fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Курсови работи по педагогика

Качествената подготовка на педагогическия персонал е от особено значение за сектора на образованието и за обществото като цяло. В следващите редове ще представим няколко от популярните дисциплини в които ФлексиПро е помогнала на много свои клиенти чрез изработване на курсови работи по педагогика.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа? Консултантите на FlexyPro ще Ви помогнат!

 • Начална педагогика – може да се диагностицират знанията и уменията на учениците от първи клас за четене с разбиране, могат да се диагностицират знанията по синтаксис на учениците от четвърти клас, може да се направи изследване на физическата дееспособност на деца от 2 клас, може да се провеждат съвместни проектни дейности с активното участие на родители, ученици и учители в началното училище, може да се изследва мотивацията и креативността в начална училищна възраст.
 • Предучилищна педагогика – може да се развие езиковата подготовка на децата от 3 и 4 група за училище, може да се направи диагностика на знанията и уменията на децата от предучилищна възраст по определена дисциплина, може да се изследва развитието на свързаната реч от 5-6 годишните деца, може да се изследва развитието на познавателната активност при 5-6 годишните деца в творческите игри.
 • Социална педагогика – може да се направи анализ на основните функции на детския учител при осъществяване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на детето в детската градина в контекста на приобщаващото образование.
 • Логопедия – може да се представят логопедични и терапевтични интервенции при деца с интелектуални затруднения и разтройство от аутистичния спектър, може да се разгледа структура и съдържание на понятийно-терминологичния апарат на логопедията, може да се изготви портфолио по логопедия.
 • Образователен мениджмънт – могат да се изследват комуникативните умения в образователната среда, може да се анализира стилът на управление на директора, могат да се разгледат спецификите на образователната среда.
 • Конфликтни ситуации и групова динамика – може да се направи диагностика на емоционалната интелигентност и стила при решаване на конфликти, може да се изследва спецификата на агресивното поведение при момчета и момичета.
 • Мениджмънт на социалните дейности и системи – могат да се анализират междуинституционалните взаимодействия (училищни и свързани с тях институции).
 • Педагогика на ранното детство – може да се проследи развитието на игровите умения при 4-5 годишните деца чрез използване на различни по вид игрови технологии.
 • Педагогическо взаимодействие – може да се разгледа психолого-педагогическото взаимодействие при деца билингви от ромски произход в приобщаваща образователна среда, може да се разгледат иновационните аспекти на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ.
 • Педагогика на специалните потребности – могат да се анализират проблемите при разработване на стратегии за подкрепа на ученици със СОП, могат да се разгледат етичните аспекти на професионализма при работа с деца със СОП, може да се направи ранна ерготерапевтична интервенция при деца със СОП, могат да се изследват проблемите в семейството при обучението и възпитанието на деца с аутизъм, може да се стимулира комуникативното поведение чрез динамични игри при деца с аутизъм, може да се разгледа социалната работа при лица с аутизъм и ролята им за качествено функциониране на социалните услуги, могат да се използват игрови техники при обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Компетентностен подход и иновации в образованието – може да се създаде система за управление на иновациите в университет, може да се разработи модел за управление на иновативно училище, може да се използват иновативни методи за усвояване на знанията в училище по определена дисциплина, може да се използват дигитални образователни ресурси в часовете по различните дисциплини, могат да се изследват нагласите и предпочитанията на учениците от гимназиална образователна степен към обучението в електронна среда, може да се разгледат възможностите за приложение на електронен учебник в обучението по дадена дисциплина

Изберете FlexyPro за Вашата курсова работа!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни