fbpx
Skip to content

Дипломни работи по счетоводство, финанси и одит - всичко, което трябва да знаете

Макар и да разбирате от естеството на дисциплини като счетоводство, одит или финанси, все пак да напишете и структурирате една цяла дипломна работа си е трудоемка задача. Едно е да сте наясно от сметките, но друго е да се справите с теоретичните постановки и анализа. Често това е най-трудната част за дипломантите. Обикновено, нелека задача се оказва и избора на конкретна организация за анализ, както и набирането на информацията за нея.

Университети, в които се преподава счетоводство, одит и финанси

Дисциплините, свързани с изучаването на счетоводство, одит и финанси, се срещат в доста университети в страната, независимо дали са или не изцяло икономически насочени. Сред най-големите от тях е Университет за национално и световно стопанство (накратко УНСС), където от 1920г. до днес всяка година се организира прием на голям брой студенти в специалностите: „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Финансов контрол“.

Стопанска академия в гр. Свищов също е силно насочена към специалности от този тип, като там студентите се обучават в следните направления: „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Стопански и финансов контрол“. Специалностите са насочени към стопанския и финансов контрол, данъчния, валутния, митническия, вътрешния контрол, одита.

Финанси и счетоводство се изучават още в някои частни университети в страната като Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Нов български университет. В едно от най-младите висши училища в страната Висшето училище по сигурност и икономика (съкратено ВУСИ), също тези специалности набират своите желаещи кандидати. Дисциплините счетоводство, одит и финанси се разглеждат още и във Висше училище по застраховане и финанси, Международно висше бизнес училище и други.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по счетоводство или финанси? FlexyPro ще Ви помогне!

Какво трябва да съдържа една дипломна работа по счетоводство, финанси или одит?

За да бъде качествено разработена една дипломна работа или магистърска теза се изисква в нея да бъдат разгледани както теоретичните постановки по зададената тема, така и да се извърши анализационен обзор на конкретно дружество. Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница – използва се образец от университета;
 • Съдържание – включва наименованията на всички компоненти от разработката с упоменати страници;
 • Увод – трябва да включва задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава се анализира реален пример от практиката;
 • Заключение – тук е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката;
 • Библиография – Частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема;
 • Приложения – тук се прилагат предоставените от организацията документи или други законови източници, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката.

Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набирането на информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката. За нея са необходими литературни източници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии и справочници. Специфичното при този тип теми е, че цялата информация трябва да бъде най-актуалната към момента, тъй като, както е известно, законите за счетоводството се променят ежедневно и е от изключителна важност те да бъдат следени. Затова и темите е най-добре да бъдат подготвени от експерти счетоводители, които да изготвят качествена разработка. Нашият екип разполага с утвърдени счетоводители, финансисти и одитори.

Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация. Според Закона за защита на личните данни и желанието за конфиденциалност, не всяка организация би предоставила своите финансови данни на непознато лице, макар и с цел използването им за академична цел. Като утвърдена на пазара фирма, „ФлексиПро“ работи с голям брой клиенти юридически лица и по-лесно бихме намерили подходящото дружество, което да ни се довери и да предостави необходимата ни информация.

В зависимост от спецификата на темата, биха могли:

 • да се разгледат финансовото състояние и паричните потоци на зададено дружество;
 • да се изведат организацията и методологията на годишното счетоводно приключване по конкретен пример;
 • да се изследва инвестиционния потенциал на избраната компания;
 • да се анализира управлението на риска;
 • да се изведат предимства, проблеми и възможности за усъвършенстване в организацията;
 • да се обобщят моделите за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи в предприятията и много други варианти.

Темите биха могли да засягат малки, средни или големи предприятия, неправителствени организации, банкови институции и други дружества от публичния или частния сектор.

Примерни теми за дипломна работа и магистърска теза по счетоводство, финанси и одит

Темите по счетоводство, одит и финанси могат да бъдат най-разнообразни. По-долу ще бъдат изведени няколко заглавия, като всяко от тях също би могло да бъде модифицирано. С цел по-добра ориентация по отношение естеството на темите, те са разделени в три направления:

 1. Счетоводство и контрол:
  • Структурирано финансиране на корпоративни клиенти-предимства, проблеми и възможности за усъвършенстване по примера на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД;
  • Специфика на организацията и методологията на годишното счетоводно приключване в публичния сектор по примера на “Аграрен университет – Пловдив”;
  • Анализ и оценка на паричния поток на фирма “Тисенкруп Матириалс България” ООД;
  • Анализ на дълготрайните материални активи във фирма „Сигда Транс” ООД;
  • Актуални проблеми при счетоводното отчитане на сделките по договори за лизинг;
  • Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите в предприятия от нефинансовия сектор;
  • Особености при отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията във фирма “Мебел-94” ООД;
  • Отчитане на амортизациите на ДМА;
  • Годишен финансов отчет и годишно счетоводно приключване;
  • Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите в предприятия от нефинансовия сектор.
 2. Одит
  • Вътрешният одит – инструмент за усъвършенстване на дейностите и процесите в дружеството;
  • Специфични особености на одита в малки и средни предприятия;
  • Тенденции и добри практики във финансовия одит в България за периода 2017, 2018, 2019г.;
  • Одит на малки и средни предприятия;
  • Възможности на вътрешния и външния одит за подобрение на усвояемостта на средства от ЕС
 3. Финанси
  • Анализ на финансовото състояние на предприятие;
  • Анализ на инвестиционен проект с 2 инвестиции в реални активи например производство;
  • Планиране на бъдещи Финансови резултати – ползи и рискове;
  • Анализ на капиталовата структура на Българска роза АД;
  • Eфективност на инвестициите в компаниите по примера на “М+Ц Хидравлик” АД”;
  • Определяне на стойност на предприятие с прилагане на съвременни DCF модели;
  • Анализ на финансовото състояние на Софарма АД за периода 2016-2018г;
  • Кризата в контекста на Финансовото управление на фирмата;
  • Системи за финансово управление и контрол при международни инвестиционни проекти;
  • Управление на инвестиционен портфейл;
  • Актуални възможности на Уникредит Булбанк за съфинансиране на МСП при усвояване на средства по европроекти;
  • Конкурентоспособност на МСП в условията на европейско членство – актуални тенденции при усвояването на средства от фондовете на ЕС;
  • Изследване на взаимовръзката между валутния курс на щатския долар спрямо еврото и цената на златото;
  • Анализ и оценка на кредитния риск (на примера на ТБ „Юробанк България” АД;
  • Инвестиционните фондове във времена на ниски лихвени проценти.

Ако държите да завършите с качествена академично издържана разработка, подготвена с актуална информация и реален пример от практиката, можете да се свържете с екипа от експерти финансисти, счетоводители и/или одитори на “ФлексиПро”, за да отговорим на Вашите нужди!

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни