fbpx
Skip to content

Финансиране по процедура "Дейности за Младежко Участие"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за разработката на проекти по Дейности за Младежко Участие?

Опит и професионализъм при проектите за финансиране

Екипът ни от над 100 души е профилиран в подготвянето на проекти за финансиране по процедура Дейности за Младежко Участие.

Над 500 спечелени проекта за младежко участие

Специалистите ни са с дългогодишен опит в подготовката на печеливши проекти за финансиране на организации по програмите на Еразъм+.

Доверен партньор в подготовка и управление на проекти

Нашият опит и добрите отзиви от партньорите ни са това, което доказва качеството на цялостната ни работа по проектите от началото до края.

Информация за процедура "Дейности за Младежко Участие"

Цел на процедурата:

Подкрепя консултирани с младежите местни, национални,
транснационални и международни проекти за участие, които насърчават
младежкото участие в демократичния живот в Европа и преследват една или
повече от следните цели:

 • предоставяне на младежите на възможности да се ангажират и да се
  научат да участват в гражданското общество (осигуряване на пътища за
  ангажиране на младежите в ежедневието им, но също и в демократичния
  живот, с цел пълноценно гражданско, икономическо, социално, културно и
  политическо участие на младежи от всякакъв произход и със специално
  внимание към младежите с по-малко възможности);
 • повишаване на осведомеността на младежите относно общите
  европейски ценности и основните права и принос за процеса на европейска
  интеграция, включително чрез принос за постигането на една или повече от
  целите на ЕС за младежта;
 • развитие на компетентностите в областта на цифровите технологии и на
  медийната грамотност на младежите (по-специално на критично мислене и
  способност за оценка и работа с информация) за повишаване на устойчивостта на младежите към дезинформация, невярна информация и пропаганда, както и
  на способността им да участват в демократичния живот;
 • обединяване на младежите и лицата, вземащи решения, на местно,
  регионално, национално и транснационално равнище, и/или принос към
  диалога на ЕС по въпросите на младежта.

Подпомаганите дейности могат да са под следната форма (като са
възможни и комбинации): семинари, дебати, ролеви игри, симулации,
използване на цифрови инструменти (например инструменти за цифрова
демокрация), кампании за повишаване на осведомеността, обучения, срещи и
други форми на взаимодействие онлайн или офлайн между младежи и лица,
вземащи решения, консултации, информационни и/или културни събития и др.

Когато е уместно, е силно препоръчително да се интегрират цифрови
формати на дейности (например уебинари, хакатони, различни инструменти за
електронно участие и т.н.) и/или обучение по отношение на използването на
инструменти за цифрова демокрация в дейности, които ще се изпълняват в
рамките на проект за дейности за младежко участие.

Допустими кандидати:

Право да кандидатстват имат следните видове организации:

 • организация с нестопанска цел – сдружение, фондация, асоциация;
 • европейски младежки НПО;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социално предприятие;
 • организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи.

Трябва да има най-малко една участваща организация, а за международни
проекти най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и
най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Процент на финансовата помощ:

до 100%

Максимален размер на безвъзмездните средства за проект, които се
отпускат за дейности за младежко участие:

60,000 EUR

Изисквания към проектните предложения:

 • В проектните предложения следва да бъдат включени младежи на
  възраст между 13 и 30 години, пребиваващи в държавите на участващите
  организации, както и лица, вземащи решения, които имат отношение към
  темите, застъпени в проекта. Модераторите и придружаващите лица не се
  считат за участници в дейността, но са допустими за подпомагане в рамките
  на определени бюджетни категории.;
 • Проектът трябва да бъде насочен към един или няколко от
  приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за
  младежта;
 • Проектът трябва да допринесе за приобщаването и многообразието, за
  екологичните и цифровите измерения на програмата;
 • Проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите
  ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата,
  демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на
  човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация.

Допустими разходи:

 • Управление на проекта – Разходи, свързани с управлението и
  изпълнението на проекта
  (напр. подготовка и провеждане на срещи и
  дейности по проекта, сътрудничество и комуникация между партньорите,
  оценка, разпространение и последващи дейности). – 500 EUR на месец;
 • Разходи за наставничество – Разходи, свързани с участието на
  наставник в проекта. Разходите за наставничество са приложими само ако
  проектът се изпълнява от неформална група от младежи. – по фиксирана
  таблица / Максимум 12 дни./
 • Подкрепа за приобщаване за организации – разходи, свързани с
  организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-малко
  възможности;
 • Извънредни разходи в т.ч.:
  — Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Допълнително финансиране за физически прояви, осъществени в рамките
на проекта:

 • Подкрепа на събития за младежко участие – 100 EUR на участник
 • Пътни разходи – от 56 EUR до 1735 EUR /съобразно разстоянието в
  км/
 • Индивидуална подкрепа – дневни разходи по фиксирана таблица.
 • Подкрепа за приобщаване за организации – разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-
  малко възможности – 125 EUR на участник;
 • Извънредни разходи в т.ч.:
  — Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи
  — Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения
  за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

от 3 до 24 месеца.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок на II ви кръг /ако бъде обявен/: 7 май до 13:00 ч.

Краен срок за III кръг: 1 октомври до 13:00 ч.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантска агенция “ФлексиПро” е специалист в управлението и подготовката на проекти за финансиране по програмите на Еразъм+. При нас ще откриете решение за цялостно обслужване по Вашия проект от А до Я.

Екипът от консултанти ще Ви помогне при избора на правилната процедура за Вашата организация, ще изготви проектното предложение и ще го входира, и ще може да участва в по-нататъшната организация и управление на проекта за финансирне на вашата публична, частна или неправителствена организация. Свържете се с нас за безплатна консултация!

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани процедури