Skip to content

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целта на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допустими кандидати:

 • земеделски стопани;
 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 • ако са юридически лица, трябва да са:- получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;- регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Приоритетни земеделски проекти:

 • проекти, представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020, които не са получавали финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства”;
 • кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • проекти за инвестиции в сектор “Плодове и зеленчуци” и/или проекти за инвестиции в сектор “Животновъдство”, и/или проекти за инвестиции в сектор “Етерично-маслени и медицински култури”;
 • проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти;
 • проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС;
 • проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
 • проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
 • проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата;
 • проекти, изпълнявани на територията на селски район;
 • проекти с инвестиции за напоителни системи, представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;
 • проекти с инвестиции за напоителни системи, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 • разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
 • закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 • разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 • закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 • разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
 • разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

Размер за еврофинансирането:

 • Минимална стойност: 15 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро;
 • Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Интензитет на помощта:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 • проекти, представени от млади земеделски стопани;
 • интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 • проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 • проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;
 • проекти изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 “Агроекологични плащания”, направление “Биологично земеделие” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Научете повече за европейски програми за развитие на селските райони и земеделските стопанства.