Skip to content

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цел на подмярката: Инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Допустими инвестиции за кандидатстване по европрограмата:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

Допустими кандидати:

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители;
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/.
  Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Допустими разходи: 

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти;
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Критерии за допустимост:

 • Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия;
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

За кандидатите групи на производители:

 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
 • Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията;
 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора и памук.

Избраните първични производствени сектори ще бъдат посочени в националното законодателство.

Интензитет и размер на еврофинансирането:

 • Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.
  Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Помощта по мярката за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в съответствие с общите правила за държавна помощ в случаите на преработка на продукти от Приложение I в продукти извън Приложение I:

 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 10 до 20 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 20 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

Научете повече за европейските програми за развитие на селските райони.