fbpx
Skip to content

Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

Ставри Ставрев
Ставри Ставрев
25 Януари 2024
С удоволствие бих използвал услугите отново. Коректни, изпълнено в срок задание.
Тюркян Махмуд
Тюркян Махмуд
19 Декември 2023
За първи път използвам услугите на Флекси Про и съм изумена от отзивчивостта, коректността и бързината на работа! Благодаря. Перфектни сте!
Korneliya Tomova
Korneliya Tomova
15 Декември 2023
За пръв път използвам услугите на Флекси Про и останах с чудесни впечатления от отзивчивостта, бързината и корекстността, с която работят. Благодаря. Препоръчвам на всеки, който има нужда от такъв тип услуги.

Защо да изберете нас за кандидатстване по процедура „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Партньор, на който да разчитате в разработката на проекти

Екипът на "FlexyPro" е надежден партньор с богат опит в създаването на проектни предложения и спечелването на безвъзмездна помощ.

Над 500 успешно спечелени проекта за финансиране

Специалистите ни имат огромен опит в сферата и знаят как да подготвят печелившо предложение за спечелване на безвъзмездната помощ, от която се нуждаете.

Пълен професионализъм и цялостна услуга

При нас ще откриете всичко, от което се нуждаете по пътя на кандидатстването - от изготвяне на проектно предложение до входиране и финално внедряване.

Информация за Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Цел на процедурата:

Създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на КТИ.

Процент на финансовата помощ:

90%

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

70 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

142 000 лв.

Допустими кандидати:

Културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата.

Културни организации са:

 1. държавните, общинските и регионалните културни институти, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;
 2. лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Еднолични търговци или частни културни организации, учредени съгласно Закона за народните читалища, чийто предмет на дейност /и/или Устав, Учредителен акт/ е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

Допустими дейности:

 1. Създаване на един или повече нови културни продукти (включително и нова комбинация от съществуващи такива, например фестивали) в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
 2. Създаване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари, пърформанси, критически дискусии, лекции, прожекции, инсталации и други;
 3. Предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния продукт от ПИИ по отношение укрепване на настоящи и развиване на нови публики;
 4. Създаване на превод и субтитри, включително симултанен или консекутивен превод, свързан със създаването на културния/ните продукт/и от ПИИ;
 5. Популяризиране и разпространение на създавания/ите в рамките на ПИИ културен/ни продукт/и;
 6. Адаптация на създадения културен/ни продукт/и в нови формати за различни канали или неконвенционални локации и аудитории с цел разпространение на продукта/продуктите и достигане до нови публики и/или социално изолирани групи;
 7. Създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния/ите продукт/и (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
 8. Създаване на децентрализирано културно съдържание (културен продукт и/или съпътстващи го дейности) извън градския културен център;
 9. Адаптация на културните продукти с цел достъп на лица с увреждания.

Допустими разходи:

I. Преки разходи

Разходи за персонал – Възнаграждения за творчески и технически екип и Разходи за командировки на участниците в проекта – транспорт, дневни и нощувки;

Разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи – За материали и консумативи, дълготрайни материални активи /ДМА/ и дълготрайни нематериални активи /ДНА/ необходими за създаването и разпространението на културния/те продукт/и. Разходите за ДМА и ДНА не може да превишават 30 % от преките допустими разходи по проекта.

Разходи за услуги

 1. 1. Разходи за наем или такса за ползване на творчески пространства (реални или виртуални), за наем на техника, съоръжения, софтуер, теренни съоръжения и помощни средства, свързани с реализацията и разпространението на културния/ите продукт/и;
 2. Разходи за проучване на терени и локации за създаване и/или представяне на културния продукт, услуги по подбор на изпълнителски и творчески състав;
 3. Разходи за транспорт на участниците в проекта и на културния/те продукт/и, на материали, оборудване и техника, свързани с ПИИ;
 4. Разходи за превод, свързан с прякото представяне на културния/те продукт/и, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния/те продукт/и.
 5. Други специфични разходи по създаването на културния/те продукт/и.
 6. Разход за монтаж, експониране и поддръжка на културния/те продукт/и в публична среда, включително и разходи за охрана;
 7. За абонаменти към специализирани платформи, свързани с прякото реализиране на културния/те продукт/и или разпространението му/им;
 8. Разходи за откупуване на права – авторски и сродни, пряко свързани с културния/ите продукт/и;

II. Непреки Разходи

 1. Разходи за счетоводни услуги и одит /до 5% от преките разходи/;
 2. Юридически услуги /до 5% от преките разходи/;
 3. Разходи за административен екип по проекта, включително ръководител и координатор /до 10% от преките разходи/;
 4. Разходи за маркетинг и реклама, изработка на информационни и илюстративни материали в дигитален формат /до 5% от преките разходи/;
 5. Разходи за предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния/те продукт/и /до 5% от преките разход/);
 6. Разходи за консултантски услуги, предоставяни от външни консултанти и доставчици на услуги, свързани с административната част по оформяне, кандидатстване и отчитане на ПИИ по настоящата процедура /до 10% от преките разходи/.

Продължителност на проекта (срок на изпълнение):

12 месеца

Краен срок за подаване на проектни предложения:

За първа сесия: 17:00 часа на 24.04.2024 г.
За втора сесия: 17:00 часа на 02.07.2024 г.
За трета сесия: 17:00 часа на 02.09.2024 г.
За четвърта сесия: 17:00 часа на 06.11.2024 г.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Нашият опит

Бизнес консултантите на Flexy Pro са специалисти в управлението и спечелването на финансиране по проекти и програми на Европейския Съюз, както и национални такива.

Ние сме запознати в детайли относно изискванията свързани с финансовата подкрепа, която се предоставя по процедура „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ и можем да Ви асистираме в цялостния процес по кандидатстване, от А до Я.

Имате нужда от нашата помощ? Свържете се с нас още днес!

Свързани услуги

Адаптирана работна среда