FlexyPro

Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Допустими кандидати: земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или физически лица,… Read More »Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Процедура “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

  Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване… Read More »Процедура “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на… Read More »Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Цели на подмярката: икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици; подобряване на опазването на околната среда и борбата с… Read More »Подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими за подпомагане са следните лица: физически лица; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да кандидатстват… Read More »Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целта на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване… Read More »Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цел на подмярката: Инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията: Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към… Read More »Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Цел: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния… Read More »Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. Иновационната дейност… Read More »Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“