Skip to content

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

fotovoltaitsi

Цел на процедурата: да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по закупуване на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и закупуване на фотоволтаична система до 10kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано!

Размер на безвъзмездната помощ и процент финансиране:

Минимален размер на помощта няма;
Максимален размер на помощта, както следва:

  • Закупуване на слънчева инсталация за БГВ – до 100% от стойността на инвестицията но не повече от 1 960,83 лева;
  • Закупуване на ФЕЦ с батерия до 10 kWp – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.


Допустими разходи:

  • Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаичните системи до 10kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
  • Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.
  • Данък върху добавена стойност.


Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

До 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на Договора за финансиране с крайния получател.

Допустими кандидати:

▪ Физическо лице, обитаващо собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
▪ Собственик на жилището, с което се кандидатства (при собственост помалка от 51% съгласие тип декларация и от другия собственик(ици). При граждански брак не е необходимо съгласие на другия);
▪ Жилището трябва да е основно за Кандидата (физическото лице, което подава документи);
▪ Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
▪ В случай, че Кандидата е собственик на жилище в многофамилна сграда, то той следва да има съгласие на етажната собственост и трябва да предостави копие от Решение на Общо събрание на собствениците (съгл. Чл.17, ал.2, т.2 от ЗУЕЦ с мнозинство не по-малко от 67% идеални части от общите части);
▪ В жилището следва да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища, и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането е в експлоатация на слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 KWp;
▪ В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди доставката, монтажа и пускането е в експлоатация на слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;
▪ Да има издадено разрешително за строеж за изграждане на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;
▪ Да предостави оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща информация:
– Ценовите параметри на доставката и монтажа
– Данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания по процедурата или по-добри от тях.
▪ Кандидатът да е заплатил към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще монтира инсталацията или системата;
▪ Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай, че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия собственик.

Краен срок за подаване на предложения:

Процедурата е отворена до 10.11.2023г.

Имате запитване?