Skip to content

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими за подпомагане са следните лица:

 1. физически лица;
 2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

За да кандидатстват лицата трябва да:

 • са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
 • са регистрирани за първи път като земеделски стопани за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – не повече от 18 месеца;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
 • не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Общият размер на еврофинансирането за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно. За тази цел може да се възползвате от консултантска фирма за европроекти!

Еврофинансирането се изплаща на два транша:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Приоритетни, според критериите за подбор, са следните земеделски проекти:

 • проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • проекти за дейности, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор „Плодове и зеленчуци“;
 • проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.

Трябва да се осигури увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.