fbpx

тел. индивидуални разработки

тел. за бизнеса

Дипломни работи по психология - полезна информация и всичко, което трябва да знаете

Психологията е интригуваща наука, която има пряко приложение в живота на всеки човек. Съществуват различни видове психолози, като всеки се фокусира върху различни проблеми и различни целеви групи. Академичното образование създава фундамента, над който се надгражда специализираната компетентност в основните области на психологията. Дисциплините от учебния план помагат на студентите да видят връзките между различните области на изследвание в психологията и да осмислят нейните базисни характеристики: психологията е емпирична, теоретично разнообразна наука, която непрекъснато се развива в социокултурен контекст.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по психология?

За да се завърши някоя от психологическите специалности, е необходимо да се изготви академично издържана с отлично извършено и анализирано проучване дипломна работа. На първо място дипломантите трябва да разполагат със солидни знания в областта на основните клонове на психологическата наука, различните области на съвременната психология, психиката на човека и на човешките общности.
При изготвянето на една отлична дипломна работа или магистърска теза дипломантите трябва правилно да се ориентират в огромния поток от психологична информация, да ползват тази теоретична и теоретико-приложна психологическа литература, която отразява най-новите достижения на тази наука. Също така е необходимо да прилагат правилно статистико-вероятностни методи за анализ на емпиричните факти. Изискват се отлични умения за интерпретация на данни от емпиричните изследвания, за прилагането на подходящи методи за психологическа диагностика, прогностика и консултиране. Независимо от цената на дипломна работа, всяка съдържа основни елементи и страници, както са описани тук:

 • Заглавна страница – използва се образец от университета;
 • Съдържание – включва наименованията на всички компоненти от разработката с упоменати страници;
 • Увод – трябва да включва задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните теоретични постановки на основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава би могло да се извърши анализ на текущото състояние, тенденции и проблеми по разглежданата тематика. А в третата глава се анализират резултатите от проведеното научно изследване;
 • Заключение – тук е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката;
 • Библиография – частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема;
 • Приложения – тук се прилагат предоставените данни от проучването – анкетни карти, въпросници, становища и други.

Най-трудоемката част за всеки дипломант по разписването на тема в сферата на психологията е извършването на емпиричното изследване и неговият анализ, в това число намирането и анкетирането на избраната целева група. Когато стане въпрос за изготвяне на дипломна работа по психология или друго направление, дипломантите често се възползват от услугите на „ФлексиПро“. Една от причините е намирането на най-подробната информация за теоретичната част и най-вече заради извършването на емпиричното изследване. Не е лесна задача достигането до целевата група, а още повече и извършването на тяхното анкетиране. Достигането до такъв тип групи често е сложна задача, тъй като не всеки желае да отговаря на въпроси от непознати. Утвърдените психолози със солиден професионален опит, част от екипа на „ФлексиПро“, нямат проблем с това и лесно биха намерили нужната информация за съставянето на една академично издържана дипломна работа или магистърска теза в областта на психологията. Допълнително, може да разчитате на нас за изготвяне на курсови работи.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по психология? FlexyPro ще Ви помогне!

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по психология

Темите по психология биха могли да бъдат най-различни в зависимост от избраното направление. По-долу ще бъдат представени няколко заглавия:

 • Агресивни прояви при деца лишени от родителски грижи в юношеска възраст;
 • Детска градина и семейство – сътрудничество за децата;
 • Педагогическото общуване като средство за обучение и възпитание. Характеристики, средства и форми на педагогическо общуване. Познавателни, емоционални и поведенчески компоненти на пед.общ;
 • Причини за абнормността на човешкото поведение в юношеска възраст;
 • Средства методи и форми за въздействие на спортния педагог в учебно-тренировъчния процес;
 • Комуникативни нарушения на развитето;
 • Изследване на тревожността, агресията и личностните акцентуации при хора с проблемна употреба на алкохол;
 • Психологическо консултиране на ученик с агресивно поведение;
 • Тревожност и депресивност при пациенти на лечение с метадан;
 • Контрол на психосоциален дистрес;
 • Управление на класната стая. Стратегии за справяне със социално нежелателното поведение на учениците;
 • Емоционалното привързване и развитие;
 • Специфика на самооценката и проявите на тревожност при мъже и жени в ранна зряла възраст;
 • Организация на дейностите в Дневен център за лечение и рехабилитация на зависими;
 • Влияние на комуникативните нарушения върху благополучието, самооценката и самоопределянето.

Обща полезна информация за специалността психология – основните видове направления и специалности

Студентите поели по пътя на изучаване на дисциплини в областта на психологията усвояват базисни знания за теоретичните, методическите и практическите концепции в съвременната психология. Често обучението в областта на психологията преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности. Умения, които придобива един завършил студент по психология се изразяват в:
 • диагностициране на типични психични състояния като стрес, фрустрация, агресия, конформизъм и да прилагат психологични програми и методи за тяхното преодоляване;
 • оказване на психологическа подкрепа на отделни хора, социални групи и общности, при спазване на нормативните документи и нормите на професионалната етика и конфиденциалност;
 • диагностицират личните качества, възможности и способности на човек и да го подпомагат в професионалните отношения и кариерно развитие;
 • развиване на психолого-педагогически методи за обучение с цел повишаване нивото на психологическите знания на интересуващите са от тази проблематика хора;
 • способност за преподаване на психологичните знания и теории в сферата на образователните институции;
 • използване в реална житейска ситуация методите за психологично изследване на личността и социалните групи.
Психологическите специалности предлагат разнообразни възможности за реализация. Поради естеството на специалността, дипломираните експерти могат да се реализират в разнообразни професионални сфери като например да стартират частна психотерапевтична практика, да бъдат практикуващ психолог в различни институции, да работят в различни компании като специалист човешки ресурси или пък в агенция за маркетингови проучвания, както и да се отдадат на академична кариера. Това, разбира се, са само част от възможностите за реализация, но уменията, придобити по време на следването могат да помогнат на практика във всяка професионална сфера, която предполага общуване с хора. Дипломиралите се студенти са под­гот­ве­ни за ра­бо­та в об­ра­зо­ва­телна­та сфе­ра като училищни психолози, здра­ве­опаз­ва­не­то и в институции и организации за психологическо подпомагане, в пра­во­за­щит­ни­те и пра­во­раз­да­ва­тел­ни­те ор­га­ни, в консултативни центрове, в кабинети за психологическо консултиране, в ар­мията, со­циал­ни­те гри­жи, со­циал­но­то под­по­ма­га­не и в бю­ра­та по тру­да, как­то и за кон­сул­тант­ска прак­ти­ка. Те съшо така са търсени специалисти и във всички институционални звена на подчинение на Министерство на образованието и науката, Минестрество на правосъдието, Министрество на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика.

Изберете Flexy Pro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни