Skip to content

Внедряване на иновации в предприятията

Защо да изберете нас за внедряване на иновации в предприятията?

Доверен партньор по проекти и идеи!

С екип от над 100 опитни човека, „ФлексиПро“ е надежден партньор при изготвянето на проекти и внедряването на иновации в предпроятията.

Повече от 500 успешни проекти за бизнеса

С дългогодишен опит в сферата, екипът ни знае как да изготви и внедри необходимите иновации във Вашето предприятие.

Пълен професионализъм във внедряването на иновации

Опитът и обратната връзка от партньори е доказателство за успехът ни при подготовката на проекта, изготвянето му, както и финалното внедряване.

Информация за "Внедряване На Иновации В Предприятията"

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Размер на безвъзмездната помощ и процент финансиране:

Минимален размер на допустимите разходи по проекта: 50 000 лева;
Максимален размер на допустимите разходи по проекта: 700 000 лева;

Процент на финансовата помощ:

до 45% от общите допустими разходи.

Изисквания към проекта:

Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на иновационен продукт или услуга, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027:
 • „Информатика и ИКТ“
 • „Мехатроника и микроелектроника”
 • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“
 • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
 • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

Допустими разходи:

Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021-2027, която може да включва:
 • Инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА);
 • Разходи за услуги.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

18 месеца.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация), които са търговци по смисъла на Търговския закон.

Очакван прием:

август – октомври 2023 г

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

“ФлексиПро” се специализира в управлението на финансирани проекти, включително европейски, национални и други програми. Наш екип подкрепя частни, публични и неправителствени организации в целия процес – от идеята до финалното отчитане. Също така, предоставяме професионална помощ при кандидатстване за национално финансиране от институции като Фонд “Условия на труд”, Фонд “Социална закрила” и други. В лицето на „ФлексиПро“ ще откриете и опитен партньор по следните европейски и национални програми:
 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!