Skip to content

Иновации и конкурентоспособност

машини за производствен капацитет

Подобряване на производствения капацитет на МСП

Цел на процедурата: Подкрепа за подобряване на производствения капацитет в предприятията с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Допустими кандидати:… Read More »Подобряване на производствения капацитет на МСП

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Цел: да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения,… Read More »Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно… Read More »Процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”

Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.… Read More »Процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Процедура “Развитие на клъстери в България”

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете… Read More »Процедура “Развитие на клъстери в България”

Процедура “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

  Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване… Read More »Процедура “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на… Read More »Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Цел: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния… Read More »Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. Иновационната дейност… Read More »Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по… Read More »Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“