Skip to content

Подобряване на производствения капацитет на МСП

машини за производствен капацитет

Цел на процедурата: Подкрепа за подобряване на производствения капацитет в
предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на
експортния им потенциал.

Допустими кандидати:

  • Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Имат минимум три приключени финансови години;
  • Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души).

Фокусът ще бъде върху:

  • семейни предприятия (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство);
  • фирми от творческите индустрии и занаятите.


Максимален размер на помощта: до 391 166 лева
Процент на финансиране: между 35% и 70% от проекта в зависимост от категорията на
предприятието.
Общ бюджет на процедурата: 117 500 000 лева

Допустими разходи:

  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения, оборудване;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване).

Индикативен срок за обявяване: първо тримесечие на 2023 г.