Skip to content

Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС

Защо да изберете нас за Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС?

Специалисти по проекти и програми

С екип от над 100 човека, „ФлексиПро“ е лидер по планирането и осъществяването на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС. Свържете се с нас!

Повече от 500 успешни разработки на европроекти за бизнеса

Екипът е с дългогодишен опит в разработката и подготовката на качествени и успешни проекти. Ние знаем как да постигнем отличен резултат!

Пълен професионализъм в разработване на иновации в предприятията

Опитът ни е доказателство за успех от подготовката на самия проект, развитието му и финалното му изпълнение.

Информация за "Разработване На Иновации В Предприятията Съгласно Тематичните Области На ИСИС"

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия), регистрирани не по-късно от 31.12.2020г.

Процент на финансовата помощ:

До 60% от общите допустими разходи.

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
– микро – 250 000 лв.
– малки – 400 000 лв.
– средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лв.

Допустими проекти:

 1. Разработващи иновация в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027:
  – „Информатика и ИКТ“
  – „Мехатроника и микроелектроника”
  – „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“
  – „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
  – „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“
 2. Разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
 3. За научноизследователска и развойна дейност.
 4. Водещи до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по- високо ниво на технологична готовност (TRL scale).

Допустими дейности:

 • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Допустими разходи:

 • Разходи за възнаграждения.
 • Разходи за амортизация на собствено оборудване, инструменти, сгради и помещения.
 • Разходи за външни услуги (само за кандидатите) – научни изследвания, знания и патенти, консултантски и еквивалентни услуги, материали и консумативи.
 • Разходи за защита на индустриална собственост – за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация; за извършване на проучвания – до 20 000 лв.
 • Разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Продължителност на проекта:

до 18 месеца.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

“ФлексиПро” се специализира в подготовката и управлението на проекти, финансирани чрез различни програми – европейски, национални и други. Нашите експерти помагат на частни, публични и неправителствени организации през всички етапи на процеса – от идеята за проекта до финалното отчитане. Ние имаме опит и в работата с национални институции за финансиране, като Фонд “Условия на труд”, Фонд “Социална закрила” и други.

Експертите на „ФлексиПро“ са с дългогодишен опит в изработката и управлението на проекти, финансирани по следните европейски и други програми:

 • Национален план за възстановяване и устойчивост
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Horizon 2020;
 • Еразъм +;
 • Програма за подкрепа на НПО в България;
 • И други.

 

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани услуги