Skip to content

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Цел: да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 3 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 20 000 лв.

Процент на финансовата помощ: 100%.


Допустими кандидати:

 • Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г., да имат минимум три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021);
 • Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (персонал от 50 до 249 души);
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021г. както следва:
  – Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  – Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  – Средно предприятие ≥ 123 000 лева

Недопустими кандидати:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.


Допустими разходи:

 • Създаване на уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, решения в областта на дигиталния маркетинг, маркетинг в социални медии, платформи и др.
 • Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси чрез изграждане на различни видове системи като ERP системи, CRM системи, модули за вериги по доставки, системи за анализи, системи за управление на продажби и производство, складови системи, системи за обучения на служители от разстояние и др.
 • Осигуряване на киберсигурност в предприятията, въвеждане на система за управление на сигурността, системи за съхраняване, споделяне и архивиране на информацията и др.


Срок за кандидатстване: мярката отваря на 05.10.2022г.

Не се колебайте да ни потърсите, за да извършим анализ и оценка за допустимост на Вашата компания, за да преценим дали имате шанс да спечелите финансиране.