fbpx
Skip to content

Примери за дипломни работи от различни специалности

Успешното завършване на студентството е дългоочакван и вълнуващ момент за всеки студент. След този етап, студентът има възможността да поеме по своя собствен път и да приложи всичко, научено дотук, в избраната от него сфера.

Колкото и да е специален този момент, преди той да настъпи, студентът е нагърбен с тежката задача да завърши успешно своето образование. Има два начина това да се случи – чрез държавен изпит или дипломна работа.

Редица студенти избират да посветят времето и енергията си на дипломна работа, тъй като тя дава множество възможности. Избирайки писане на дипломна работа, студентът ще може да фокусира цялото си внимание върху избрана от него тема. Този избор е по-подходящ за хора, които обичат разчупеното мислене и имат афинитет към това, да изказват своето мнение и да аргументират своите убеждения.

Всяка специалност има своите особености и изборът на тема може и да се окаже труден. В тази статия, ще споделим с вас по няколко предложения за теми за дипломна работа за по-популярните специалности у нас.

Примерни теми за дипломна работа по информационни технологии

 1. Проектиране на банкова система за отпускане на потребителски кредити;
 2. Подходи за изграждане на защитени приложения за онлайн дистрибуция;
 3. Web базирана програмна система за водене на счетоводство на фирма;
 4. Windows Application + съпътстващата го база данни;
 5. Подготовка на уеб сайт за спортни новини свързани с бойните спортове;
 6. Приложение на MS Access – електронен магазин;
 7. Web-базирана система за автоматизирано генериране на защитени сертификати в e-learning среда;
 8. Изграждане на защитено сървърно помещение;
 9. Изработка на калкулатор за изчисляване на работна заплата;
 10. Изработка на сайт за зъботехническа лаборатория;

Примерни теми за дипломна работа по управление на човешките ресурси

 1. Мотивацията на човешкия капитал и влиянието й върху конкурентоспособността на фирмите;
 2. Тенденциите в управлението на човешките ресурси;
 3. Предизвикателства и възможности пред управлението на човешки ресурси по примера на “Никон НК” ЕООД;
 4. Мотивацията на персонала във връзка с вътрешния и международния автомобилен превоз на пътници и товари;
 5. Техники за подбор и развитие на персонала в транспортния сектор;
 6. Темпераментови предпочитания и стил на вземане на решение;
 7. Управленски проблеми (организационни) при внедряване на иновации в СМДЛ „Лина“ ЕООД;
 8. Лидерски стилове, прилагани в управлението на висшето образование в Република България;
 9. Управленски функции на учителя;
 10. Системата за управление на човешките ресурси като инструмент за повишаване на фирмената конкурентоспособност;

Примерни теми за дипломна работа по маркетинг, реклама и ПР

 1. Телевизия Европа и Нова Телевизия в интернет;
 2. Основни характеристики на социалните медии и мрежи във виртуалната среда;
 3. Планиране и реализация на дигитална маркетинг кампания на чужд пазар: примерът на mymall.bg;
 4. Винен туризъм (енотуризъм) по Северното Черноморие;
 5. РR и медии – характеристика на взаимовръзките;
 6. Визуалното убеждаване. Ролята на фотографията в рекламата;
 7. Рекламна стратегия по примера на търговска марка “Verano Azur”;
 8. Разработване на маркетингов план по примера на “Green Life Ski & SPA Resort”;
 9. Разработване на профил на потребителите на дезодоранти на компанията “Хенкел България”;
 10. Онлайн реклама като нова форма на комуникация и маркетинг;

Примерни теми за дипломна работа по мениджмънт

 1. Стратегическо управление на човешките ресурси;
 2. Изработване на стратегия на стартираща компания Magic look;
 3. Анализ на вътрешните бизнес процеси в “Олинеза Премиум” ООД – София;
 4. Стратегически план на фирма “Ангел Сарандиев 2010” ЕООД;
 5. Анализ и усъвършенстване на производствената дейност, осъществявана в “Холсим кариерни материали Пловдив”АД;
 6. Управление на риска в Мобилтел ЕАД;
 7. Изследване на възможностите за подобряване на резултатите от дейността на организациите от шивашкия сектор. По примера на “ЕПО НОВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
 8. Икономически анализ на дейността на територията на ТП ДГС Ардино за периода 2013–2018 г.;
 9. Анализ и подобряване на мениджмънта и инженеринга на фирма „Победа” АД;
 10. Управленски проблеми (организационни) при внедряване на иновации в СМДЛ „Лина“ ЕООД;

Примерни теми за дипломна работа по МО и МИО

 1. Диагностика на знанията и уменията по английски език на учениците от 6 клас;
 2. Използване на дигитални образователни ресурси в часовете по „Околен свят“ във втори клас;
 3. Екипната работа в обучението по география при изучаване на природните области в България,VII клас;
 4. Формиране на ключови компетентности чрез проектно-базираното обучение по “Човекът и природата” в 5 клас за храносмилане и здраве при човека- 3ПКС;
 5. Нагласи и предпочитания на учениците от гимназиална образователна степен към обучението в електронна среда;
 6. Развитие на познавателната активност при 5-6 годишните деца в творческите игри;
 7. Формиране на транспортна култура у 5-6 годишни деца с използването на традиционни и иновационни методи;
 8. Ролята на информационните технологии като нагледно средство за овладяване на лексиката в обучението по английски език;
 9. Оценяване на изчислителните умения на ученици от IV клас в обучението по математика.;
 10. Роля, място и съвременно значение на управлението на Асеневци в живота на средновековната българска държава;

Примерни теми за дипломна работа по педагогика

 1. Диагностика на знанията и уменията по английски език на учениците от 6 клас;
 2. Използване на дигитални образователни ресурси в часовете по „Околен свят“ във втори клас;
 3. Екипната работа в обучението по география при изучаване на природните области в България,VII клас;
 4. Формиране на ключови компетентности чрез проектно-базираното обучение по “Човекът и природата” в 5 клас за храносмилане и здраве при човека- 3ПКС;
 5. Нагласи и предпочитания на учениците от гимназиална образователна степен към обучението в електронна среда;
 6. Развитие на познавателната активност при 5-6 годишните деца в творческите игри;
 7. Формиране на транспортна култура у 5-6 годишни деца с използването на традиционни и иновационни методи;
 8. Ролята на информационните технологии като нагледно средство за овладяване на лексиката в обучението по английски език;
 9. Оценяване на изчислителните умения на ученици от IV клас в обучението по математика.;
 10. Роля, място и съвременно значение на управлението на Асеневци в живота на средновековната българска държава;

Примерни теми за дипломна работа по психология

 1. Агресивни прояви при деца лишени от родителски грижи в юношеска възраст;
 2. Детска градина и семейство – сътрудничество за децата;
 3. Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание.
 4. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване.
 5. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на пед.общ;
 6. Причини за абнормността на човешкото поведение в юношеска възраст;
 7. Средства методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес;
 8. Комуникативни нарушения на развитето;
 9. Изследване на тревожността, агресията и личностните акцентуации при хора с проблемна употреба на алкохол;
 10. Психологическо консултиране на ученик с агресивно поведение;
  Тревожност и депресивност при пациенти на лечение с метадан;

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа? Консултантска фирма FlexyPro ще Ви помогне!

Теми за дипломна работа по счетоводство, одит и финанси

Счетоводство и контрол

 1. Структурирано финансиране на корпоративни клиенти-предимства, проблеми и възможности за усъвършенстване по примера на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД;
 2. Специфика на организацията и методологията на годишното счетоводно приключване в публичния сектор по примера на “Аграрен университет – Пловдив”;
 3. Анализ и оценка на паричния поток на фирма “Тисенкруп Матириалс България” ООД;
 4. Анализ на дълготрайните материални активи във фирма „Сигда Транс” ООД;
 5. Актуални проблеми при счетоводното отчитане на сделките по договори за лизинг;

Одит

 1. Вътрешният одит – инструмент за усъвършенстване на дейностите и процесите в дружеството;
 2. Специфични особености на одита в малки и средни предприятия;
 3. Тенденции и добри практики във финансовия одит в България за периода 2017, 2018, 2019г.;
 4. Одит на малки и средни предприятия;
 5. Възможности на вътрешния и външния одит за подобрение на усвояемостта на средства от ЕС

Финанси

 1. Анализ на финансовото състояние на предприятие;
 2. Анализ на инвестиционен проект с 2 инвестиции в реални активи – например производство;
 3. Планиране на бъдещи Финансови резултати – ползи и рискове;
 4. Анализ на капиталовата структура на Българска роза АД;
 5. Eфективност на инвестициите в компаниите по примера на “М+Ц Хидравлик” АД”;

Теми за дипломна работа по туризъм

 1. Флора и местообитания на защитена местност “Соколски манастир”;
 2. Защита на стратегически обекти и дейности в Р.България;
 3. Винен туризъм (енотуризъм) по Северното Черноморие;
 4. Роля на бизнеса за разработване и прилагане на екологични политики;
 5. Програмата Натура 2000 като инструмент за регулиране на туристическия бизнес в България;
 6. Модел на приложение на устойчивия туризъм в еко селище Азарея и еко селище Омая;
 7. Разработване на система за хотелски резервации;
 8. Статистически бази данни и индекси – “Туризъм” и “Търговия”;
 9. Организация на коктейл по случай откриване на “Тапас бар”;
 10. Анализ и управление на оперативните отдели по примера на хотел Хилтън София;

 

Това са само някои от предложенията за теми за дипломна работа, които можете да изберете като студенти. Възможностите са многобройни и едно е сигурно – независимо от вашите интереси, със сигурност ще успеете да намерите подходяща тема.

Ако искате да гарантирате успеха си и да получите професионална помощ за създаването на дипломна работа, можете да се доверите на нашите експерти в областта.

Примерни теми за дипломна работа и магистърска теза по счетоводство, финанси и одит

Темите по счетоводство, одит и финанси могат да бъдат най-разнообразни. По-долу ще бъдат изведени няколко заглавия, като всяко от тях също би могло да бъде модифицирано. С цел по-добра ориентация по отношение естеството на темите, те са разделени в три направления:

 1. Счетоводство и контрол:
  • Структурирано финансиране на корпоративни клиенти-предимства, проблеми и възможности за усъвършенстване по примера на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД;
  • Специфика на организацията и методологията на годишното счетоводно приключване в публичния сектор по примера на “Аграрен университет – Пловдив”;
  • Анализ и оценка на паричния поток на фирма “Тисенкруп Матириалс България” ООД;
  • Анализ на дълготрайните материални активи във фирма „Сигда Транс” ООД;
  • Актуални проблеми при счетоводното отчитане на сделките по договори за лизинг;
  • Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите в предприятия от нефинансовия сектор;
  • Особености при отчитането на производствените разходи и на калкулирането на себестойността на продукцията във фирма “Мебел-94” ООД;
  • Отчитане на амортизациите на ДМА;
  • Годишен финансов отчет и годишно счетоводно приключване;
  • Счетоводни аспекти на отчитане и представяне на разходите в предприятия от нефинансовия сектор.
 2. Одит
  • Вътрешният одит – инструмент за усъвършенстване на дейностите и процесите в дружеството;
  • Специфични особености на одита в малки и средни предприятия;
  • Тенденции и добри практики във финансовия одит в България за периода 2017, 2018, 2019г.;
  • Одит на малки и средни предприятия;
  • Възможности на вътрешния и външния одит за подобрение на усвояемостта на средства от ЕС
 3. Финанси
  • Анализ на финансовото състояние на предприятие;
  • Анализ на инвестиционен проект с 2 инвестиции в реални активи например производство;
  • Планиране на бъдещи Финансови резултати – ползи и рискове;
  • Анализ на капиталовата структура на Българска роза АД;
  • Eфективност на инвестициите в компаниите по примера на “М+Ц Хидравлик” АД”;
  • Определяне на стойност на предприятие с прилагане на съвременни DCF модели;
  • Анализ на финансовото състояние на Софарма АД за периода 2016-2018г;
  • Кризата в контекста на Финансовото управление на фирмата;
  • Системи за финансово управление и контрол при международни инвестиционни проекти;
  • Управление на инвестиционен портфейл;
  • Актуални възможности на Уникредит Булбанк за съфинансиране на МСП при усвояване на средства по европроекти;
  • Конкурентоспособност на МСП в условията на европейско членство – актуални тенденции при усвояването на средства от фондовете на ЕС;
  • Изследване на взаимовръзката между валутния курс на щатския долар спрямо еврото и цената на златото;
  • Анализ и оценка на кредитния риск (на примера на ТБ „Юробанк България” АД;
  • Инвестиционните фондове във времена на ниски лихвени проценти.

Ако държите да завършите с качествена академично издържана разработка, подготвена с актуална информация и реален пример от практиката, можете да се свържете с екипа от експерти финансисти, счетоводители и/или одитори на “ФлексиПро”, за да отговорим на Вашите нужди!

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни