Skip to content

Процедура „Ново работно място 2015“

Цел: Да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Допустими кандидати:

 • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност;
 • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
 • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.


Допустими дейности:

 • Разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;
 • Разходи за персонал, за услуги (на вече наетите лица);
 • Разходи за строително монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи ако са насочени към осигуряване на достъп за хора с увреждания;
 • Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;
 • Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
 • Разходи за възнаграждения на персонал съгласно МОД 2015г.


Процент на еврофинансиране:

 • За микро, малки и средни предприятия –100 % от общите допустими разходи по проекта;
 • За големи предприятия – 80 %от общите допустими разходи по проекта


Размер на еврофинансиране:

 • Минимален размер на финансовата помощ:50 000 лева;
 • Максимален размер на финансовата помощ:391 166 лева.

В случай, че ви е необходима помощ за изготвяне на проекти за развитие на човешките ресурси, може да се свържете с нас.