Skip to content

Екипът на FlexyPro

Ваня Славова

Експерт оценител, разработка проекти и бизнес планове

Работи като главен асистент в системата на Селскостопанска академия в направление хранителни технологии, като експерт оценител за Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания към Европейската комисия. Защитила е докторат в направление Електроника, Електротехника и автоматика и четири от Европейските институти за иновации и технологии. Работила е като експерт оценител за следните програми: Horizon Europe, Horizon 2020, Eurostars-3, Pre-accelerator in Ukraine – powered by EIT Jumpstarter, ESTARS3, COSME 2014-2020, IntellIo, IoT-NGIN, SDGine, BlockIS, DIGITbrain, DigiPrime, EUhubs4Data, ONTOCHAIN, Rural Development Program 2014-2020, National Program for Support of the Bulgarian Viticulture Sector, Program for Maritime Affairs and Fisheries 2014-2020, Norwegian Financial Mechanism, OP “Science and Education for Smart Growth”, OP “Innovation and Competitiveness” OP, “Human Resources Development”, National Trust EcoFund
Василена Стоилова FlexyPro

Василена Стоилова

Икономика, приложна лингивистика, преводи, разработка проекти

Завършва бакалавърска степен по специалност “Приложна лингвистика – английски и френски език” с професия “преводач” и квалификация “учител по английски и френски език”. Притежава магистърска степен в направление “Икономика”.  Василена има опит в писането на разработки в различни направления, но най-вече икономика, предучилищна и начална училищна педагогика, дидактика, методика на обучението, информационни технологии. Има няколко написани, спечелени и реализирани европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на училищното и професионалното образование.

Веска Тодорова

Финанси, експерт проект, разработка бизнес планове

Бакалавър по счетоводство и контрол и магистър по финанси. Заемани длъжности като счетоводител, финансов анализатор и редактор на специализирана научна литература в областите образование, данъци и счетоводство. Дългогодишен опит в изготвянето на бизнес планове, подготовка и отчитане на проекти по европейски структурни и инвестиционни фондове и изготвяне на различни научни трудове.
Пламен Богданов

Пламен Богданов

Електротехника

Образование:
 • ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ гр. Горна Оряховица – специалност „Електрически инсталации в сгради“
 • ТУ Габрово ОКС „Бакалавър“ – специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане „ЕСЕО“
 • ТУ Габрово ОКС „Магистър“ – специалност: Електроенергетика „ЕЕ“
Професионален опит:
 • Изготвяне на идейни, работни и технически чертежи за вътрешни и външни електрически инсталации в промишлени и жилищни сгради.
 • Изготвяне на различни видове разработки – дипломни работи, курсови работи в областта на електротехниката, електроенергетиката, електрическите инсталации, защитни заземителни, мълниезащитни инсталации, видеонаблюдение, СОТ, интернет, контрол на достъпа и други.
 • Изготвяне на различни видове чертежи на AutoCad по спецификация на клиента.
 • Работа със специализиран софтуер за изчисления в областта на осветлението – Relux
Боряна Маринова - Flexy Pro

Боряна Маринова

Юрист

Юрист с над 9 годишен опит в различни области на правото – обществени поръчки, GDPR, търговско и корпоративно право, трудово право и други сфери. Опитът ѝ е свързан със синтезиране на информация, корекция на текстове, съдействие, проучване и изготвяне на авторски теми, свързани с право, туризъм, хранене и диетика, човешки ресурси, решаване на практически задачи и казуси по маркетинг и мениджмънт и други области.

инж. Емилия Георгиева

Експерт производство

Специалност: Експлоатация и ремонт на авиационна техника, ТУ София – филиал Пловдив 26 години производствен стаж в различни сфери на производството основно в поддръжка на машини и оборудване, и безопасност. Владее свободно английски и руски език.
МИна Савова

Мина Савова

Счетоводство, финанси, разработка бизнес планове и проекти, експерт оценител

Кратка информация:
 • Магистър по счетоводство и контрол и финанси
 • Независим оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения, член на Камарата на независимите оценители в България
 • Вещо лице към ВОС, АС-Варна
 • Експерт оценител към НАП
 • Експерт оценител към Агенция по вписванията
Десислава Миткова FlexyPro

Десислава Миткова

Здравеопазване, образование, стопанско управление

Притежава експертен опит, компетенции и интереси в различни области на хуманитарната сфера. Висшето ѝ образование е в направленията:
 • Професионален бакалавър по специалност Медицински лаборанти
 • бакалавър по Стопанско управление
 • магистър по Социална работа и европейски политики.
В годините надгражда знанията и уменията си с няколко преквалификации:
 • Учител по икономически и управленски дисциплини
 • арт и трудотерапевт на деца и възрастни
 • супервизор в хуманитарната сфера. Трудовата ѝ реализация е свързана с организация и управление на дейности в здравеопазването, образованието и социалните грижи за лица в риск или неравностойно положение. Към момента изучава докторска програма по Социални дейности, където анализира бъдещето развитие на социалната система, основано на иновации, знания и лидерство.

Борислава Хаджиева


Специалист образование и социални дейности

Притежава 20 години професионален опит в сферата на образованието и социалните услуги.
 • Бакалавър по социална педагогика СУ „Св. Св. Климент Охридски“
 • Магистър по психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Педагогическа правоспособност психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • СДК консултативна психология ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • СДК Информатика и информационни технологии ТУ – Габрово
Области, в които разработва курсови и дипломни работи: социални науки, психология, педагогика.
Марияна Георгиева FlexyPro

Марияна Георгиева

Международни икономически отношения, софтуерно инженерство

Завършва бакалавърската си степен на образование по специалност „Международни икономически отношения“. По-късно завършва и магистратура „Софтуерно инженерство“. Работи в различни сфери – международни отношения и маркетинг. В същото време, умело съчетава и завидните си познания по книжовен български език и литература и умело успява да създава уникални текстове. Високото ниво на емоционална интелигентност, умението да работи в екип, увереността и самоконтролът ѝ дават възможност да търси и експериментира в нови области.

Станимира Костадинова

Телекомуникационни мрежи, управление на човешките ресурси

Образованието на Станимира включва:
 • Бакалавър по Телекомуникационни мрежи
 • Магистър по радиомрежи и планиране
 • Магистър мениджър управление на човешки ресурси
 • British IELTS certificate
Опит:
 • Управление на проекти – над 10 години
 • Инженер Телекомуникации – над 10 години
 • Експерт Комуникационни и информационни услуги – над 2 години

Янислав Танков


ИТ специалист, софтуерен архитект и разработчик

Опитен софтуерен архитект и разработчик, както и ИТ специалист, запален по най-съвременните технологии. Предишен опит в облачната архитектура (AWS, Google, Azure), управление на база данни (бази данни SQL, NoSQL и Graph), CI/CD и DevOps и управление на екип за разработка на софтуер. Скорошният му фокус е върху разработката на приложения без сървър и AI. Янислав има отлични умения за решаване на проблеми и критично мислене. Той може да идентифицира сложни проблеми, да оцени потенциални решения и да вземе информирани решения, които балансират техническите и бизнес изисквания на всеки софтуерен проект. Янислав е ефективен комуникатор, способен да формулира сложни технически концепции както на технически, така и на нетехнически заинтересовани страни.
Манол Николов FlexyPro

Манол Николов

Журналистика и масови комуникации

Магистър от Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Климент Охридски” – телевизионен профил, икономическо направление. Той притежава професионални експертизи в комуникации, маркетинг, реклама, онлайн технологии, видеопроизводство, ПР, ИИ.

Веселка Кръстева

Икономика, педагогика, психология

Притежава магистърска степен по икономика, бакалавърска степен по начална училищна педагогика, специализация детска и юношеска психология.
Петър Петров

Петър Петров

Химия и химични технологии

Завършил теоретична химия в Софийски Университет, а след това и доктарантура по инженерна химия в Рурски Университет, гр. Бохум. Има над 15 годишен професионален опит в областта на химията и химичните технологии. От януари 2019г е управител на фирма Про М Консултинг, която се фокусира върху консултантски услуги в сферата на химичните технологии. През 2022г. фирмата спечели финансиране от “Норвежки фонд” и изпълнява проект фокусиран върху възможността за по-ефективна употреба на електрическа и топлинна енергия посредством амонячен охладителен цикъл.