fbpx
Skip to content

Процедура "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия"

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за кандидатстване по процедура „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“

Доверен партньор за разработка на проекти

Екипът на "FlexyPro" е доказан партньор на бизнеса, като нашите консултанти имат дългогодишен опит в проектните предложения и са напълно наясно с целостната процедура и нейните стъпки.

Над 500 спечелени проекта по процедури за финансиране

Нашите консултанти по европроекти и процедури за финансиране знаят как да подготвят печеливш проект, за да спечелят безвъзмездната финансова подкрепа, от която се нуждаете.

Цялостно обслужване и пълен професионализъм

Можете да се възползвате не само от безплатна консултация, но също от изготвяне на проект, входиране, и последващо управление и отчитане.

Информация за "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия"

Цел на процедурата:

Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждане и интегриране в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW производствени мощности от възобновяеми източници (ВИ) заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС).
Процедурата е разделена в две направления с различен интензитет и размер на подпомагане:
 • С първа цел изграждането на минимум 940 MW производствени мощности от ВИ в комбинация с минимум 200 MW ЛСС.
 • С втора цел инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW, като безвъзмездното финансиране е под формата на инвестиционна помощ за съоръженията за съхранение.

Интензитет и размер на подпомагане:

 • За първа цел: максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС, за ЛСС с инсталирана мощност над 2 MW.
 • За втора цел: максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Допустими кандидати:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство;
 2. Да са регистрирали надлежно информацията за своите действителни собственици съгласно изискванията на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 3. Гаранция за участие – Кандидатите по настоящата процедура трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност 9 месеца считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията;
 4. Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:
  (а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.
  (б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.
  (в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.
  В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).
 5. При сключване на договор за финансиране, крайният получател предоставя в полза на СНД банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране. Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност до 30.09.2026 г.
 6. Да са ангажирали технически ръководител, който да е работил по сходен проект и да може да докаже това съгласно фиксирани параметри.

Изисквания към проекта:

 1. Да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.
 2. Да имат постигнат следния етап на готовност на предложението /към момента на подаване на заявлението/:
  • Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда относно необходимостта да се извършва екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ;
  • Заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.
 3. Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:
  • минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW) ;
  • да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;
  • ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).
  Обстоятелствата по точка 3) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване: на идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и отговарящ на приложимите нормативни изисквания).

Допустими разходи:

 1. разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 2. разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА).
 3. разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 4. разходи за услуги от инженерно-технически характер;
 5. разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.
 6. административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими

Продължителност на проекта:

Инвестицията следва да се реализира (въведени в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ и ЛСС) най-късно до 31 март 2026 г

Краен срок за подаване на проектни предложения:

12.06.2024 г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Консултантите по европейски проекти на Flexy Pro специализират в разработката и спечелването на финансиране по разнообразни програми за финансиране на бизнеса, както на Европейския съюз, така и национални такива.

Експертите ни са наясно с всички детайли по разработката и управлението на проектите, целящи спечелването на финансова подкрепа по процедура “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия” и могат да предложат цялостно решение.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани услуги

Адаптирана работна среда