fbpx
Skip to content

Как Се Прави Регистрация На Фирма: Всичко, Което Трябва Да Знаете

Стартирането на нов бизнес е вълнуващ момент, който върви ръка за ръка с много новости, детайли, и необходимост от предварителна подготовка. Откриване на фирма е процес, който може да протече по различни начини, в зависимост от типа на вашата фирма. Въпреки, че някои предпочитат да преминат през този процес самостоятелно, повечето хора разчитат на услугите на професионалист. Доверявайки се на експерт по регистрации на фирми, вие пестите време, усилия и можете да сте спокойни, че всяка стъпка е изпълнена правилно.

Независимо от кой вариант изберете, едно е важно – да имате достатъчно информация преди момента на създаване на фирма. Ето защо решихме да ви запознаем с всичко, което е необходимо да знаете относно процесът на регистрация на фирма. Ще отговорим на някои от най-често срещаните въпроси като какви документи са необходими за регистриране на фирма, колко струва, колко време отнема и други.

Какво е необходимо за регистрация на фирма?

Може би много от вас са се питали “какво изисква една регистрация на нова фирма”. Това е напълно нормално, особено ако отваряте фирма за първи път. Едни от най-основните неща, които трябва да подготвите за процеса, са документите. Но за да започнем подготовка за документите, трябва първо да сме наясно какъв тип фирма ще бъде регистрирана. Дали тя ще е ЕООД, ООД или пък ЕТ? Ще бъде ли фирмата регистрирана по ДДС или това не е необходимо? Нека разгледаме тези въпроси в повече детайл.

Документи за регистрация на фирма

Ще започнем с необходими документи за откриване на фирма. Документите, които ще ви трябват са различни, в зависимост от избраната форма на дружество. Добрата новина е, че документите необходими за регистрация на ЕООД и ООД са почти еднакви. Ще ви запознаем с тях в следващата част на статията.

Задължителните документи за създаването на нова фирма не са непременно единственото нещо, което ще ви трябва. Без тях, процесът не може да бъде завършен но съществуват и други документи, които биха били полезни в определени случаи. Например, чл. 142 е чудесен документ, който регулира правата на управителя и гарантира, че:

 • Не може да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, попадащи в предмета на дейност на представляваното дружество без съгласието на дружеството
 • Не може да участва в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност без съгласието на дружеството
 • Не може да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност без съгласието на дружеството

Необходимо е да знаете, че в случай, че документите се подават от преносител, трябва да е предварително подготвена декларация по чл. 13, ал. 5 от ТР.Нека разгледаме документите необходими за регистриране на ЕООД и ООД.

Регистрация на ЕООД

Съществуват някои малки разлики в регистрацията на ЕООД и ООД, с които си струва да сте запознати. Типичното за ЕООД фирми е, че собственикът е само един и най-често той е регистриран като управител на дружеството. За създаването на ЕООД ще са ви необходими:

 1. Учредителен акт
 2. Протокол-решение на едноличния собственик
 3. Образец от подписа на управителя
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
 6. Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал
 7. Квитанция за платена държавна такса

Всички решения, относно годишен отчет, дивиденти, управление или други значими промени в тази форма на дружество се решават еднолично от собственика. Собственикът също така получава цялата разпределена печалба. ЕООД дружествата имат множество плюсове но негативната страна е, че един единствен собственик е вероятно не винаги да е в състояние да се справи сам в постигането на желаните цели.

Почти същите документи важат и за отваряне на ООД.

Регистрация на ООД

Различното при ООД е, че собствениците са няколко, като в повечето случаи управители са един или двама от съдружниците. За отваряне и регистрация на ООД са необходими:

 1. Дружествен договор
 2. Протокол от учредително събрание
 3. Образец от подписа на управителите
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
 6. Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал
 7. Квитанция за платена държавна такса

Тъй като решенията в ООД се взимат от съдружниците, вероятно е да възникват спорове и недоразумения. За крайно решение се взима това, което е взето от съдружниците, които притежават заедно или поотделно повече от 50% от капитала на дружеството. Печалбата в този тип фирма е разпределена като дивиденти. Съдружниците получават сума, която съответства на техния дял.

Регистрация на фирма ЕТ и АД

Създаването на АД и регистрация на фирма ЕТ са малко по-различни като процеси и условия. Самите дружества също се различават значително от ЕООД и ООД. Тук ще споделим с вас необходимите документи за регистрация на тези два вида фирми, а повече подробности за видовете дружества ще можете да откриете в друга статия.

Необходими документи за регистрация на фирма АД

 1. Уставът или Учредителен акт при ЕАД
 2. Протокол от Учредително събрание
 3. Протокол от заседание на надзорния съвет за избор на членовете на управителния съвет
 4. Протокол за заседание на съвета на директорите
 5. Списък с лицата, записали акции при учредяване, удостоверен от управителния съвет
 6. Декларации по чл. 160, ал. 2 от ТЗ
 7. Нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ
 8. Документ от банката за внесени парични вноски
 9. Лиценз или разрешение за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество или други дейности, предвидени от закона
 10. Документ, доказващ професионалната квалификация за член на управителен орган
 11. Декларация за истинността на заявените актове
 12. Документ за платена държавна такса

Необходими документи за регистрация на ЕТ

Процедурата по регистрация на едноличен търговец е кратка и семпла, в сравнение с регистрацията на други видове дружества. Тя изисква следните документи:

 1. Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ
 2. Нотариално заверен образец от подписа
 3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ

Имате нужда от съдействие с регистрацията на Вашата фирма? Консултантска фирма FlexyPro ще Ви помогне!

Стъпки за регистрация на фирма

След като вече сте подготвили необходимите документи, в зависимост от вида дружество, което искате да създадете, е време да разгледаме каква е самата процедура по регистрацията на фирма. След попълването на задължителните документи, платили сте релевантни държавни такси или капитал, следващата стъпка е регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Регистрацията се извършва със заявление по образец А4. Заявлението може да бъде пуснато от управителя на дружеството или от упълномощен адвокат. В случай, че документите се подават от трето лице е необходимо да подготвите предварително нотариално заверено пълномощно. Струва си да отбележим, че ако лице различно от управителя или упълномощен адвокат подава документите, това може да се случи само и единствено в Агенция по вписванията, като се изисква и декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.

Регистрация по ДДС на нова фирма

Необходима ли е регистрация по ДДС за вашето дружество? Ето критериите, по които можете да се ориентирате дали вашата фирма трябва да бъде регистриране по ДДС:

 • Дружеството ви има облагаем оборот над 50,000 лева за период до 12 месеца
 • Дружеството ви придобива стоки от други държави от ЕС и общата сума за текуща година е повече от 20,000 лева
 • Фирмата ви е установена в друга държава от ЕС, която не е на територията на България но извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на България от или за нейна сметка
 • Фирмата ви предоставя услуги на дружества от ЕС
 • Фирмата ви получава услуги от дружества регистрирани в други държави от ЕС

Какви документи са необходими за регистрация на фирма по ДДС?

 1. Заявление за регистрация по ДДС
 2. Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година (под изключение спадат нови превозни средства и акцизни стоки)
 3. Справка за облагаемия оборот по месеци за последната година
 4. Оборотна ведомост за периода 12 последователни месеца преди текущия месец
 5. Съкратени месечни отчети от касов апарат
 6. Анкетен лист
 7. Клиентски договори или договори с доставчици
 8. Доклад за предмет на дейност, произход на средства, брой служители на трудов и граждански договор, адрес на всички обекти на фирмата
 9. Копие на договор за наем и счетоводно обслужване

Колко струва регистрацията по ДДС?

Регистрацията по ДДС може да се извърши веднага след като фирмата е регистрирана в Агенцията по вписвания или определен период от време след регистрация. В случай, че регистрацията по ДДС се случи веднага след вписването, цената е 100 лева. Ако регистрацията по ДДС се случи след определен период от вписването, цената е 200 лева. Това се дължи предимно на сложността на регистрация след като дружеството вече е натрупало определен брой документи и справки за преглед. Добрата новина е, че няма държавни такси или банкови такси за регистрация по ДДС.

Колко струва регистрация на фирма?

Цената за откриване и регистрация на фирма е различна, в зависимост от избраната форма на дружество. Въпреки това, съществуват два основни компонента, които са включени към цената:

 1. Адвокатски хонорар
 2. Държавни такси

При регистрация на ЕООД и ООД, държавната такса е в размер от 110 лева, в случай, че документите се подадат директно в Агенция по вписвания на хартиен носител. Ако регистрацията на фирма е онлайн и документите се подадат по електронен път, таксата е 55 лева. Необходимо е да предвидите и нотариална такса от 6 лева за заверяване на подписа на управителя, както и банкова такса от 10 лева за създаване на набирателна сметка.

Таксата за регистрацията на фирма ЕТ е най-ниска поради липсата на необходимост от набирателна сметка. Освен това, държавната такса към Търговския Регистър е по-малка в сравнение с тази за регистрация на ЕООД и ООД. Тъй като са необходими и много по-малък брой документи, адвокатските такси са също значително по-ниски.

Регистрация на фирма в НАП

За ваше улеснение, регистрацията на фирма в НАП е автоматичен процес, който започва след регистрацията в Агенцията по вписвания. Системата на НАП получава необходимите данни от Агенцията по вписвания, като по този начин двете институции обменят необходимата информация относно вашата регистрация.

След като сте регистрирали своята фирма, можете да преминете към разработване на маркетингова стратегия на фирма, защото ще ви е необходима, независимо от дейността, която ще извършвате. Освен нея ще имате нужда и от добре разписан и детайлен бизнес план – нашите експерти специализират в изготвяне на бизнес план, така че не се колебайте да се възползвате.

Надяваме се споделената информация да ви бъде полезна при създаването на нова фирма. Ако досега не сте регистрирали фирма и сте сравнително нови в света на бизнеса, доверете се на опитен професионалист, който да регистрира фирмата ви бързо, лесно и сигурно.

Изберете FlexyPro за регистрация на Вашата фирма!


Контактна форма

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни