Skip to content

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Защо да изберете нас за Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности?

Вашият партньор по проекти и идеи!

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е доказал се партньор при изработването на проекти по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

С над 500 успешни проекти за бизнеса

Ние имаме дългогодишен опит в планирането и разработването на проекти за финансиране от всякакво естество.

Пълен професионализъм при изготвянето на проекти

Нашият опит обхваща пълният цикъл на проекта - от неговата подготов,а през изготвянето му, до неговото финализиране.

Информация за "Подмярка 6.4. Инвестиции В Подкрепа На Неземеделски Дейности"

Цел на процедурата:

Развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост.

Размер на безвъзмездната помощ и процент финансиране:

Минимален размер на допустимите разходи по проекта: 10 000 евро;
Максимален размер на допустимите разходи по проекта: 400 000 евро;

Проектът финансира:

 • Производство и продажбата на неземеделски продукти;
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Процент на финансовата помощ:

до 50% от общите допустими разходи.

Допустими разходи:

Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер за развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

До 18 месеца.

Допустими кандидати:

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Очакван прием:

август 2023 г

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на “ФлексиПро” е специализиран в управлението на проекти, финансирани чрез различни програми – европейски, национални и други, предназначени за подкрепа на частни, публични и неправителствени организации. Нашите клиенти се възползват от цялостна услуга, която включва всички етапи на кандидатстването за конкретната финансираща програма: от идеята за проекта, през разработването на проектното предложение, внедряването на готовия проект, помощ при тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта. Експертите на “ФлексиПро” разполагат с богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани чрез различни програми, включително:
 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
В допълнение към това, “ФлексиПро” предоставя професионална помощ и при кандидатстване за национално финансиране от институции като Фонд “Условия на труд”, Фонд “Социална закрила”, Агенция за хора с увреждания и други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!