fbpx
Skip to content

Дипломни работи по международни отношения и международни икономически отношения

Мечтата на почти всеки студент е да развие кариерата си в утвърдена международна компания или европейска/световна институция. За целта е необходимо и владеенето на чужди езици. По отношение на международните отношения, притежаването на квалификация в областта на политическите науки и националната сигурност дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, дипломатически служби, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове. От друга страна, международните икономически оношения дава акцент върху оперативната външноикономическа дейност, външнотърговските сделки и операции, международните валутно-финансови отношения, международния маркетинг,  международните стандарти в управлението на бизнеса, функционирането на транснационалните и мултинационални корпорации и международните икономически организации, както и върху финансовите стратегии на Европейския съюз и управлението на международни проекти и др.

Въпреки, че предлагаме отлични цени за дипломни работи, тук ще разгледаме спецификите, относно създаването на дипломна по МИО.

Обща полезна информация за специалността Международни отношения (МО) и Международни икономически отношения (МИО) - основните направления и специалности

Макар и близки по смисъл двете теми имат известна разлика. Специалността Международни отношения (МО) е насочена към политологията. Нейната цел е да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на международната политика и дипломация. Вследствие на обучението се придобиват знания и умения за стратегическо решаване на значими съвременни проблеми свързани с новите аспекти на сътрудничество в международните отношения в борбата срещу тероризма и глобалните заплахи към човечеството.

Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Дипломантите могат да се реализират като: служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина – посолства, консулства, културни служби и др.; служители, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи; служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина; специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации и много други.

Студентите, обучавали се в специалност Международни икономически отношения (МИО) получават широкопрофилна икономическа подготовка, знания за интернационализацията на икономическия живот и глобализацията на световното стопанство, за регионалните икономически тенденции. Придобиват се умения за прилагане на техники и процедури за осъществяване на външнотърговски операции, за вземане на икономически решения в динамичната международна среда. Формират се компетенции и умения, свързани с управлението на процеса на глобализиране на бизнеса на дадена компания. Бъдещите специалисти се учат да разработват стратегии и планове за навлизане в чуждестранни пазари, за управление на финансови ресурси, за управление на взаимоотношенията с чуждестранни партньори.

Дипломантите могат да продължат своята кариера в международните организации, международната банкова дейност, транспортната и спедиционната дейност, международния туризъм, представителствата на чуждестранни фирми, обмена на услуги и много други стопански единици, които извършват външноикономическа дейност.

 

 

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по МО или МИО? FlexyPro ще Ви помогне!

Университети, в които се преподава Международни отношения и Международни икономически отношения.

Специалността МО се изучава в университетите, в които има юридически факултети или други такива с профил политически науки. Някои от тях са: Великотърновски университет, Пловдивски университет, Югозападен университет. Частните университети като Варненски свободен университет, също са сред университетите, които предлагат такъв тип обучение.

Специалността МИО е по-разпространена и се изучава в доста повече университети, сред които отново Великотърновски университет и Пловдивски университет. Специалността се изучава във всички университети с икономически профил като Университет за национално и световно стопанство, Икономически университет Варна, Висше училище по сигурност и икономика. Частните университети Варненски и Бургаски свободен университет също са сред включилите в програмите си на обучение специалност МИО.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по Международни отношения и Международни икономически отношения.

Във всяка дипломна работа или магистърска теза по Международни отношения и Международни икономически отношения е необходимо както извеждането на теоретичните постановки в проблематиката на темата, така и анализ на реалната бизнес среда и разглеждането на реален пример от практиката. Често се изисква анализационен обзор на конкретно дружество. Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:
 • Заглавна страница;
 • Съдържание;
 • Увод;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно;
 • Заключение;
 • Библиография;
 • Приложения.
Уводът трябва да включват задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава се анализира реален пример от практиката. В заключението е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката. Частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема.
Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набирането на информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката. За нея са необходими литературни източници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии и справочници. Специфичното при този тип теми е, че цялата информация трябва да бъде най-актуалната към момента, като се изпозлват максимално чуждестранни източници, предвид спецификата на темите. Следователно е задължително лицето, подготвящо темата да владее поне един чужд език. Затова и темите е най-добре да бъдат разработвани от утвърдени специалисти в областта на международните отношения, международно сътрудничество, външноикономически отношения и други подобни. Екипът на „ФлексиПро“ разполага с експерти с дългогодишен опит в тези сфери.
Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация или пример от световната икономика или политика. Предоставените документи се прилагат в секция Приложения, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката.

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по Международни отношения и Международни икономически отношения

Темите по Международни отношения и Международни икономически отношения могат да варират в различно естество. По-долу са изброени някои примери:

 • Конкурентоспособност на МСП в условията на европейско членство – актуални тенденции при усвояването на средства от фондовете на ЕС;
 • Съвместните усилия на ЕС и НАТО в борбата с новите предизвикателства пред сигурността;
 • Лисабонския договор – стратегия Европа 2020 и реформирането на българската администрация;
 • Проблеми и предизвикателства пред местното управление;
 • Същност и съдържание на митническите стоки при износ на стоки;
 • Усъвършенстване на политиката и проектите за постигане на равенство между мъже и жени на пазара на труда в България в периода 2013-17г.;
 • Възможности за растеж чрез сливания и придобивания (по примера на Байер и Монсанто);
 • Световна икономическа криза;
 • Специфики и проблеми на държавната регулация на хазарта в България;
 • Усъвършенстване на информационната сигурност в корпорация;
 • Международния валутен фонд за периода 2007-2018г.;
 • Защита на класифицираната информация – основен елемент в системата за национална сигурност;
 • Транснационален политически процес в Европа;
 • Poля и място на агенциите за кредитен рейтинг след глобалната икономическа криза;
 • Проблеми при/на електоралната активност на младото поколение между (18-30 г.);
 • Управление на външния дълг на Република България – анализ на активните операции 2001-2019г. включително;
 • Противодействие на организираната престъпност при трафика, разпространението и производството на наркотични вещества и прекурсори;
 • Ратификацията на Истанбулската конвенция в България;
 • Анализ на зависимостта на БВП и ИЗНОСА след финансовата криза 2007-2009г.;
 • Изследване на взаимовръзката между валутния курс на щатския долар спрямо еврото и цената на златото;
 • Енергийна политика между България и Русия след 2005 година;
 • Предимства и недостатъци при аутсорсинга в корабоплаването;
 • България по пътя към еврозоната.
 

Изберете консултантите от FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни