Skip to content

Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС

иновации в предприятията

Цел на процедурата: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и
иновации – разработване на иновации в предприятията, попадащи в тематичните области
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС).
Допустими кандидати:

  1. Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
  2. Имат минимум три приключени финансови години.
  3. Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).


ВАЖНО
: Проектът може да се изпълнява и като съвместна инициатива между голямо
предприятие и МСП, при условие че е спазено изискването иновацията/НИРД да е резултат
от сътрудничество между тях.

Максимален размер на помощта
: до 500 000 лева.

Процент на финансиране
: между 25% и 70% от проекта в зависимост от категорията на
предприятието.

Допустими разходи:

  1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработване на иновацията.
  2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) –специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др. необходими за разработване на иновацията.

Индикативен срок за обявяване: първо тримесечие на 2023 г