fbpx
Skip to content

Дипломни работи по туризъм - всичко, което трябва да знаете

Туризмът е определящ за българската икономика, тъй като приходите, постъпващи в държавния бюджет, идват именно от осъществяване на туристическите дейности. Значимостта на туристическата индустрия расте паралелно с ръста на туристопотоците, особено входящия в страната. Туризмът е свързан с други отрасли в икономиката катопродажба на самолетни билети, строителство, лека промишленост, които захранват с материално-технически ресурси работата на туристическата индустрия.

Именно от гореизложените факти произлиза значимостта на специалността туризъм, тъй като туризмът е силно развит сектор у нас, а и не само, и са необходими все повече кадри, които да оперират в областта.

Въпреки отличните цени за дипломни работи, които предлагаме, в този материал ще обсъдим по-важните точки, които трябва да се вземат под внимание при изготвянето на дипломна по туризъм.

Обща полезна информация за специалността туризъм - основните направления испециалности

Значението на специалността туризъм се определя от мястото ѝ в стопанската структура и влиянието върху населението. Чрез изучаването на тази специалност се съдейства за обучението на кадри, които да придобият квалификация по отношение на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм. Студентите придобиват знания в развитие на екологичното земеделие, транспортна инфраструктура, търговията и други обработващи и обслужващи отрасли и дейности, туристически ресурси, социална психология и туристическо поведение, нормативна уредба в туризма, паметници на културата и културно-историческо наследство, екскурзоводство, визуална етнография, защитени територии и много други. Това е доказателство за голямото стопанско значение на туризма и за неговото приоритетно място в участието ѝ в образователната система чрез придобиване на умения по фирмено управление и управление на туризма.

Завършилите специалността се реализират като мениджъри и специалисти на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции; като мениджъри испециалисти в маркетинга, рекламата и връзките с обществеността; в управлението на човешките ресурси и дейности на туристическите фирми. Обектите, в които биха могли да стартират кариерната си дейност са такива като: туроператорски фирми и туристически агенции да ръководят, организират и извършват посредническа дейност; хотелиерскивериги и комплекси/административни и ръководни длъжности от различни йерархичнинива/; в обекти за хранене и развлечения да изпълняват организационни и управленски функции; в държавната администрация и браншовите структури да заемат организационни длъжности; да извършват екскурзоводска и анимационна дейност в туризма. 

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по счетоводство или финанси? FlexyPro ще Ви помогне!

Университети, в които се преподава туризъм

Специалността туризъм се среща в почти всички университети профилирани визучаването на икономически специалности. Доста реномиран университет в направлениетуризъм се явява Икономически университет – Варна, който предлага специалностите:„Туризъм“, „Международен туризъм“, „Международен туристически бизнес“. В курса наобучение се изучават дисциплини като: хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг втуризма и маркетингови комуникации в туризма, туристически ресурси, туристическипазари, социална психология в туризма, география в туризма и култура и цивилизация, екскурзоводство и др. Разбира се, предвид естеството на специалността, обучениетовключва и изучаване на чужди езици: английски, немски, френски и руски. Във Варна има и Колеж по туризъм, който е изцяло профилиран в тази област, където завършилите придобиват професионална квалификация с цел да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата ипосредническата дейност на фирмите от отрасъл туризъм. От варненски университети ТУ-Варна, както и разбира се ТУ-София, също предлагат обучение по туризъм.

Във Великотърновския, Софийския и Пловдивския университет също е включенонаправлението „Туризъм“.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по туризъм

Във всяка дипломна работа или магистърска теза по туризъм се изисква теоретичен преглед на основните понятия в съответствие с концепцията на темата и анализационено бзор на конкретен обект, реален пример от практиката. Обектът на изследване може да
бъде: хотел, ресторант, туроператорска фирма, туристически обект, институции и др.

Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница;
 • Съдържание;
 • Увод;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания напреподавателя, които е необходимо да се следват стриктно;
 • Заключение;
 • Библиография;
 • Приложения.

Уводът трябва да включват задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи,теза, хипотеза, методология на изследването. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във вторатаглава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава се анализира реален пример от практиката. В заключението е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката. Частта библиография понякога би ваподценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка наподготвената тема.

Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набиранетона информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката.За нея са необходими литературни източници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии и справочници. Специфичното при този тип теми е, че набирането не само на българска, но и чужда литература, тъй като има безброй добри практики в целия свят и България само може да се учи от тях.

Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация. Според Закона за защита на личните данни и желанието за конфиденциалност, не всяка организация би предоставила своитефинансови данни на непознато лице, макар и с цел използването им за академична цел. 

Екипът на „ФлесиПро“ има практически опит и успешно сутръдничество с такъв тип обекти на изследване може да съдейства с набирането на необходимата информация,за да подготви качества дипломна работа или магистърска теза по специалност туризъм. 

Предоставените документи се прилагат в секция Приложения, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката.Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по туризъм

Предвид спецификата на сферата, темите по трите направления могат да бъдат най-различни. По-долу ще бъдат представени някои заглавия:

 • Флора и местообитания на защитена местност “Соколски манастир”;
 • Защита на стратегически обекти и дейности в Р.България;
 • Винен туризъм (енотуризъм) по Северното Черноморие;
 • Роля на бизнеса за разработване и прилагане на екологични политики;
 • Програмата Натура 2000 като инструмент за регулиране на туристическия бизнес вБългария;
 • Модел на приложение на устойчивия туризъм в еко селище Азарея и еко селище Омая;
 • Разработване на система за хотелски резервации;
 • Статистически бази данни и индекси – “Туризъм” и “Търговия”;
 • Организация на коктейл по случай откриване на “Тапас бар”;
 • Анализ и управление на оперативните отдели по примера на хотел Хилтън София;
 • Българският туризъм – хотели, комплекси, някой тур оператори;
 • Развитие на нискотарифните полети до и извън България;
 • Проектиране и изграждане на приложение за следене плащанията на хотел (само текст);
 • Влиянието на финансовата криза върху сектор туризъм (определяне на стойносттана предприятие в сферата на туризма);
 • Пазарна стратегия на туристическа фирма в условията на глобализация в туризма;
 • Развитие на селския туризъм в конкретна община.
 

Изберете консултантска фирма FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни