Skip to content

Развитие на човешките ресурси

Процедура „Подкрепа за предприемачество“

Цел на процедурата: – Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и… Read More »Процедура „Подкрепа за предприемачество“

Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Цел: да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи… Read More »Процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“

Цел на процедурата: да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване… Read More »Процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“

Процедура “Развитие на социалното предприемачество”

Цел на процедурата: да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия… Read More »Процедура “Развитие на социалното предприемачество”

Процедура „Активни“

Размер на помощта: 100% Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева. Допустими кандидати: неправителствена организация; организация, предоставяща посреднически… Read More »Процедура „Активни“

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Цел на процедурата: да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация… Read More »Процедура „Добри и безопасни условия на труд“