планиране, отчетност и статистика

За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях.

За Маркетингови цели

За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Messenger, WhatsApp, LinkedIn профил или такъв в друга комуникационна платформа.

Кой друг има достъп до личните ми данни?

По изключение ние споделяме Ваши лични данни с трети страни – Партньори на Администратора, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения да организира игри, конкурси или промоции за тези Партньори;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения да публикува реклами и популяризира чрез други подходящи способи техни продукти и услуги;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за извършване на Измервания, За подбор, доставка и измерване на сервиране на съдържание или реклами, включително сървъри за доставка на рекламно съдържани, борси за търгуване на инвентар (Ad Exchanges) издателски инструменти (SSP), рекламодателски инструменти (DSP);
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на колокационни услуги;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);
 • Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите и услугите на Администратора и/или Партньорите на Администратора;
 • Трети лица, предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение;
 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на Администратора като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.
 • НАП, НОИ, съдилища, държавни и общински органи и институции, НСИ и др. след официално отправено искане за целта), в с случай, че това е необходимо по закон или за защита на легитимните интереси на Дружеството

Какви са правата ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните ви данни:

 • Право на потвърждение – имате право да получи от „ФлексиПро“ ООД потвърждение дали личните данни Ви данни се обработват. В случай, че не желаете да се възползва от това право на потвърждение, може да се свържете с нас на office@flexyprobg.com. След като получим искането Ви за достъп, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за който е заявен достъп. След извършване на верификацията, ние ще Ви предоставим при поискване, копие от обработваните Ви лични данни, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно. Вие имате право да получите от нас информация за съхраняваните лични данни, както и копие от тази информация (ако е възможно и приложимо). Може да получите достъп до следната информация:
  • цел на обработване на данните;
  • категориите на обработваните и съхранявани лични данни;
  • на кого са били разкрити личните данни или е възможно да бъдат разкрити;
  • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
  • наличието на правото да се поиска от Администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;
  • наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни);
  • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
  • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.
 • Право на промяна – Вие имате право да получите от нас, без неоснователно забавяне, поправката на неточни лични данни, които се отнасят до Вас. Като се вземат предвид целите на обработката, Вие има право да поискате да бъдат допълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление. За целта може да се свържете с нас на електронна поща office@flexyprobg.com
 
 • Право за изтриване („право да бъдете забравени“) – Вие имате право да изискате от нас изтриването на лични данни, които се отнасят до Вас, без ненужно забавяне, а ние сме задължени да изтрием личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:
  • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.
  • Вие сте оттеглили съгласието си и ние нямаме друго правно основание за обработка на личните Ви данни.
  • Вие сте възразили срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и нямаме други законни основания за обработване, които да имат преимущество;
  • Личните данни са били незаконно обработвани.
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо Администратора.
  • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  Ние НЕ сме задължени да изтрием личните Ви данни, ако ги съхраняваме и обработваме:
  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  За да упражните правото си на изтриване на лични данни, е необходимо да ни изпратите по имейл office@flexyprobg.com с искане за изтриване на личните Ви данни, които обработваме. След като получим искането Ви за изтриване на лични данни, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали, подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за който е заявено изтриване. След извършване на верификацията, ние ще изтрием всички данни, които обработваме и касаят Вас.

 • Право на ограничаване на обработката на лични данни – Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни, когато се прилага едно от следните условия:
  • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който ни дава възможност да проверим точността на личните Ви данни.
  • Обработката е неправомерна, а Вие не желаете същите да бъдат изтривани, а вместо това искате използването им да бъде ограничено.
  • Ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработката, но те се изискват от Вас за установяване, упражняване или защита на правни искове.
  • Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.
  За да упражните правото си на ограничена обработка на лични данни, е необходимо да ни изпратите по имейл office@flexyprobg.com с искане за ограничена обработка на личните Ви данни. След като получим искането Ви за ограничена обработка на лични данни, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали, подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, за който е заявена ограничена обработка. След извършване на верификацията, ние ще преустановим обработката на лични Ви данни.

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни – Ако Вие не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват от нас, може по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като ни изпращане искане в свободен текст на имейл office@flexyprobg.com. След като получим искането Ви, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали подробни инструкции за верификацията Ви, като субект на личните данни, за който е заявено оттегляне на съгласието. След извършване на верификацията, ние ще преустановим обработката на лични Ви данни. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което ние сме извършвали до този момент.

 • Право на преносимост – Ако сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни или обработването е необходимо за използване на услугите на нашия сайт, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, Вие може:
  • да поискате от нас да Ви предоставим лични Ви данни в четим формат и да ги прехвърлим към друг Администратор;
  • да поискате от нас пряко да прехвърлим личните Ви данни към посочен от Вас Администратор, когато това е технически осъществимо.
  Вие може да упражните правото си на преносимост като изпратите искане в свободен текст. След като получим искането Ви, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали подробни инструкции за верификацията Ви, като субект на личните данни, за който е заявено оттегляне на съгласието. След извършване на верификацията ние ще Ви изпратим на посочения от Вас имейл данните, които обработваме за Вас, във формат HML.

 • Право на получаване на информация – Вие може да поискате от нас да Ви информираме за всички получатели, на които Ваши лични данни са били разкрити. Ние може да откажем да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от наша страна.
 
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични Ви данни, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Ние няма да обработваме личните Ви данни в случай на възражение, освен ако не може да покажем убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават Вашите интересите, правата и свободите или същите касаят установяването, упражняването или защита на правни искове. Вие може да упражни правото си на възражение като ни изпрати по имейл office@flexyprobg.com възражение в свободен текст. След като получим искането Ви, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали подробни инструкции за верификацията Ви, като субект на личните данни, за който е заявено правото на възражение.

 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – Вие, като субект на данни имате право, да не подлежите на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, засягащи Вас или по подобен начин значително Ви засяга, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, ние да приложим подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението. Вие може да упражните правото си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения като изпрати по имейл office@flexyprobg.com. След като получим искането Ви, ще изпратим на имейла, от който сте ни писали подробни инструкции за верификацията Ви, като субект на личните данни, за който е заявено искането за автоматизирано вземане на решения и профилиране

• Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай, че Вашите права и законни интереси, свързани със събиране, обработка на лични данни са нарушени.

Кога администраторът може да ползва данните ви за да се свърже се вас?

Можем да използваме предоставената от Вас лични данни, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

 • да Ви уведомим за промени в политиките на Администратора и настоящите правила или Общите условия за използване на сайта;
 • да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на коментар или жалба;
 • да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на Администратора;
 • за маркетингови цели;
 • за да ви изпратим подходящи предложения за услуги на Администратор и/или на трети страни – Партньори;
 • за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Администратора и/или на трети страни – Партньори.
  Никога няма да се свържем с вас, за да поискаме паролата от вашия акаунт.

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Нашият уебсайт използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашият уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”.

Срок за съхранение на моите лични данни?

Ние съхраняваме лични Ви данни за срок не по-дълъг от целите на настоящата Политика. Ние полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива самоличността на субекта), когато те не са ни необходими вече за съхранение и обработка, както и когато е изтекъл срокът за тяхната обработка.

Ние съхраняваме лични данни, предоставен от Вас за срок от 5 години за целите на защита на правните ни интереси при съдебни или административни спорове с посетители/потребители на сайта.

Ние Ви уведомяваме в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни наши интереси или друго, предвидено в закона.
Възможно е да запазим някои категории лични данни, предоставени от Вас, с цел спазване на законови или регулаторни ангажименти, както и за да може да упражняваме свои права (например, да се подаде жалба, искова молба и др., за статистически, маркетингови, счетоводни цели и др.)

Ние съхраняваме личните данни на законните представители на търговските ни партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора. 

Ние се задължаваме да съхраняваме личните Ви данни, като прилагаме строги процедури и законови мерки за сигурност, за да се предотвратим неправомерен достъп до системите и Уебсайта на „ФлексиПро“ ООД.

С оглед безопасното използване и предаване на информация, съдържаща лични данни, ние Ви приканваме да използвате антивирусни програми и лицензирани софтуерни продукти. Всяко прехвърляне и/или предоставяне на повече от необходимата информация остава на Ваш риск.

Заключение

Администраторът запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. За да се информирате за всички новости в сайта ни, включително и за промени в настоящата Политика, моля периодично да посещавате тази страница и да преглеждате Политиката. Тя може да бъде актуализиранa по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Администраторът не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтa не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

С уважение,
Екипът на „ФлексиПро“ ООД