Skip to content

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

photovoltaic

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездни средства на бизнеса за изграждане на ВЕИ (фотоволтаични системи) до 1MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Размер на безвъзмездната помощ и процент финансиране:

Минимален размер на помощта – 100 000 лв.;
Максимален размер на помощта – 1 млн. лв.

Съфинансиране – 35-50% в зависимост от региона и категорията на предприятието, както следва:

 • Микро и малки предприятия – 50% (независимо от местоположението на компанията);
 • Средни предприятия извън Югозападен регион на планиране – 50%;
 • Средни предприятия попадащи в Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация звън Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация попадащи в Югозападен регион на планиране – 35%.

 

Допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи;
 • Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи;
 • Разходи за строително-монтажни работи (покриви, фасади, прилежащ имот);
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер свързани само с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

 

Допустими кандидати:

 • Микро, малки, средни предприятия;
 • С приключени 3 финансови години (2019г., 2020г. и 2021г.);
 • С реализирани минимум следните нетни приходи от продажби за 2021г., както следва:
  – Микро предприятия ≥ 80 000 лева;
  – Малки предприятия ≥ 187 000 лева;
  – Средни предприятия, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750000 лева.
 • Допустими са всички сектори на икономическа дейност с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ и сектор K „Финансови застрахователни дейности“.

 

Допустими проекти:

 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота;
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия;
 • Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на указаните технически изисквания;
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по проекта.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

 

Срок за подаване на предложения:

Процедурата ще стартира средата на януари месец.