Skip to content

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Защо да изберете нас за изработка на проект по Инвестиции в технологична и екологична модернизация ?

Експерти по програми, проекти и идеи!

Екипът на „ФлексиПро“ от над 100 човека е успешно осъществява разработката и реализацията на множество проекти свързани с Инвестиции в технологична и екологична модернизация на предприятията.

Над 500 успешни разработки по програми

Опитният ни екип има редица успешни проекти зад гърба си и знае как да постигне отличен резултат спрямо нуждите Ви.

Професионалисти в проектите по Инвестиции в технологична и екологична модернизация

При нас ще получите пълно обслужване по проекта, от неговата подготовка, през изпълнението и до финализирането му.

Информация за "Инвестиции В Технологична И Екологична Модернизация"

Цел на процедурата:

Подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Размер на безвъзмездната помощ и процент финансиране:

Минимален размер на допустимите разходи по проекта: 30 000 евро;
Максимален размер на допустимите разходи по проекта: 1 000 000 евро;

Процент на финансовата помощ:

До 50% от общите допустими разходи.

Допустими разходи:

Разходи за материални и нематериални инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на НПВУ:
 • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;
 • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

До 18 месеца.

ВАЖНО: Проектите трябва да бъдат пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

Допустими кандидати:

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон
 • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието

Очакван прием:

юни – август 2023 г

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на “ФлексиПро” е специализиран в управлението на проекти, които се финансират от различни програми – европейски, национални и други. Тези проекти подпомагат частни, публични и неправителствени организации. Нашите клиенти получават пълна подкрепа през всички фази на кандидатстването за конкретната финансираща програма: от началната идея за проекта, през разработването на проектното предложение, внедряването на готовия проект, участие в тръжните процедури, до завършване и отчитане на проекта. Експертите на “ФлексиПро” имат обширен опит в работата с различни европейски и други програми:
 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.
Също така, “ФлексиПро” предоставя професионална помощ при кандидатстване за национално финансиране от институции като Фонд “Условия на труд”, Фонд “Социална закрила”, Агенция за хора с увреждания и други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!