fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Дипломни работи по управление на човешките ресурси

Обща полезна информация за специалността Управление на човешките ресурси (УЧР) - основните направления и специалности

Човешките ресурси е все по-търсена специалност сред младите хора, предвид нарастването на търсенето на такъв тип кадри от най-различни компании – фирми, които търсят да наемат конкретен спеиалист за набирането на нови кадри в организацията си, или пък посредническа HR компания. Все повече се говори за модерното разбиране за подбор, управление и квалификации на кадри. Най-общо казано, зад специалност УЧР (HR) стои компилация от знания и умения в областта на икономиката и бизнеса, социалните науки и психологията. Във всички случаи общообразователната подготовка включва усвояване на основни познания по макроикономика, финанси, право, чужди езици, мениджмънт.

След завършване на специалност Човешки ресурси, дипломантът би трябвало да е придобил знания по разработване на стратегия за УЧР, което включва диагностика и анализ на микро и макросредата на организацията, нейното организационно развитие, както и да познава идеите в областта на стратегическото управление на човешките ресурси – от стратегическото планиране до управлението в реално време. Всеки дипломант е редно да е получил нужната квалификация за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката като познава подробно основните области на работа в отдела по управление на човешките ресурси и тенденциите в световната практика по УЧР.

Сред отговорностите на един HR специалист се включват всички дейности, които са свързани с хората в една компания или иначе казано: подбор на персонал, обучение, възнаграждения и системи за заплащане, оценка и мотивация на служителите. От HR мениджърите се очаква да вникнат в логиката на целия бизнес процес, да познават добре компанията и да имат визия как да се използва най-ефективно човешкият ресурс, за да се постигат целите на организацията.

Специалистите в сферата на човешките ресурси могат да стартират трудвовата си кариера в редица индустрии. Всяка една по-голяма организация било то в частния или в  държавния сектор разполага с отдел по Човешки ресурси. В него работят асистенти, консултанти и HR мениджъри, отговорни за дейности като: подбор на документи за свободни места в компанията, подбиране на кандидатите, отговарящи на изискванията за вакантната длъжност, организиране на обучения и програми за мотивация на персонала. Съществуват и множество консултантски фирми, специализирани в подбора на персонал и провеждането на бизнес обучения по лидерство и мениджмънт, комуникационни и презентационни умения, работа в екип.

 

Впреки, че предлагаме отлични цени за дипломни работи, в този материал ще разгледаме по-важните аспекти на изготвянето на дипломна по управление на човешките ресурси

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по счетоводство или финанси? FlexyPro ще Ви помогне!

Университети, в които се преподава Управление на човешките ресурси

Човешки ресурси се предлага все по-засилено в университети у нас както като самостоятелна специалност под това име, така и като – Мениджмънт на човешките ресурси, Икономика на човешките ресурси, Развитие на човешките ресурси и т.н. Основните университети, които предлагат обучение по Човешките ресурси са тези, насочени към икономически профил. Един от тях е Университет за национално и световно стопанство. Там специалността се нарича „Икономика на човешките ресурси“ и обучението е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини – университетски дисциплини, факултетни дисциплини и специални дисциплини. Икономически университет – Варна предлага специалността „Мениджмънт на човешките ресурси“, която дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Стопанската академия в гр. Свищов има магистърска програма „Управление на човешките ресурси“, чийто основен образователен принцип на програмата е постигане на професионално усъвършенстване, в съответствие с най-съвременните теории и технологии и разкриване на творческите умения на обучаваните при решаване на организационни проблеми.

Сред останалите университети, които са многопрофилни, също се изучава управление на човешките ресурси. Сред тях това са: Софийски университет, Великотърновски университет, Варненски и Бургаски свободен университет, Югозападен университет, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Колеж по Бизнес администрация. 

 

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по Управление на човешките ресурси.

Във всяка дипломна работа или магистърска теза по Управление на човешките ресурси е необходимо както извеждането на теоретичните постановки в проблематиката на темата, така и анализ на реалната бизнес среда и е възможно да се изисква разглеждането на реален пример от практиката. Често има указания за анализационен обзор на конкретно дружество. Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница;
 • Съдържание;
 • Увод;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно;
 • Заключение;
 • Библиография;
 • Приложения.

Уводът трябва да включват задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава би могло да има изискване за анализиране на реален пример от практиката. В заключението е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката. Частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема.

Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набирането на информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката. За нея са необходими литературни източници като книги и учебници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии, справки и справочници. Специфичното при този тип теми е, че цялата информация трябва да бъде най-актуалната към момента, като се използва не само на българска, но и чуждестранна литература, тъй като има безброй добри практики в набирането на кадри по света. Затова и темите е най-добре да бъдат подготвени от утвърдени специалисти в областта на управлението на човешките ресурси. Екипът на „ФлексиПро“ разполага с високо ценени експерти в тези области.

Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация. Според Закона за защита на личните данни и желанието за конфиденциалност, не всяка организация би предоставила своите данни на непознато лице, макар и с цел използването им за академична цел. Ние „ФлексиПро“ като утвърдена фирма на пазара с голям брой клиенти, по-лесно бихме намерили подходящото дружества, което да ни се довери да предостави необходимата ни информация. Предоставените документи се прилагат в секция Приложения, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката. 

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по Управление на човешките ресурси.

Темите по Управление на човешките ресурси могат да вариарат в зависимост от изискванията на преподавателите. По-долу са изброени някои примери, които фирмата ни е разработвала:

Мотивацията на човешкия капитал и влиянието ѝ върху конкурентоспособността на фирмите;

 • Тенденциите в управлението на човешките ресурси;
 • Предизвикателства и възможности пред управлението на човешки ресурси по примера на “Никон НК” ЕООД;
 • Мотивацията на персонала във връзка с вътрешния и международния автомобилен превоз на пътници и товари;
 • Техники за подбор и развитие на персонала в транспортния сектор;
 • Темпераментови предпочитания и стил на вземане на решение;
 • Управленски проблеми (организационни) при внедряване на иновации в СМДЛ „Лина“ ЕООД;
 • Лидерски стилове, прилагани в управлението на висшето образование в Република България;
 • Управленски функции на учителя;
 • Системата за управление на човешките ресурси като инструмент за повишаване на фирмената конкурентоспособност;
 • Организация на управлението на ДГ. Мерки за развитието на ДГ с цел издигане на авторитета;
 • Удовлетвореност от работата и кариерно развитие на служителите в банковия сектор;
 • Защита на личните данни при обработване на заплати със специализиран софтуер в облачна среда;
 • Добри лидерски практики в хотелиерския мениджмънт по пример на КООП Хотели;
 • Анализ и управление на оперативните отдели по примера на хотел Хилтън София и други.
 

Изберете консултантите на FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни