fbpx
Skip to content

Дипломни разработки по педагогика и какво трябва да знаете за тях

За един дипломиращ се учител е изключително важно да изготви граматично правилна и академично издържана дипломна работа, което често се оказва трудна задача поради незнанието как да се структура или поради натоварено ежедневие. Дипломните работи и магистърски тези по педагогика са едни от най-трудните за изпълнение предвид задължителното емпирично изследване, което се изисква да бъде извършено и анализирано.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по педагогика

За да се придобие диплома по някое от педагогическите специалности или, за да се получи професионално-квалификационна степен, е необходимо да се изготви академично издържана с отлично извършено и анализирано проучване дипломна работа.

Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница – използва се образец от университета;
 • Съдържание – включва наименованията на всички компоненти от разработката с упоменати страници;
 • Увод – трябва да включва задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването;
 • Изложение в две или три глави, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните теоретични постановки на основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава би могло да се извърши анализ на текущото състояние, тенденции и проблеми по разглежданата тематика. А в третата глава се анализират резултатите от проведеното научно изследване;
 • Заключение – тук е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката;
 • Библиография – частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема;
 • Приложения – тук се прилагат предоставените данни от проучването – анкетни карти, въпросници, становища и други.

Най-трудоемката част за всеки дипломант по разписването на тема в сферата на педагогиката е извършването на емпиричното изследване и неговият анализ. Дипломантите срещат трудности първо в самата формулировка на проблемните страни на изследването. Често не успяват да разграничат обектът и предметът на изследването, от където цялото изследване може да претърпи абсолютен провал. Важна част е успешното дефиниране на хипотезите на изследването, както обяснителните, така и прогностичните. Една ясно идентифицирана хипотеза може да разкрие механизма на функционалност на явленията и да предскаже перспективите за неговото развитие.

Други съществени елементи от успешното емпирично изследване са целта и задачата, които се поставят в него. Те предопределят предстоящото разпределение на силите, средствата, разчета на времето, т.е. цялата организация на етапите на активното търсене. Спрямо ясно очертаните изследователски задачи, няма да се допусне грешка и при избора на метода на изследването, а впоследствие и преобразуването му в методика. Всяко изследване трябва да следва подходящ инструментариум. В края на проучването от изключителна важност е да се определят правилно критериите и показателите за оценка на изведените резултати и цялата дейност по проведеното изследване.

Често дипломантите се възползват от услугите на „ФлексиПро“ за изготвяне на дипломни работи и магистърски тези именно заради спецификата на провеждане на емпиричните изследвания, които освен трудни по съставяне и структура, са и отнемащи доста от времето на един работещ човек. За да се проведе едно реално изследване с реални резултати, е необходимо да се избере определена целева група, която да бъде анкетирана. Това биха могли да бъдат ученици, учители, възпитатели, родители или други специалисти, работещи в различни институции и в сферата на образованието. Достигането до такъв тип групи често е сложна задача, тъй като не всеки желае да отговаря на въпроси от непознати. Като утвърдена на пазара фирма, екипът на „ФлексиПро“ успява безпроблемно да се сдобие с необходимата информация като достигне до желаната група от хора, показвайки професионализъм и дългогодишен опит в този тип дейности. Разчитайте на нас за професионална помощ и в писане на курсови работи.

Различни видове ПКС

На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени (ПКС), се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда. Педагогическите кадри могат да придобиват професионална квалификация от първа до пета степен.

Нека разгледаме и какво представляват различните професионално-квалификационни степени.

3-то ПКС

3-то ПКС включва увод, три глави, изводи и обобщение и библиографска справка. А ето и какво можете да откриете във всяка част:

 • Увод – описание на предмет, цел, обект, предмет и задачи на дипломната работа. 
 • Първа глава – разглежда теоретичната постановка на проблема, научните аспекти, ключови компетентности – същност и особености, проектно-базираното обучение – неговите същност и особености, Дидактически аспекти, очаквани резултати от обучението по съответния предмет.  Компетентности от обучението по предмета, дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки.
 • Втора глава – добра педагогическа практика. Необходимо е да се направи анализ на учебното  съдържание от определен раздел на съответния предмет, като се проследяват от 3 до 5 урока.
 • Трета глава – резултатите и техния педагогически анализ, концепция на изследването.

 

На финала се описват изводи и обобщения. Необходимо е клиентът да предостави информация за издателството, с което работи, както и да предостави всички материали с които разполага и да определи уроците по които ще се работи.

2-ро ПКС

Както 3то ПКС, 2ро ПКС включва  увод, три глави, изводи и обобщение и библиографска справка:

 • Първа глава – теоретичните основи на разработката, разглеждат се дидактическите аспекти и учебното съдържание по избрания от клиента предмет.
 • Втора глава – диагностичната процедура, като са включени обект, предмет, цел и задачи на разработката.
  Клиентът трябва да представи:
  Критерии за знания с минимум 2 показателя
  Критерии за умения с минимум 2 показателя
  Критерии за продуктивни умения с минимум 2 показателя
  Критериите трябва да са изработени въз основа на избраните от теста за съответния предмет.
  Във втора глава също се разглеждат критериите, показателите и методите на изследването и се изготвя диагностичен инструментариум.
 • Трета глава – анализ на резултатите. Проследява се организацията на диагностичното изследване. Анализират се резултатите по критерии и показатели, както и по двата теста, които са преварително изпратени. Следва корелационен анализ, като предварително трябва да бъде уточнено дали той се извършва по скалата на Фехнер или Пиърсън.
 • Изводи, обобщения и приложения – Необходимо е предварително клиентът да посочи с кое издателство работи и да предостави всички материали с които разполага, както и да предостави двата теста за знания и умения, необходими за корелационен анализ.

1-во ПКС

Тук отново са включени увод, три глави, изводи, обобщение и библиографска справка:

 • Първа глава – теоретичната обосновка на проблемната област.
 • Втора глава – изследователските параметри, организация и методика на изследването. Тук са описани елементи като цел, обект, предмет, хипотеза и основни задачи на изследването, изготвят се изследователските параметри, организацията и методиката на изследването.
 • Трета глава – анализа на резултатите от изследването – анализ на резултатите на констатиращия етап на експеримента, анализ на резултатите на формиращия етап на експеримента
 • Препоръки, заключение и изводи, приложения ( с възможност за снимков материал), както и библиографска справка.

 
При 1-во ПКС е необходимо да се изготвят две статии с обем не повече от 12 страници, които се публикуват в годишника на университета. Статиите са задължителни, само ако клиентът няма публикации в годишника или в други източници . По желание на клиента, тези статии могат да се използват в частта с разработката.

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по педагогика

Темите по педагогика биха могли да бъдат от всички направления на тази област.        По-долу ще бъдат разгледани няколко заглавия както от общите специалности по педагогика, така и по придобиване на професионално-квалификационна степен.
По различни педагогически специалности:

 • Методът “Обърната класна стая” в часовете по химия и ООС в 9 клас;
 • Учителят като мениджър на класа;
 • Взаимодействие между образователни направления “Музика” и “Изобразително изкуство” в контекста на българския музикален фолклор в предучилищна възраст (5-6 годишни деца);
 • Управление на вътрешната квалификация на учителите в детска градина;
 • Етнопедагогически модел в ранно детко развитие;
 • Изследване възможностите на кръговия метод за развитие на силовите способности при младите боксьори /12-16 г./;
 • Управленски функции на учителя;
 • Софизмите – средство за повишаване на мотивацията и активността на учениците в обучението по математика;
 • Kahoot или как ученето също може да изкушава дигиталното поколение в училище;
 • Диагностика на квалификационната дейност на учителите в основното училище;
 • Съвременни тенденции в обучението на държавните служители в Германия и Франция.

По придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС):

 • Иновационен модел на педагогическа технология на група работа с използване на интерактивни методи в обучението по математика в 3 клас – 2 ПКС;
 • Изучаването на разказа “По жицата ” в 7 клас – 3 ПКС;
 • Писане на подробен преразказ на приказка в IV клас – 3 ПКС;
 • Изследване на компетентностите в обучението по литература (7 клас или 5 – 7 клас) чрез използване на интерактивни методи – 3 ПКС;
 • Интерактивните методи в образователно – възпитателния процес по литература в 4 клас (Литературно обучение в начален етап) – 2 ПКС;
 • Изучаване на глагол във втори клас – 3 ПКС;
 • Екзистенциални мотиви в творчеството на Йовков – 2 ПКС;
 • Полемичният заряд на книгата Бай Ганьо – 2 ПКС.

В днешното забързано ежедневие не всеки може да отдели толкова много време за провеждането на изследване с реални хора, след това да анализира резултатите от него, да набави всички необходими учебници и статии, разглеждане на теоретичните постановки и накрая да изготви една отлично структурирана и качествено изработена дипломна работа или магистърска теза. Екипът на „ФлексиПро“ разполага с доказани педагози, които да извършва всичко това вместо Вас с търпение и доказан професионализъм.

Полезна информация за специалност педагогика

Най-общо казано специалността педагогика дава солидна педагогическа подготовка за изпълняване на длъжностите учител в училища с педагогически профил, начални учители или учители по общообразователна подготовка в средното образование. Могат да се развиват и като възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, в това число, закрити учебно-възпитателни заведения; както и други преподаватели, като педагогични съветници и инспектори по учебна дейности или специалисти като организатори на обучение или професионални консултанти. Дипломантите също така биха могли да извършват различни консултации в сферата на образованието като организират, провеждат и консултират учебно-преподавателска и възпитателна дейност и други.

Съществуват няколко вида педагогика: дескриптивна, нормативна, детска, психологическа и социална. Поради различното предзназначение на завършилите специалност педагогика, се наблюдават няколко направления:

 • Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) – дипломантите получават квалификация за педагог, детски и начален учител. Направлението е насочено към формиране на професионална компетентност за работа в предучилищни заведения, в началното училище, в специализирани центрове за работа с деца и учащи от предучилищна и начална училищна възраст;
 • Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ) – придобива се квалификация като педагог, начален учител и начален учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, руски). Завършилите извършват образователна, възпитателна, методическа и организационна дейност с деца от началното образование;
 • Специална педагогика (СпП) – завършвайки това направление, дипломантът придобива професионалната подготовка да работи с деца, ученици и възрастни със със специални образователни потребности (СОП). Това са различни зрителни, слухови, интелектуални, двигателни, невро-соматични нарушения, деца с аутизъм и други увреждания. Дипломираният има възможността да извършва диагностика, корекционно-развиващо обучение в сътрудничество с общообразователни педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, както и да работи със семействата на лицата със СОП. Работата се осъществява в спе­циа­ли­зи­ра­ни учеб­но-въз­пи­та­тел­ни за­ве­де­ния за де­ца с на­ру­ше­ния, спе­циал­ни учеб­но-про­фе­си­онал­ни за­ве­де­ния, пси­хо-не­вро­ло­гич­ни дис­пан­се­ри, ло­гопе­дич­ни ка­би­не­ти, ре­ха­би­ли­та­цион­ни и пси­хо­ди­аг­но­стич­ни цен­тро­ве, до­мо­ве за де­ца и юно­ши, тру­до­во­въз­пи­та­тел­ни учи­ли­ща, ме­ди­ко-со­циал­ни цен­тро­ве, до­мо­ве за де­ца с тежък ин­те­лек­ту­а­лен де­фи­цит и до­мо­ве за со­циал­ни гри­жи и в ре­сурс­ни­те цен­тро­ве за де­ца със специални образователни потребности ка­то спе­циа­ли­сти спе­циал­ни пе­да­го­зи;
 • Социална педагогика (СП) – обучаването в направлението дава квалификация на бъдещите специалисти за задълбочена теоретическа и практическа подготовка за успешна професионална дейност в различните сектори на социалната сфера, на образователната система и в неправителствените и обществените структури. Ди­пло­ми­ра­ни­те в спе­циал­ност­тa мо­гат да ра­бо­тят в ин­тер­на­ти, пансиони и до­мо­ве за де­ца и въ­зраст­ни, в отделите „Со­циал­ни гри­жи“ към кметства­та, в со­циал­ния па­тро­наж, бю­ра­та по тру­да, в дет­ски педгогиче­ски стаи (след до­пъл­ни­тел­на ква­ли­фи­ка­ция).

 

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по педагогика? FlexyPro ще Ви помогне!

Университети, в които се преподава педагогика

В страната ни са налице няколко университета, в които би могло да се изучават различни направления по педагогика. В най-стария университет у нас – Софийски университет (СУ), могат да се изучават всички направления от педагогиката. Факултетът по педагогика там предлага солидна фундаментална, специализирана и приложна педагогическа подготовка, както и задълбочена психологическа, социологическа, етическа, правна, медико-хигиенна, социална и организационно-управленска подготовка.

Шуменският университет също се слави със силно развития си педагогически факултет. В него се обучават висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните педагогичски реалности педагози от всички специалности в съответствие с изискванията и динамиката на развитието на образованието и пазара на труда. В Пловдивския университет педагогическият факултет е създаден през 1984г. и до ден днешен приема множество български и чуждестранни студенти. Другият често предпочитан от студентите университет е Великотърновския университет (ВТУ). Там студентите отново изучават по-голямата част от педагогическите направления. 

Следващият университет със силно развито педагогическо направление е Тракийският университет в Стара Загора. Той е и един от университетите, в които учителите могат да придобият някоя от степените за професионално-квалификационна степен (ПКС). Това се извършва в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ). Друг подобен департамент съществува и в Софийския университет, така нареченият Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ).

Разбира се, в страната ни има и други университети, които не са пряко специализирани в педагогиката, но предлагат изучаването на някои от основните направления, като например Технически университет – София и Икономически университет – Варна.

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни