fbpx
Skip to content

Финансиране по процедура "Мобилност на Младежи – Младежки Обмен"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за разработката на проекти по Мобилност на Младежи – Младежки Обмен?

Доверени експерти по проекти за финансиране

Нашият екип от над 100 специалиста е профилиран в разработването на проекти с цел спечелване на финансиране по програма Мобилност на младежи.

Над 500 спечелени проекта за младежки обмен

С дългогодишен опит в сферата, нашите консултанти знаят как да изготвят печеливш проект за финансиране за Вашата организация.

Пълен професионализъм в изготвянето и управлението на проекти

Нашият опит и добри отзиви от партньори са доказателство за успехите ни в цялостното изготвяне на проектни предложения от А до Я.

Информация за процедура "Мобилност на Младежи – Младежки Обмен"

Цел на процедурата:

Подкрепя неформалната образователна мобилност на младежи под формата на младежки обмен с цел младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани, да бъдат свързани с европейския проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.

По-конкретно младежкият обмен има за цел:

 • насърчаване на междукултурния диалог, на опознаването и на усещането за европейска принадлежност;
 • развиване на уменията и нагласите на младежите;
 • укрепване на европейските ценности и разрушаване на предразсъдъците и стереотипите;
 • повишаване на осведомеността по социално значими теми и по този начин, стимулиране на ангажираността в обществото и на активното участие в демократичния живот.

Действието е отворено за всички младежи, като се обръща специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Младежки обмен

Младежките обмени са срещи на групи младежи от най-малко две различни държави, които се събират за кратък период от време, за да реализират съвместно неформална програма за обучение (съчетание от семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.) по интересна за тях тема, като се вдъхновяват от европейските цели за младежта.

Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти за младежки обмен: пътувания за академично обучение, дейности за обмен, предприети с цел финансова печалба, дейности за обмен с туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета, официални заседания, курсове за обучение от възрастни за младежи.

Допустими кандидати:

Право да кандидатстват имат следните видове организации:

 • организация с нестопанска цел – сдружение, фондация, асоциация;
 • европейски младежки НПО;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социално предприятие;
 • организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи.

Установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Процент на финансовата помощ:

до 100%

Изисквания към проектните предложения:

 • Продължителността на дейностите трябва да бъде от 5 до 21 дни, без дните за пътуване.
 • Допумистими участници са: младежи на възраст между 13 и 30 години, пребиваващи в държавите на изпращащата и приемащата организация. Водачите на групи, модераторите и придружаващите лица не се считат за участници в дейността, но имат право на подкрепа в рамките на определени бюджетни категории. Те трябва да са навършили 18 години.
 • Брой участници в дейностите – минимум 16 и максимум 60 участници на дейност, минимум 4 участници на група. Водачите на групи, модераторите и придружаващите лица не се включват в броя на участниците. В случаите на младежки обмен, в който участват само младежи с по-малко възможности, минималният брой участници е 10. Минимум две групи младежи от две различни държави. Всяка група трябва да има поне един водач на групата. Максимум двама модератори на дейност.
 • Проектът трябва да бъде насочен към един или няколко от приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за младежта;
 • Проектът трябва да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата;
 • Проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Допустими разходи:

 • Организационна подкрепа – 125 EUR на участник в младежки обмен /с изключение на водачите на групите и модераторите;
 • Пътни разходи – от 56 EUR до 1735 EUR /съобразно разстоянието в км/
 • Индивидуална подкрепа – дневни разходи по фиксирана таблица;
 • Подкрепа за приобщаване за организации – разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-малко възможности – 125 EUR на участник в младежки обмен;
 • Подкрепа за подготвително посещение /Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи./ – 680 EUR на участник на подготвително посещение /до 2ма участника от организация/.
 • Извънредни разходи в т.ч.:
  — Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи
  — Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи
  — Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

от 3 до 24 месеца.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок на II кръг: 7 май до 13:00 ч.

Краен срок за III кръг: 1 октомври до 13:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантска фирма “ФлексиПро” е специалист в изготвянето и управлението на проекти за финансиране от всякакво естество, включително по програми на Еразъм+.

Нашият екип подкрепя публичните, частните и неправителствените организации в спечелването на финансиране по проекти, като екипът ни участва в цялостния процес на проектното предложение – от неговото изготвяне и одобрение, до последващото управление и отчитане.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани процедури