Skip to content

Развитие на селските райони

Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Цели на европрограмата: подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти; повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен… Read More »Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цел на подмярката: да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Допустими кандидати: общини; ВиК оператори; юридически лица с… Read More »Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Цели на подмярката: икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици; подобряване на опазването на околната среда и борбата с… Read More »Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими за подпомагане са следните лица: физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да кандидатстват… Read More »Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целта на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване… Read More »Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цел на подмярката: Инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията: Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към… Read More »Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“