fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Финансиране по процедура "Мобилност на Младежки Работници"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за разработката на проекти по Мобилност на Младежки Работници?

Опитни консултанти по проекти за финансиране

С екип от над 100 души, ние сме профилирани в подготовката на проекти с цел спечелване на финансиране по програма Мобилност на работници.

Над 500 финансирани проекта за мобилност на работници

Нашите консултанти имат дългогодишен опит в изготвянето на печеливши проекти за финансиране на ограницазии.

Партньори в изготвянето и управлението на проекти

Опитът и отличните отзиви на нашите партньори са доказателство за качествената работа по проектите от А до Я.

Информация за процедура "Мобилност на Младежки Работници"

Цел на процедурата:

Подкрепя професионалното развитие на младежките работници, и по този
начин, развитието на качествена младежка работа на местно, регионално,
национално, европейско и международно равнище чрез неформално и
информално учене посредством дейности за мобилност. Действието
допринася за постигането на целите на Стратегията на ЕС за младежта за
периода 2019—2027 г., по-специално на Европейската програма за младежката
работас цел постигане на качество, иновации и признание на младежката
работа.

Дейности за професионално развитие (ДПР)

Дейностите за професионално развитие са дейности за транснационална
или международна образователна мобилност, подпомагащи професионалното
развитие на младежките работници. Те могат да бъдат под формата на:

 • Проучвателни посещения и различни видове задачи, като например обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, обмен на младежки работници, и партньорско обучение, в организации за младежка работа и организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта в чужбина.
 • Изграждане на мрежи и на общности сред младежките работници, които участват в действието и подкрепят неговите цели.
 • Курсове за обучение в подкрепа на развитието на компетентности (например въз основа на съответни налични модели на компетентност), за
  прилагане на качествени практики за младежка работа или за разглеждане и изпитване на иновативни методи (например свързани с цифрова и
  интелигентна младежка работа).
 • Семинари и работни срещи, подпомагащи по-специално изграждането на знания и обмена на най-добри практики, свързани с целите, ценностите и приоритетите на стратегията на ЕС за младежта и на програмите на ЕС,
  допринасящи за нейното изпълнение.

Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти
за мобилност на специалисти, работещи с младежи: пътувания за академично
обучение, дейности, предприети с цел финансова печалба, дейности с
туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета,
официални заседания.

Допустими кандидати:

Право да кандидатстват имат следните видове организации:

 • организация с нестопанска цел – сдружение, фондация, асоциация;
 • европейски младежки НПО;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социално предприятие;
 • организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи.

Установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Процент на финансовата помощ:

до 100%

Изисквания към проектните предложения:

 • Продължителността на дейностите трябва да бъде от 2 до 60
  последователни дни, без дните за пътуване.
 • Няма възрастови ограничения на участниците;
 • Брой участници в дейностите – До 50 участници във всяка дейност,
  планирана в рамките на проекта. Обучителите, придружаващите лица и
  модераторите не се включват в броя на участниците. Във всяка дейност трябва
  да са включени участници от държавата на приемащата организация.
 • Проектът трябва да бъде насочен към един или няколко от
  приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за
  младежта;
 • Проектът трябва да допринесе за приобщаването и многообразието, за
  екологичните и цифровите измерения на програмата;
 • Проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите
  ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата,
  демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на
  човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Допустими разходи:

 • Организационна подкрепа – 125 EUR участник в дейност за
  професионално развитие /с изключение на водачите на групите и
  модераторите;
 • Пътни разходи – от 56 EUR до 1735 EUR /съобразно разстоянието в км/
 • Индивидуална подкрепа – дневни разходи по фиксирана таблица
  /Максимум 1100 EUR на участник, обучители, модератори и придружаващи
  лица./;
 • Подкрепа за приобщаване за организации – разходи, свързани с
  организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-малко
  възможности – 125 EUR на участник в младежки обмен;
 • Подкрепа за подготвително посещение /Разходи свързани с
  осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни
  разходи./ – 680 EUR на участник на подготвително посещение /до 2ма
  участника от организация/.
 • Дейности за развитие на системи и за популяризиране – до 10% от
  стойността на преките разходи в т.ч. Непреки разходи: Фиксирана ставка в
  размер до 7 % от допустимите преки разходи за допълващите дейности е
  допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи
  административни разноски на бенефициера, (например електроенергия или
  интернет достъп, разходи за помещения, разходи за постоянния персонал и
  пр.). – Максимален размер до 80 % от допустимите разходи.
 • Извънредни разходи в т.ч.:
  — Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи
  — Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи
  — Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения
  за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от
  допустимите разходи.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

от 3 до 24 месеца.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок на II кръг: 7 май до 13:00 ч.

Краен срок за III кръг: 1 октомври до 13:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантите в екипа на “ФлексиПро” са специалисти в изготвянето и управлението на всякакви проекти за спечелване на финансиране, включително и по програми на Еразъм +

Екипът ни участва в цялостната разработка на проектни предложения – от изготвянето и одобренето им до последващо управление и отчитане на дейностите и разходите. Ние подкрепяме публични, частни и неправителствени огранизации при спечелване на финансиране по проектите и предоставяме безплатни консултации за всяка организация.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани процедури