Разработване на европроекти по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Защо да изберете нас?

Всякакви европроекти за развитие на човешките ресурси!

Нашите специалисти могат да помогнат в реализирането на Вашата бизнес идея.

Над 500 успешно разработени проекта по различни процедури!

Нашият екип знае как да подготви качествен и успешен проект във всяка подмярка и процедура.

За малки, средни и големи предприятия - пълен професионализъм от А до Я

Опитът ни свидетелства успех от подготовката на самия проект до финалното му изпълнение

Имате нужда от съдействие с разработка на европроект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"?

FlexyPro ще Ви помогне!

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - приоритети и цели

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Всеки бизнес може да кандидатства с проекти по различни процедури с цел разкриването на нови работни места, обучаване на текущ и/или бъдещ персонал, закупуване на оборудване, служещо за обезпечаване работата на служителите. По-долу можете да видите най-полезните за бизнеса процедури за кандидатстване с проекти, по които нашият екип може да Ви окаже помощ.

Основни цели на програмата – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Сред основните приоритети на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е постигането на по-качествена и висока заетост, насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Първа ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва в себе си две тематични цели. Едната е свързана приоритетно с „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата има роля да подпомага „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.

Втора приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” има за цел да обхване основно по-слабо развитите региони. Нейните целевите общности са роми, мигранти както и други малцинствени или маргинализирани групи.

Трета ос: „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” приоритетно подкрепя проектни предложения за подобряване на институционалния капацитет на публични структури и заинтересованите страни. Така европроектите по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” спомагат за развитието на публичната администрация и нейната ефективност.

Четвърта ос: „Транснационално сътрудничество“. Тя съдейства за отпускане на безвъзмездни финансови помощи в сферата на трудовия пазар, здравеопазването, борбата с дискриминацията, социалното включване и подобряване на институционалния капацитет. Оста действа за насърчаване на транснационалното сътрудничество включително на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.

Пета приоритетна ос„Техническа помощ”. Тя е частта от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ която подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР. Също така спомага за повишаване знанията на частните и публичните бенефициенти при разработването и управлението на проекти по програмата.


Потенциални бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са самостоятелно заети лица; работодатели и клъстери; неправителствени организации; образователни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; общини и райони на общини; центрове за професионално ориентиране и информация, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални партньори; доставчици на здравни услуги; държавни институции; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; държавни предприятия; регистрирани поделения на вероизповеданията.


Примери за успешни наши проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Предимства в използването на европейско безвъзмездно финансиране

Използвайки безвъзмездно европейско финансиране се постига осъществяването на заложените от компаниите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели в хода на по-нататъшното бъдещо развитие, допринасяйки за:

 • Повишаване на производителността на труда, което води до повече приходи както за компаниите, така и за служителите;
 • Повишаване на качеството на продуктите, което ги прави по-атрактивни за по-голям брой клиенти;
 • Подобряване на пазарните позиции на компаниите, както на вътрешния, така и на външния пазар;
 • Увеличаване на печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;
 • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компаниите си гарантират независимост от кредитиране и са в състояние да сведат до минимум опасността от кредитен риск.

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в подготовката и управлението на национални и европроекти както и други програми, които подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Нашите клиенти получават комплексна услуга, включваща всички етапи за кандидатстване към конкретната финансираща програма: идентифициране на проектна идея, разработване на проектното предложение, входиране на проекта, пълно съдействие в тръжните процедури, както и финалното отчитане на европроекта. Екипът от експерти на „ФлексиПро“ има солиден опит в разработването и управлението на проекти по следните европейски и други програми:

 • Оперативна програма „Иновации и конскурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

„ФлексиПро“ ще Ви окаже професионално съдействие и при кандидатстване за национално финансиране към следните институции:

 • Фонд „Условия на труд“;
 • Фонд „Социална закрила“;
 • Агенция за хора с увреждания;
 • И други.

Имате нужда от съдействие с европроект по програма "Развитие на човешките ресурси"?

FlexyPro ще Ви помогне!