Skip to content

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Цел на процедурата: да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Бюджет на схемата:

• 80 000 000 лв.

Размер на еврофинансиране:

• Минимум – 50 000 лева;
• Максимум – 391 166 лева.

Процент на еврофинансиране:

• За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия – не се изисква съфинансиране.
• За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта.

Допустими кандидати:

 • микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство;
 • които отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • които разполагат с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за 2015г. и 2016г.);
 • когато кандидатите са предвидили по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да са осигурили в предприятията си задължителните здравословни и безопасни условия на труд.

По процедурата ще бъдат насърчавани европроекти, подкрепящи:

 • лица над 54 годишна възраст;
 • хора с увреждания;
 • мерки за развитие в областта на политиката по околна среда;
 • мерки за политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност;
 • мерки насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот;
 • мерки за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

По процедурата е допустимо извършването на:

 • Текущ ремонт:

– допустим е при реализиране на дейност свързана с осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

– при осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 • Основен ремонт:

– единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания!

За извършването на ремонтни дейности е необходимо кандидатът да разполага със собствено помещение или да има договор за наем за помещението, в което се предвижда да се извърши ремонта. Бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 3 години за микро, малки и средни и 5 години за големи предприятия, от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване.

Допустими дейности:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Примери:
Обезпечаване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
– Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
– Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
– Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане;
– Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;

Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;                                                                                 – Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.


2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца – тази дейност може да се изпълни чрез осигуряване на организиран собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Примери:
– Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд –  В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация на производствената/основната дейност на предприятието.
– Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
– Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007) (Ocupational Health and Safety System).
– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., като например:

– Дейности, свързани с осигуряване на дневни занимания с деца;

– Осигуряване на достъп за хора с увреждания;

– Помещения/места за хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;

– Помещения/места за краткотраен отдих, физическа култура и спорт.

5. Информиране и публичност – задължителна дейност.

6. Организация и управление на проекта – задължителна дейност.

Допустими разходи:

I. Разходи за персонал:

1. Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.
2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3.

II. Разходи за материали:

3. Разходи за материали:

– Разходи за специализиран софтуер необходим за осъществяването на Дейност 1.

– Разходи за материали и консумативи необходими за осъществяването на Дейност 1.

– Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2.

– Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС необходими за осъществяването на Дейност 3.

4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, пряко свързани с осъществяването на Дейности 1, 3 и 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение.

III. Разходи за услуги:

5. Разходи за услуги:

– Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.

– Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 4.

6. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

7. Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Разходи за превоз на пътници в реален размер, в случай, че такива не са предвидени в бюджетни пера 1./1.1. и 4./4.3., но не повече от 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
8. 8./8.1. Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3 – до 10% от общите допустими разходи.

IV. Разходи за строително монтажни работи (до 20% от общите допустими разходи):

9. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта.

V. Непреки разходи:

10. Разходи за организация и управление – до 10% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими целеви групи:

– Заети лица, вкл. самостоятелно заети

Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия:

– местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока;

– лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;

– трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;

– не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското стопанство, рибарството и аквакултурите;

– не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.

Горепосочените изисквания не важат за шофьорите на транспортните средства.

Допълнителна информация:

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.

Устойчивост на резултатите: Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група18, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. Запазването на свободни работни места няма да се счита за спазване на поставеното изискване.

След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им. По отношение на малки, средни и микро предприятия, горецитираният срок се намалява на 3 години.

Начин на кандидатстване:

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Краен срок за подаване на проектните предложения: 14.06.2016г. – 17:30ч.