fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Процедура “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по процедура Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт?

Експертен опит

Екипът ни има опитът и знанията за изработване на проекти за финансиране по Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт.

Над 500 успешни проекта

Старателната и навременна работа по проектните предложения е есенцията на нашата дейност. Гарантираме качество, защото знаем как да постигнем отличен резултат!

Проекти по Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт

Спечелете финансиране, като кандидатствате с проект по програма Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт.

Информация за "Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт"

Цел на процедурата:

Насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфични цели:

 • Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;
 • Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Кандидати:

 • Общини;
 • Държавни, общински, частни детски градини и училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.

Партньори:

 • Държавни, общински и частни детски градини и училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР);
 • Специализираните обслужващи звена съгласно ЗПУО: Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово;
 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно ЗЮЛНЦ с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи, вкл. училищни настоятелства;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Процент на финансовата помощ:

100%

Размер на финансовата помощ:

от 100 000 лв. до 500 000 лв.

Допустими дейности:

1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование:

 • Занимания по интереси;
 • Тематични срещи и беседи;
 • Изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани с театралното, танцовото, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия, научни организации, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, вкл. в библиотеки;
 • Междуучилищни дейности (МУД);
 • Образователни екскурзии.

2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.

4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Допустими разходи:

 • Преки разходи за персонал;
 • Други преки и непреки разходи (40% от преките разходи) – за консумативи и материали, за образователни пособия, за транспорт, за входни такси, за услуги, за информираност и публичност на събития, както и непреки разходи, като напр. за организация и управление на проекта, за мониторинг на образователните резултати, комуникация и видимост на проекта, и т.н.

Допустими целеви групи:

 • Деца и ученици, чийто майчин език не е български, и деца и ученици, чийто майчин език е български;
 • Родителите на деца и ученици, чийто майчин език не е български, и родителите на деца и ученици, чийто майчин език е български;
 • Педагогически специалисти и непедагогически персонал (образователни медиатори, социални работници и други).

Продължителност на проекта:

18-40 месеца.

Краен срок за подаване на проекти:

I краен срок: 22.01.2024г. – 22.05.2024г.

II краен срок 23.05.2024г. – 25.09.2024г.

III краен срок 26.09.2024г. – 27.01.2025г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът консултанти на „ФлексиПро“ се специализира в подготовката и управлението на проекти за еврофинансиране и други видове финансиране. Проектите са насочени към подпомагането на публични, частни и неправителствени организации.

Нашите клиенти могат да се възползват от цялостно обслужване на техния проект. Етапите включват разработване на проектна идея и предложение, входиране на проекта, съдействие при тръжни процедури, финално отчитане по проекта. Ние имаме дългогодишен опит и повече от 500 одобрени проекта зад гърба си по европейски и други програми за финансиране.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!