fbpx
Skip to content

Дипломни работи по мениджмънт - всичко, което трябва да знаете за тях

Мениджмънтът като наука се характеризира като интеграционен процес. С негова помощ професионално подготвени специалисти създават организации и управляват чрез поставяне на цели и разработване на способи и методи за тяхното постигане. Мениджмънтът е процес, ориентиран към постигане на целите на организацията, мобилизиране на човешките ресурси и използване на интелектуалните и физическите им възможности в контекста на социалната среда, при който се осигурява изпълнението на програмите и реализацията на целите в практиката на една организация.

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или магистърска теза по мениджмънт?

Във всяка дипломна работа или магистърска теза по мениджмънт е необходимо както извеждането на теоретичните постановки в проблематиката на темата, така и анализ на реалната бизнес среда и разглеждането на реален пример от практиката. Често при изготвянето на дипломна работа или магистърска теза се изисква анализационен обзор на конкретно дружество. Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

 • Заглавна страница;
 • Съдържание;
 • Увод;
 • Две или три глави с по 3 подточки, в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно;
 • Заключение;
 • Библиография;
 • Приложения.

Уводът трябва да включват задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването. Първата глава винаги е теоретична, като в нея се разглеждат основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава се изследват основните постулати и модели. А в третата глава се анализира реален пример от практиката. В заключението е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след извършения анализ в разработката. Частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема.

Набирането на източници е най-трудоемката част, тъй като се изисква набирането на информация в 2 направления. Едното е свързано с теоретичната част на разработката. За нея са необходими литературни източници, набавени от библиотеки и книжарници, най-различни статии и справочници. Специфичното при този тип теми е, че цялата информация трябва да бъде най-актуалната към момента. Затова и темите е най-добре да бъдат подготвени от утвърдени специалисти в областта на мениджмънта и предприемачеството. Екипът на „ФлексиПро“ разполага с високо ценени експерти в тези области.

Второто направление по набирането на информация е свързано с анализационната част, където се разглежда конкретна организация. Според Закона за защита на личните данни и желанието за конфиденциалност, не всяка организация би предоставила своите финансови данни на непознато лице, макар и с цел използването им за академична цел. Ние „ФлексиПро“ като утвърдена фирма на пазара с голям брой клиенти юридически лица, по-лесно бихме намерили подходящото дружества, което да ни се довери да предостави необходимата ни информация. Предоставените документи се прилагат в секция Приложения, което също оказва положителен ефект върху оценката на разработката.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по мениджмънт? FlexyPro ще Ви помогне!

Примерни теми за дипломна работа или магистърска теза по Мениджмънт

Темите по Мениджмънт могат да бъдат най-различни. По-долу са изброени някои примери:

 • Анализ и политика на търговските банки в условията на Европейско членство – актуални възможности на Уникредит Булбанк за съфинансиране на МСП при усвояване на средства по европроекти;
 • Стратегическо управление на човешките ресурси;
 • Изработване на стратегия на стартираща компания Magic look;
 • Анализ на вътрешните бизнес процеси в “Олинеза Премиум” ООД – София;
 • Стратегически план на фирма “Ангел Сарандиев 2010” ЕООД;
 • Анализ и усъвършенстване на производствената дейност, осъществявана в “Холсим кариерни материали Пловдив”АД;
 • Управление на риска в Мобилтел ЕАД;
 • Изследване на възможностите за подобряване на резултатите от дейността на организациите от шивашкия сектор. По примера на “ЕПО НОВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
 • Икономически анализ на дейността на територията на ТП ДГС Ардино за периода 2013–2018 г.;
 • Анализ и подобряване на мениджмънта и инженеринга на фирма „Победа” АД;
 • Управленски проблеми (организационни) при внедряване на иновации в СМДЛ „Лина“ ЕООД;
 • Лидерски стилове, прилагани в управлението на висшето образование в Република България (на примера на Висше училище по телекомуникации и пощи);
 • Конкурентоспособност на МСП в условията на европейско членство – актуални тенденции при усвояването на средства от фондовете на ЕС;
 • Добри лидерски практики в хотелиерския мениджмънт по пример на КООП Хотели;
 • Макроикономически дисбаланси в Република България-дефиниране и анализ.

Имате нужда от съдействие с Вашата дипломна работа по мениджмънт? FlexyPro ще Ви помогне!

Обща полезна информация за специалност мениджмънт - основните направления и специалности

Специалност „Мениджмънт“ се оказва с висока перспективност за студентите, избрали да се обучават в нея. Преминато обучение в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на собствен бизнес в малки и средни предприятия, а също и в ръководенето на мениджърски позиции в големи компании. По време на обучението се изучават предприемачество, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес и за реализация на завършващите я като самостоятелни предприемачи. В курса на обучение студентите преминават през изучаването на най-различни икономиески дисциплини, които им помагат да придобият задълбочени теоретически и практически умения по управление на фирмите и предприемаческата дейност в условията на пазарна икономика. Специалността дава и тласък в развиването на компетенции, полезни във всяка една сфера на съвременния бизнес.


Съществуват различни видове мениджмънт като например: „Международен мениджмънт“, „Производствен и операционен мениджмънт“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Индустриален мениджмънт“ и други. Завършилите специалност „Мениджмънт“ биха могли да се реализират като: ръководители на екипи, мениджъри, бизнес консултанти, генерални директори, стопански и административни специалисти и други ръководни позиции.

Университети, в които се преподава Мениджмънт​

„Мениджмънт“ може да се изучава в почти всички университети в страната, предвид придобиването на лидерски качества, към които голяма част от съвременните младежи все повече се целят. Всеки втори студент желае след като завърши своето образование да заема ръководна позиция в някоя престижна компания. А тази специалност им дава именно тези необходими знания и умения за реализирането на тази мечта. Мениджмънт се изучава във всички университети, които разполагат с Стопански факултет като: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) под специалностите „Бизнес прдприемачество“, „Мениджмътн на недвижимата собственост“, „Финансов мениджмънт“; Софийски университет – „Стопанско управление“; Югозападен университет – „Бизнес мениджмънт и предприемачество“; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Бизнес мениджмънт“; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Публична администрация и мениджмънт“, „Предприемачество и бизнес“, „Международен бизнес“; Висше училище по сигурност и икономика – „Международен бизнес“; Varna University of Management – „Международен бизнес и мениджмънт“; Европейско Висше училище по икономика и мениджмънт – „Бизнес мениджмънт“ и други.

Изберете FlexyPro за Вашата дипломна разработка!

Контактна форма

Изберете файл или го привлачете в ограденото поле. Допустими формати: jpg, jpeg, png, doc, docx, xlsx, pdf, pptx, csv

Изпрати ни съобщение или заповядай в нашия офис

Работно време:

Понеделник – Петък: 09:00 – 17:30ч.

Събота и неделя: почивни дни