Skip to content

Разработване на европроекти по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Защо да изберете нас за изготвяне на проект по ОП Развитие на човешките ресурси?

Всякакви европроекти за развитие на човешките ресурси!

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата бизнес идея.

Над 500 успешно разработени проекта по различни процедури!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен проект във всяка подмярка и процедура.

За малки, средни и големи предприятия - пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение

Имате нужда от съдействие с разработка на европроект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - приоритети и цели

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Всеки бизнес може да кандидатства с проекти по различни процедури с цел разкриването на нови работни места, обучаване на текущ и/или бъдещ персонал, закупуване на оборудване, служещо за обезпечаване работата на служителите. По-долу можете да видите най-полезните за бизнеса процедури за кандидатстване с проекти, по които нашият екип може да Ви окаже помощ.

Основни цели на програмата – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Сред основните приоритети на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е постигането на по-качествена и висока заетост, насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Първа ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва в себе си две тематични цели. Едната е свързана приоритетно с „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата има роля да подпомага „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.

Втора приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” има за цел да обхване основно по-слабо развитите региони. Нейните целевите общности са роми, мигранти както и други малцинствени или маргинализирани групи.

Трета ос: „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” приоритетно подкрепя проектни предложения за подобряване на институционалния капацитет на публични структури и заинтересованите страни. Така европроектите по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” спомагат за развитието на публичната администрация и нейната ефективност.

Четвърта ос: „Транснационално сътрудничество“. Тя съдейства за отпускане на безвъзмездни финансови помощи в сферата на трудовия пазар, здравеопазването, борбата с дискриминацията, социалното включване и подобряване на институционалния капацитет. Оста действа за насърчаване на транснационалното сътрудничество включително на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.

Пета приоритетна ос„Техническа помощ”. Тя е частта от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ която подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР. Също така спомага за повишаване знанията на частните и публичните бенефициенти при разработването и управлението на проекти по програмата.


Потенциални бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са самостоятелно заети лица; работодатели и клъстери; неправителствени организации; образователни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за професионално ориентиране и информация, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; доставчици на здравни услуги; държавни институции; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; държавни предприятия; регистрирани поделения на вероизповеданията.


Примери за успешни наши проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на национални и европроекти както и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Нашите клиенти получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната финансираща програма: идентифициране на проектна идея, разработване на проектното предложение, входиране на проекта, пълно съдействие в тръжните процедури, както и финалното отчитане на европроекта. Екипът от експерти на „ФлексиПро“ има солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • Оперативна програма „Иновации и конскурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от съдействие с европроект по програма "Развитие на човешките ресурси"?

FlexyPro ще Ви помогне!