fbpx
Skip to content

Процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по процедура Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите?

Опитни експерти

Екипът ни е съставен от опитни професионалисти, имащи знанията и уменията за правилно изготвяне на проекти по Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите.

Над 500 спечелени проекта

Нашето старание и навременна работа гарантира качество на услугата и висок шанс за успех на Вашия проект. Опитът ни и добрата обратна връзка от партньори е това, което ни отличава от останалите на пазара.

Проекти по Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Спечелете финансиране, като кандидатствате с проект по програма Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт.

Информация за „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Цел на процедурата:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  Микропредприятие: Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ≥ 50 000 лева; Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ≤ 450 000
  Малко предприятие: Минимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ≥ 75 000 лева; Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. ≤ 800 000
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
  1) Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата , в което повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице /или група от физически лица/, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между лицата съществува роднинска връзка.
  И/ИЛИ
  2) Да са предприятия с основна икономическа дейност (въз основа на данни за 2022 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
  Печатна дейност, в т. ч.:
  18.11 – Печатане на вестници
  18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
  18.13 – Предпечатна подготовка
  18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
  Възпроизвеждане на записани носители, в т.ч.:
  18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
  Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност, в т. ч.:
  58.11 – Издаване на книги
  58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
  58.13 – Издаване на вестници
  58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
  58.19 – Друга издателска дейност
  Издаване на програмни продукти, в т. ч.:
  58.21 – Издаване на компютърни игри
  58.29 – Издаване на други програмни продукти
  Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания:
  59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
  59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
  59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
  59.14 – Прожектиране на филми
  Звукозаписване и издаване на музика, в т. ч.:
  59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
  Създаване и излъчване на радиопрограми, в т. ч.:
  60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
  Създаване и излъчване на телевизионни програми, в т. ч:
  60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
  Архитектурни и инженерни дейности, в т. ч.:
  71.11 – Архитектурни дейности
  Рекламна дейност, в т. ч.:
  73.11 – Дейност на рекламни агенции
  Специализирани дейности в областта на дизайна, в т. ч.:
  74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
  Дейности в областта на фотографията, в т. ч.:
  74.20 – Дейности в областта на фотографията
  Артистична и творческа дейност, в т. ч.:
  90.01 – Изпълнителско изкуство
  90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
  90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
  90.04 – Експлоатация на зали за представления
  Други дейности в областта на културата , в т. ч.:
  91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
  91.02 – Дейност на музеи
  91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
  И/ИЛИ
  3) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение No 1 към Закона за занаятите , чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.
 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г. – приложимо за семейните предприятия съгласно т. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно т. 2) по-горе
  ИЛИ
  Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите.

Процент на финансовата помощ:

до 60%

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

25 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

150 000 лева

Допустими дейности:

Дейност 1 Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).
Дейност 2 Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

Допустими разходи:

 1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес;
 2. Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА;
 3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер.
 4. Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – 10 000 лв.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

до 12 месеца.

Индикативна дата на обявяване на процедурата:

28.03.2024 г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Специалистите от консултантска фирма “Флекси Про” са специализирани в подготовката и управлението на проекти за финансиране, включително и по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Ние знаем как да спечелим финансиране за Вашия бизнес!

Нашите клиенти могат да се възползват от пълно портфолио с услуги, които са предназначени за пълноценната подготовка и управление на проекти за финансиране. Ние подпомагаме както публични и частни, така и неправителствени организации. Етапите на работа включват всичко от разработването на проектната идея и предложение, до входирането на проекта, съдействие при тръжните процедури, както и финално отчитане. Ние разполагаме с дългогодишен опит и имаме над 500 одобрени проекта зад гърба си.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!