Skip to content

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

Мехатроника и чисти технологии:

  • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
  • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
  • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  • роботика и автоматизация на процеси;
  • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  • био-мехатроника;
  • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

ИКТ и информатика:

  • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
  • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри;
  • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  • езикови технологии;
  • уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

  • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
  • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
  • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
  • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
  • нано-технологии в услуга на медицината;
  • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
  • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
  • зелена икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).


Допустими кандидати:

 • Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Да имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.


Допустими дейности:

 • Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
 • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
 • Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
 • Визуализация на проекта.


Допустими разходи:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 50% от общо допустимите разходи по проекта;
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 50 000 лева;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • Разходи за външни услуги за:

– извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

– защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

– изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

– разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

– изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

– наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

 • Разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Процент на финансовата помощ: До 90 % от общите разходи по проекта

Размер на финансовата помощ: Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева, а максимален размер: 391 166 лева.

Срок за подготовка: 90 дни след обявяване на процедурата.