fbpx
Skip to content

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МИГ

Мъглиж, Казанлък, Гурково от Програмата за развитие на селските райони

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за изработка на проект по Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МИГ?

Опитен екип

Ежедневно разработваме десетки проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони. Нашите експерти знаят как да съставят успешен проект в срок и спрямо всички изисквания.

Повече от 500 успешни проекта

Опитът ни гарантира високо качество на работата, а нашите доволни клиенти са доказателството за това. Ние знаем как да постигнем успех!

Професионални проекти по подмярката

Спазваме стриктно всички изисквания по проектните предложения, за да постигнем отлично качество и да подсигурим успеха на всеки клиент. При нас можете да се възползвате от цялостно обслужване на проекта.

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково от Програмата за развитие на селските райони

Цел на процедурата:

Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства. Подпомагането на земеделски производители от територията да развият неземеделски дейности ще създаде нови работни места и ще осигури допълнителен и стабилен доход за земеделците.

Процент на финансовата помощ:

75% от общите допустими разходи.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на селски туризъм (изграждане на средства за подслон, туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес) е 977,90 лева.
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на селски туризъм (изграждане на средства за подслон, туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен
  интерес) е 14 668,50 лева.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на селски туризъм (изграждане на средства за подслон,
  туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес) е 19 558,30 лева.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на селски туризъм (изграждане на средства за подслон, туристически услуги, свързани с опазване
  и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен
  интерес) е 126 125,00 лева.
 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 19 558,00 лева.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 391 166,00 лева.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 1. Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци и постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Мъглиж и Гурково.
 2. Кандидатите земеделски стопани към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия: а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. Кандидати физически лица, регистрирани по Закона за занаятите (занаятчии) към дата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на изискването на чл.4 на Закона за занаятите и /или да са вписани в регистъра на занаятчиите на Регионална занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава).
Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП .

Допустими дейности:

 1. Производство или продажба на продукти;
 2. Развитие на услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 4. Местно занаятчийство (Занаятчийски дейности – включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
 5. Развитие на селски туризъм – изграждане на средства за подслон, туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

36 месеца.
Индикативна дата на обявяване на процедурата 24.06.2024 г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Екипът на „ФлексиПро“ е специализиран в управлението и подготовката на проекти, финансирани от европейски, национални и други програми, които подпомагат различни организации. Клиентите на „ФлексиПро“ получават пълна услуга, включваща всички етапи от кандидатстването за финансиране – от идентифициране на проектната идея до финалното отчитане на проекта.

Експертите на „ФлексиПро“ имат значителен опит в проекти, финансирани от програми като Националния план за възстановяване и устойчивост, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма за развитие на селските райони, Horizon 2020, Еразъм + и други. Те също така предлагат подкрепа при кандидатстване за национално финансиране от институции като Фонд „Условия на труд“, Фонд „Социална закрила“, Агенция за хора с увреждания и други.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!