fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Курсови работи по финанси и счетоводство

Финансите и счетоводството винаги са били едно от предпочитаните направления във висшето образование. Причината е, че те имат приложение във всеки стопански отрасъл. Има редица специалности, които са свързани с финанси и счетоводство. В следващите редове ще представим няколко от популярните дисциплини в които ФлексиПро е помогнала на много свои клиенти чрез разработка на професионални курсови работи по финанси и счетоводство.

Имате нужда от съдействие с Вашата курсова работа? Консултантска фирма FlexyPro ще Ви помогне!

 • Счетоводство и контрол
  УНИВЕРСИТЕТИ: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Икономически университет – Варна; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Бургаски свободен университет; Университет за национално и световно стопанство(УНСС); Югозападен университет „Неофит Рилски“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Софийски университет „Климент Охридски“; Европейско висше училище по икономика и мениджмънт; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ); Нов български университет; Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР) – Филиал Русе;
  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: Знания в областта на счетоводството и контрола и актуализиране на научената информация, свързани с актуалните промени в нормативната уредба. Възможност за самостоятелно прилагане на придобитите знания в изразяването на теории и принципи, както и различаването на различните методи и средства, които ще подпомогнат за решаването на сложни задачи във финансово-счетоводната сфера. Знания и умения в областта на финансовото и управленското счетоводство, теория на контрола и данъчния контрол, банковото и бюджетното счетоводство и финансово-стопанския анализ на предприятието. владеене на методи и средства, позволяващи решаване на;
  Може да се изследва счетоводната политика на предприятие, да се изследват приходите и разходите, да се анализиран организацията, отчитането и анализа на работната заплата, да се разгледа модел за отчитане на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния и частния сектор, да се направи избор на софтуер за автоматизация на счетоводство, да се изследват актуалните проблеми при счетоводното отчитане на сделките по договори за лизинг, да се отчетат амортизациите на ДМА и ДНА в дадено дружество, да се анализира организацията и методологията на отчитане на разходите в предприятията от публичния сектор, да се извърши счетоводно отчитане на материали, да се анализира счетоводна политика на предприятие.
 • Финансово счетоводство
  УНИВЕРСИТЕТИ: Икономически университет – Варна; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ); Нов български университет
  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: Знания и умения главно в областта на воденето на текущото счетоводство на стопанско предприятие, независимо от отрасловата му принадлежност и правна форма.
  Може да се направи годишно счетоводно приключване и анализ на годишния финансов отчет на фирма, може да се изведат възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на разходите, финансирани със средства от Европейския съюз в бюджетните организации, да се изследват специфичните особености при изготвяне на модел на счетоводна политика при съставяне на консолидиран финансов отчет, да се направи счетоводен анализ на зависимостта между разходите, обема и печалбата, да се направи организация на дейността в предприятие.
 • Банково счетоводство
  УНИВЕРСИТЕТИ: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
  Може да се направи възстановяване и преструктуриране на банки, дигитализиране на процесите в банковата дейност посредством предоставяне на възможности за отдалечено банкиране, да се направи анализ на банковата дейност, да се изследва пазарния риск в банковата система, да се направи организация на банковите плащания в публичния сектор, да се изведат възможности за усъвършенстване на митническия контрол
 • Корпоративни финанси
  УНИВЕРСИТЕТИ: Икономически университет – Варна; Софийски университет „Климент Охридски“;
  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: Знания и умения в областта на корпоративното застраховане. Познаване и използване на теоретичните основи и методическите инструменти при разработването на финансовата стратегия на фирмата. Познаване на основите на контрола, репортинга и контролинга в банките. Познаване на временните и традиционните модели за управление на разходите.
  Може да се изследват формите на сътрудничество между банките и застрахователните компании, може да се анализира развитието на застрахователния пазар в България, да се направи управление на бизнес процеси на застрахователно дружество, да се правят различни статистически изследвания и анализи, да се направи финансов анализ на фирма, да се направи анализ на финансовата ефективност на инвестиционен проект, да се проектира и разработи информационна система за финансов анализ, да се направи вътрешен финансов контрол на предприятие от частния сектор, да се направи анализ на структурата на финансиране на дадено дружество.
 • Данъчно облагане и данъчен контрол
 • УНИВЕРСИТЕТИ: Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ); Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: Знания в областта на данъчното облагане и осъществяване на данъчния контрол
  Може да се направи анализ на данъчната структура в България, да се направи сравнителен анализ на данъчната политика на две страни, да се изследва укриването на данъци, да се изследва влиянието на данъчни постоянни и временни разлики върху финансовия резултат и годишното данъчно облагане на предприятието

Изберете FlexyPro за Вашата курсова работа!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни