Skip to content

Развитие на селските райони

Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Цели на европрограмата: подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти; повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен… Read More »Национална програма по пчеларство 2017-2019г.

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Цел на подмярката: да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Допустими кандидати: общини; ВиК оператори; юридически лица с… Read More »Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Допустими кандидати: земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или физически лица,… Read More »Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Цели на подмярката: икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици; подобряване на опазването на околната среда и борбата с… Read More »Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими за подпомагане са следните лица: физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да кандидатстват… Read More »Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целта на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване… Read More »Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цел на подмярката: Инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията: Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към… Read More »Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“