Skip to content

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Цел: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • със седалище в България;
 • микро, малки или средни предприятия;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.);
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

за микро предприятия ≥ 200 хил. лв.;

за малки предприятия ≥ 1 млн. лв.;

за средни предприятия ≥ 6 млн. лв.;

 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

− С10 „Производство на хранителни продукти“

− С11 „Производство на напитки“

− С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

− С14 „Производство на облекло“

− С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

− С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

− С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

− С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

− С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

− С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

− С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

− С24 „Производство на основни метали“

− С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

− С31 „Производство на мебели“

− С32 „Производство, некласифицирано другаде“

− С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

− С20 „Производство на химични продукти“

− C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

− C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

− С27 „Производство на електрически съоръжения“

− С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

− С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

− С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

− J58 „Издателска дейност“

− J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

− J60 „Радио- и телевизионна дейност“

− J61 „Далекосъобщения“

− J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

− J63 „Информационни услуги“

− М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Допустими разходи:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи.


Допустими дейности:

 • Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
 • Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
 • Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
 • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


Безвъзмездно финансиране:

 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район на планиране (ЮЗР) – 45%;
 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 70%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР – 35%;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 60%


Минимален и максимален размер на помощта:

 • за микро предприятия – 100 000 лв., 500 000 лв.;
 • за малки предприятия – 200 000 лв., 750 000 лв.;
 • за средни предприятия – 300 000 лв., 1 000 000 лв.