Skip to content

Процедура „Активни“

Размер на помощта: 100%

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.


Допустими кандидати:

 • неправителствена организация;
 • организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 • център за информация и професионално ориентиране;
 • център за професионално обучение;
 • социален партньор(национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
 • община или район на община;
 • работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).


Допустими дейности:

За идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст  включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

 • информационни кампании и събития;
 • трудови борси;
 • индивидуална работа с идентифицираните лица: изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите; професионално ориентиране; психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда; насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието; насочване към включване  в обучение; осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа; насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

Мотивационно обучение е обучение за стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.

Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност – само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били наемани в предходните 12 месеца!

Допустими  целеви групи: Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

Минимум 75% от идентифицираните и включени в проектите младежи трябва в резултат от дейностите по проекта да достигнат до един от следните резултати:

–  Да са включени в субсидирана заетост (с или без предшестващи обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности – съобразени с изискванията на работното място);

–  Да са включени в несубсидирана заетост (с или без предшестващи обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности – съобразени с изискванията на работното място);

–  Да са преминали обучение за придобиване на професионална квалификация без осигурена последваща заетост (до 20 % от младежите в тази група);

–  Да са подпомогнати и върнати в образователната система за продължаване на образованието.

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал.Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател;
 • Разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател се покриват за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД  за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;
 • Разходи за стипендии на обучаемите лицав размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в населеното място и в размер на 15 лева за всеки присъствен учебен ден извън населеното място при обучение от мин. 6 часа дневно за времето на обучение;
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения;
 • Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта

В случай, че ви е необходима помощ за изготвяне на проекти за развитие на човешките ресурси, може да се свържете с нас.