Курсови работи по мениджмънт

Мениджмънтът има приложение във всички сфери на живота. От това да ръководиш своя бизнес до това да управляваш правилно личните си финанси. Това прави специалността една от най-желаните в днешно време. Тъй като добрите мениджъри са все по-ценени, специалността мениджмънт дава много добри възможности за развитие. В тази статия ще навлезем в детайли как можем да Ви помогнем за вашата курсова работа.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа? FlexyPro ще Ви помогне!

 • Микроикономика:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Икономически университет – Варна; Аграрен Университет – Пловдив; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Американски университет в България; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Тракийски университет – Стара Загора;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умение свободно да разберат функционирането и развитието на националната икономика. Знание за поддържането на устойчив неинфлационен темп на растеж на брутния вътрешен продукт и на благосъстоянието; Знания в областта на държавната, областната и общинската администрация
 • Макроикономика:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Икономически университет – Варна; Софийски университет „Климент Охридски“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Тракийски университет – Стара Загора; Аграрен Университет – Пловдив; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания относно регулирането на икономиката, както и ефективното използване на ресурсите и поддържането на устойчив неинфлационен темп на растеж на брутния вътрешен продукт и на благосъстоянието. Познаване на факторите и механизмите на дългосрочния икономически растеж.
 • Социален мениджмънт:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знание за междуличностните отношения и комуникации, регулациите, ресурсното обезпечаване, пазарното позициониране, анализа и контрола върху социално-защитните дейности, спецификата на организацията и икономическото обслужване на социалните процеси и системи, вкл. в условията на демографска криза и финансови рестрикции.
 • Стратегическо планиране:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Стопанска академия „Димитър А. Ценов“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Владеене на модерните подходи, парадигми, методология, методики и инструменти за проектиране на стратегическото бъдеще на социално-икономическите системи. Умения за бърза и ефективна реакция в условията на бързопроменящите се бизнес среда и технологии.
 • Организационно поведение:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Софийски университет „Климент Охридски“; Лесотехнически университет; Висше училище по мениджмънт
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания за спецификите на организационното поведение и вземането на решения съпътстващи новите промени в бизнес средата. Знания за същността и изследването на протичащите на пазара процеси, както и тяхното изследване и оценка.
 • Предприемачество:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Висше училище по застраховане и финанси; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Икономически университет – Варна; Лесотехнически университет; Професионален колеж „Бизнес и финанси“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Софийски университет „Климент Охридски“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР) – Филиал Русе; Русенски университет „Ангел Кънчев“;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания и умения за създаването и управлението на собствен бизнес в динамична бизнес среда. Добри взаимотношения на предприемача с партньорите и сътрудниците. Актуализиране на постиженията на изследванията и консултирането в областта на бизнес предприемачеството;
 • Управление на човешките ресурси:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Висше училище по мениджмънт; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Софийски университет „Климент Охридски“; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Бургаски свободен университет;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умение за формулиране на цели и стратегии и изработване на планове. Умение за прилагане на наученото при управлението на човешките ресурси и да развиват усета си за работа с хора. Умение за по-ефективна комуникация и за познаването на инструментариума за преодоляване на комуникационните бариери в организацията.
 • Инвестиционен мениджмънт:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Висше училище по мениджмънт; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Икономически университет – Варна; Технически университет – Габрово
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умения за изчисляване и съобразяване с лихвената доходност на капиталови инструменти. Умение за управление на проекти в реалния сектор и адекватно и пълноценно ползване на пазарната инфраструктура. Знания за дяловите и дълговите инструменти, както и за фундаменталният и технически анализ на инвестиционните инструменти и пазарите. Управление на обществени поръчки в инвестиционния процес на предприятията.
 • Производствен мениджмънт:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Лесотехнически университет;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умение за решаване на проблеми и познаване на управленските методи и подходи. Познание на принципите на устойчиво развитие на бизнес организациите.
 • Корпоративно ръководство:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Икономически университет – Варна; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
 • Корпоративен мениджмънт
  – Университети в които се преподава дисциплината: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Югозападен университет „Неофит Рилски“; Технически университет – Варна; Технически университет – София;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умения за използване на на методите, както и техниките за планиране и организиране. Получаване на умения за управление дейността на различни корпоративни структури, както и държавни институции. Лидерски, комуникационни умения. Умения за анализиране и управление на инвестиционни проекти.
 • Индустриален мениджмънт:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Технически университет – София; Технически университет – Варна; Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Университет по хранителни технологии; Химикотехнологичен и металургичен университет; Технически университет – Габрово; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Националният военен университет “Васил Левски”; Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания за различаване на качеството на създаваните продукти и пазарите за тяхната реализация. Умения за управление на ресурси, хора и процеси. Умения за проектиране на индустриални продукти. Знания относно управлението на индустриалните предприятия.
 • Прогнозиране:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Аграрен Университет – Пловдив; Икономически университет – Варна;
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Знания относно плановата дейност както и умението да се ползват в разработването на определени планови документи и решения;
 • Планиране и контрол:
  – Университети в които се преподава дисциплината: Лесотехнически университет; Икономически университет – Варна; Софийски университет „Климент Охридски“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Технически университет – София
 • Международен мениджмънт:
  – Висше училище по мениджмънт; Университет за национално и световно стопанство (УНСС); Икономически университет – Варна; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Югозападен университет „Неофит Рилски“; Нов български университет
  – Знания и умения, които се придобиват от дисциплината: Умения за усвояване и осъществяване на комплексни външноикономически операции. Знания в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище. Умения за организиране и координиране на международни операции. Знания относно възможните стратегии за осъществяване на международен бизнес. Умения за общуване на чужд език и работа в чуждоезикова среда
 • Дигитален мениджмънт:
  – Русенски университет „Ангел Кънчев“;

Изберете FlexyPro за Вашата курсова работа!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни