Skip to content

Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по Устойчива заетост за хора в неравностойно положение?

Експертно знание

Нашият екип има опитът и знанията за навременно и безпроблемно разработване на проекти по Устойчива заетост за хора в неравностойно положение.

Над 500 успешни разработки

Гарантираме качествена и навременна работа по проектните предложения. Ние знаем как да постигнем отличен резултат всеки път!

Професионални проекти по Устойчива заетост за хора в неравностойно положение

Нашето доказателство за успех са дългогодишният ни опит и множеството партньори, които са ни се доверили за цялостно обслужване на проектните предложения.

Информация за "Устойчива заетост за хора в неравностойно положение"

Цел на процедурата:

Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Процент на финансовата помощ:

100%

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 40 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166 лв.

Допустими дейности:

 • Наемане на безработни лица за период до 12 м. (4 тримесечия) (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ) от следната целева група: – младежи (вкл. ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа); – самотни родители (осиновители); – майки с деца до 5-годишна възраст; – лица над 50-годишна възраст; лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; – лица изтърпели наказание лишаване от свобода; – лица с увреждания. Важно! Работодателят следва да запази заетостта на минимум 50% от новосъздадените/подкрепените работни места.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 месеца;
 • Осигуряване на транспорт за лицата от целевата група от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място, различно от местоживеенето му;
 • Адаптиране на работното място за новонаетите лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

Допустими кандидати:

 • Кандидатът е работодател;
 • Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за транспорт
 • Разходи за нематериални активи
 • Разходи за строително монтажни работи

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

18 месеца.

Краен срок за подаване на документи:

22.02.2024

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в управлението и подготовката на проекти, които получават финансиране от европейски, национални и други програми. Тези проекти са насочени към подпомагане на частни, публични и неправителствени организации.

Клиентите на „ФлексиПро“ се възползват от цялостна услуга, включваща всички етапи на кандидатстването за конкретната финансираща програма. Тези етапи включват идентифициране на проектната идея, разработване на проектното предложение, внасяне на готовия проект, съдействие при тръжните процедури и завършване с финалното отчитане на проекта. Експертите на „ФлексиПро“ разполагат със значителен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от различни европейски и други програми:

 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • Програма за развитие на селските райони
 • Horizon 2020
 • Еразъм +
 • Програма за подкрепа на НПО в България
 • И други.

„ФлексиПро“ предоставя и професионална подкрепа при кандидатстването за национално финансиране от институции като Фонд „Условия на труд“, Фонд „Социална закрила“, Агенция за хора с увреждания и други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!